Ontwikkel jullie kernwaliteiten

Kernkwaliteiten

 

Een belan­grijke bouw­steen van lei­der­schap is het glashelder kri­j­gen van de Kernkwaliteit­en van je team of van je bedri­jf. Deze bouw­steen maakt je heel erg bewust van je onder­schei­dend ver­mo­gen, je unique sell­ing points. Dit zijn de zak­en waarop je het ver­schil kunt mak­en tussen aan je doe­len werken en daad­w­erke­lijk presteren. Heel erg belan­grijk dus om hier echt inzicht in te hebben!

 

Definitie van kernwaliteit

Een Kernkwaliteit is iets unieks wat een bedri­jf goed kan (Hamel en Pra­ha­l­ad, 1990). Door de juiste com­bi­natie van de Kern­com­pe­ten­ties van alle team­le­den (Bouw­steen 4) ontstaat er syn­ergie; een Kernkwaliteit. Vol­gens Hamel en Pra­ha­l­ad is het con­cur­ren­tievo­ordeel van een onderne­m­ing hier­van afhanke­lijk. Uit hun onder­zoek blijkt dat de mate waarin een organ­isatie in staat is haar Kernkwaliteit­en te iden­ti­fi­ceren en te ontwikke­len, voor een groot deel het suc­ces bepaalt.

 

“Luck is a matter of preparation meets opportunity.”

- Oprah Winfrey

Op z’n Nederlands

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op de samen­lev­ing. Wij steken ons kop niet boven het maaiveld uit en het kon­ing­shuis dankt haar pop­u­lar­iteit voor een groot deel aan “gewoon zijn”. Deze men­tal­iteit heeft ons land veel gebracht, we zijn een excel­lente han­delspart­ner en hebben een hoog welvaartsniveau.

Een nadeel van deze “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” men­tal­iteit is dat we niet lang stil staan bij de din­gen die goed gaan en daar­door vaak weinig ken­nis hebben van onze sterke pun­ten, onze Kernkwaliteit­en. Dit geldt voor zow­el bedri­jven als teams als indi­viduen. In het tek­st­vak op de pag­i­na hier­naast is een manier beschreven waarop je Kernkwaliteit­en in kaart kunt brengen.

coaching voor teams

 

 

 

 

Duurzaamheid als Kernkwaliteit

In 2010 werk­te ik bij een IT-bedri­jf dat duurza­amheid volledig had omar­md. Dat was toen nog heel bij­zon­der. In 2010 had nog nie­mand geho­ord van Peo­ple, Plan­et, Prof­it. Er was nog geen maatschap­pelijke dis­cussie over gas­ge­bruik en elek­trische auto’s waren nog een grote zeldza­amheid. De CEO van het IT-bedri­jf was extreem bevlo­gen over duurza­amheid en vervlocht het in de hele bedri­jfsvo­er­ing. Medew­erk­ers gin­gen auto’s met een stekker rij­den en Het Nieuwe Werken werd van harte gepro­moot. Duurza­amheid werd de basis van de mar­ket­ingstrate­gie en nieuwe klanten voelden zich door het bedri­jf aangetrokken. Door­dat het bedri­jf zo voorop liep in Ned­er­land, werd de kwaliteit Duurza­amheid moeil­ijk te kopiëren. Het werd een Kernkwaliteit.

 

 

 

Kernkwaliteiten bekend! En nog niet klaar…

 

Als organ­isaties een goed beeld hebben van hun kernkwaliteit­en, is dat fan­tastisch. Maar het is niet genoeg. Helaas! Namelijk, de mate waarin bedri­jven innov­eren en zichzelf bli­jven vernieuwen is een kri­tis­che suc­ces­fac­tor voor de meeste Ned­er­landse bedri­jven. Zon­der te vernieuwen, ver­liezen bedri­jven op den duur hun onder­schei­dend ver­mo­gen en daarmee hun bestaansrecht.

 

Is een kwaliteit een Kernkwaliteit?

Ver­schaft de kwaliteit toe­gang tot ver­schil­lende markten?

Draagt de kwaliteit bij aan de waarder­ing van klanten voor het eindproduct?

Is de kwaliteit moeil­ijk te imiteren voor de concurrentie?

- Is het antwo­ord drie keer ja? Dan heb je een Kernkwaliteit te pakken.

 

 

 

 

De toegevoegde waarde van het team

Een aan­tal jaren gele­den begelei­d­de ik een New Busi­ness-team. Het team bestond uit acht hele intel­li­gente, cre­atieve pro­fes­sion­als die als opdracht had­den om nieuwe ver­di­en­mod­ellen te ontwikke­len. Naast deze opdracht had het team weinig kaders waarbin­nen zij moesten werken. De leden van het team waren van nature ent­hou­si­ast en ze waren druk met gave pro­jecten. Toch werd mijn hulp ingeroepen. Het New Busi­ness-team wilde namelijk meer toegevoegde waarde creëren voor de organ­isatie. Ze wilden meer focus aan­bren­gen en para­me­ters ontwikke­len op basis waar­van zij kon­den beslis­sen welke pro­jecten ze wilden uitvo­eren. Met dit team ben ik aan de slag gegaan met de toegevoegde waarde die zij reeds had­den. Hun Kernkwaliteit­en. We hebben voor de team­le­den, het team en de hele organ­isatie de Kernkwaliteit­en in kaart gebracht. Dit maak­te het mogelijk om de toegevoegde waarde van het team in kaart te brengen. 

