Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Vol­gens de the­o­rie van sit­u­a­tion­eel lei­der­schap, weet een goede lei­der de lei­der­schapssti­jl aan te passen aan de sit­u­atie. De sit­u­atie bepaalt de mate waarin en onder­s­te­unend en sturend gedrag nodig is. Wan­neer je de dimen­sies ‘onder­s­te­unend...
BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeld­vorm­ing – oordeelsvorm­ing – besluitvorm­ing. Het BOB-mod­el helpt bij een gestruc­tureerde aan­pak van een prob­leem om tot een besluit te komen. In veel ver­gaderin­gen bin­nen organ­isaties wor­den er besluiten genomen waar eigen­lijk...
Cultuurniveaus van Schein

Cultuurniveaus van Schein

Bij het duiden van (organisatie-)culturen is er een groot risi­co dat men te een­z­i­jdig kijkt. Dat is zonde, want cul­tu­ur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Cul­tu­ur zie je namelijk terug in alle aspecten van een organ­isatie en de mensen die er in...
Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede

Defin­i­tie van Cultuur Vol­gens Hof­st­ede wordt het denken, doen en lat­en van de mens voor een deel bepaald door de men­tale pro­gram­mer­ing. Deze pro­gram­mer­ing ontstaat in de jeugd en vroege vol­wassen­heid door de ervarin­gen en opvoed­ing van een per­soon....
Hoe overtuig je iemand om iets te doen?

Hoe overtuig je iemand om iets te doen?

Over­tu­igen is er voor zor­gen dat de ander gaat doen of denken wat jij graag wilt. Het over­tu­igen van anderen kan op ver­schil­lende manieren. Er zijn vier basis­sti­jlen voor over­tuig­ingskracht, deze wor­den hieron­der kort uit­gelegd. Verderop in het artikel...
Impact van een leider

Impact van een leider

Wat is impact? Impact is dat­gene wat er niet is als jij er niet zou zijn. Impact is dus wat er ontstaat door jouw aan­wezigheid in je organ­isatie, je team, maar ook in je privéleven. Impact kan zow­el posi­tief als negatief zijn. Dit klinkt nu miss­chien nog een...