In het figu­ur op de bladz­i­jde hier­naast zie je een schema­tis­che weer­gave daar­van. In de witte bollen staan de Kernkwaliteit­en van de organ­isatie en in de gri­jze bollen de Kernkwaliteit­en van het New Busi­ness-team. Door de Kernkwaliteit­en zo weer te geven is het mogelijk om te zien waar er over­lap zit in de Kernkwaliteit­en en wat de toegevoegde waarde van het New Busi­ness-team voor de organ­isatie is. Zoals uit het schema blijkt, is dat hun grote inno­vatiev­er­mo­gen en snel­heid. De organ­isatie als geheel is vooral zeer betrouw­baar en gaat voor een hele hoge kwaliteit. Het New Busi­ness-team is  dus een zeer waarde­volle aan­vulling daarop.

 

 

 

 

Het Kernkwadrant

Helaas bren­gen de Kernkwaliteit­en niet alleen mooie din­gen met zich mee. Elke zonnes­traal heeft zijn schaduw en zo gaat dat ook met Kernkwaliteit­en. In het boek Beziel­ing en kwaliteit in organ­isaties intro­duceerde Daniël Ofman het Kernkwad­rant. Het Kernkwad­rant bestaat uit vier vakken, zie afbeeld­ing X.

 

 • De Kernkwaliteit is het uitgangspunt.
 • De Kernkwaliteit is gekop­peld aan de Valkuil. Kwaliteit­en kun­nen namelijk doorschi­eten of tegen­overgestelde eigen­schap­pen volledig weg­drukken. Hier­door gaan ze hun doel voor­bij en is je team of de organ­isatie niet meer effectief.
 • De Uitdag­ing is die eigen­schap die een uitdag­ing vormt voor een bepaalde valkuil. De Uitdag­ing vormt tevens de juiste aan­vulling bij de eigen­schap die de Kernkwaliteit
 • Een Uitdag­ing die doorschi­et wordt de Allergie. Dat is ook die eigen­schap die een team met de Kernkwaliteit lastig vindt.

 

 

 

 Een prak­tijkvoor­beeld van een Kernkwadrant:

 

 • Kernkwaliteit: ‘inno­vatiev­er­mo­gen’
 • Valkuil: wan­neer inno­vatiev­er­mo­gen doorschi­et, kan het lei­den tot de Valkuil ‘veel vernieuwende pro­jecten starten, maar niets afmak­en door­dat er weer iets inno­vatiev­ers voor­bij komt’.
 • Uitdag­ing: de Uitdag­ing bij deze Valkuil is ‘pro­jecten van A tot Z afron­den’. Wan­neer de Kernkwaliteit‘innovatievermogen’ en de Uitdag­ing ‘pro­jecten van A tot Z afron­den’ gecom­bi­neerd wor­den, zullen ze een mooie aan­vulling van eigen­schap­pen vormen.
 • Allergie: Wan­neer deze Uitdag­ing doorschi­et, kan dat resul­teren in de ‘starre, voor­spel­bare pro­jecten’. Dat zal de Allergie zijn die hoort bij de Kernkwaliteit ‘inno­vatiev­er­mo­gen’

 

Wan­neer je écht inzicht hebt in je Kernkwaliteit­en, Valkuilen, Uitdagin­gen en Allergieën dan kun je er ook iets mee doen. Bijvoor­beeld, mod­er­erende acties bepalen voor je valkuilen. Daar­voor is het nodig om te weten waaraan jij je eigen valkuilen kunt herken­nen én te weten wat er voor zorgt dat ze zich open­baren. Ver­vol­gens maak je een plan voor wat je acties zijn nadat je in een valkuil bent gestapt of je bepaalt wat je gaat doen om te voorkomen dat je erin stapt. Tenslotte moet je hier scherp op bli­jven en con­tinu oefe­nen. Je valkuilen zijn namelijk erg aantrekke­lijk en voor je het weet…

Als je jezelf hierin traint, kun je  kwaliteit­en opti­maal benut­ten en ze gebruiken om die presta­ties te lev­eren die jij ambieert.

De tien bouwstenen voor presteren zijn:

 1. De Kerngedachte
 2. Het Kern­prod­uct
 3. Het Kern­pro­ces
 4. De Kern­waar­den
 5. De Ker­nover­tuigin­gen
 6. De Kern­com­pe­ten­ties
 7. Het Kern­team
 8. De Kernkwaliteit­en
 9. De Kern­visie
 10. De Kern­bood­schap

De eerste zes bouw­ste­nen vor­men samen het Kern­profiel.

Dit bereik je dankzij coaching van teams

 

 • Sterk­er lei­der­schap door een betere samen­werk­ing bin­nen het MT
 • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als bedri­jf suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de finan­ciële doelstellingen
 • Creëren van focus en visie voor de komende jaren dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan
 • Beter per­son­eels­man­age­ment, zodat teams zich opti­maal ontwikkelen
 • Inzicht in de com­pe­ten­ties die elke afdel­ing heeft en hoe deze beter ingezet kun­nen wor­den in de gehele organisatie