Privacy Policy

Privacybeleid

Datum laat­ste aan­pass­ing: 28 juni 2021

 

Emmy de Vrieze kan deze pri­va­cyverk­lar­ing aan­passen. Nieuwe ver­sies wor­den alti­jd op de web­site gepub­liceerd. Wij raden u daarom aan om deze verk­lar­ing geregeld te raad­ple­gen, zodat u op de hoogte bli­jft van wijzigingen.

In het kad­er van onze dien­stver­len­ing ver­w­erken wij uw per­soon­s­gegevens. Deze pri­va­cyverk­lar­ing hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw per­soon­s­gegevens omgaan.

Contactgegevens

De per­soon­s­gegevens wor­den ver­w­erkt door ons, Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing. Onze gegevens staan op onze web­site www.emmydevrieze.nl. Emmy de Vrieze is als eige­naar ver­ant­wo­ordelijk voor de gegevens­bescherming. Bin­nen Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing is Emmy de Vrieze de enige die met uw gegevens omgaat en ze ver­w­erkt, er zijn geen andere medew­erk­ers die met uw gegevens omgaan of ze kun­nen inzien of verwerken.

Emmy de Vrieze verkri­jgt per­soon­s­gegevens van uzelf, bijvoor­beeld de gegevens die u aan ons ver­strekt via de web­site, email, vis­itekaart­je, tele­foon en/of app. Daar­naast kun­nen wij uw per­soon­s­gegevens verkri­j­gen via der­den in het kad­er van onze dien­stver­len­ing (LinkedIn, Face­book, Twit­ter, internet).

Persoonsgegevens

Emmy de Vrieze ver­w­erkt de vol­gende cat­e­gorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Con­tact­gegevens, zoals e‑mailadres en telefoonnummers
 • Werkgev­er en functie
 • Geboorte­da­tum en –plaats (indi­en door u opgegeven, of indi­en blijk­end uit uw LinkedIn of Face­book gegevens indi­en u met Emmy de Vrieze ver­bon­den bent; anders niet)
 • Leefti­jd ten tijde van de eerste ontmoeting
 • Ges­lacht
 • Gespreksver­sla­gen (bli­jven op schrift op kan­toor, achter een deurslot)

Doeleinden

Emmy de Vrieze ver­w­erkt deze per­soon­s­gegevens voor diverse doelein­den, zoals:

 • Het onder­houden van contact;
 • Een goede en effi­ciënte dien­stver­len­ing, coach­ing en training;
 • Het ver­richt­en van admin­is­tratieve handelingen;
 • Ver­be­ter­ing van de dienstverlening;
 • Fac­turering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Mar­ket­ing;
 • Nakom­ing van wet­telijke en fis­cale verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kun­nen aan­bieden van geper­son­aliseerde nieuws­brieven en infor­matie op de web­site, en dit alleen met aparte toestem­ming van uzelf (zie ook de tekst onder het kop­je profilering).

Grondslagen

Wij ver­w­erken bepaalde per­soon­s­gegevens om uitvo­er­ing te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kun­nen vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing. Tevens ver­w­erken wij per­soon­s­gegevens, omdat Emmy de Vrieze hier gerecht­vaardigde belan­gen bij heeft. Deze gerecht­vaardigde belan­gen zijn:

 • Het op zo effi­ciënt mogelijke wijze kun­nen ver­lenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar finan­ciële belangen;
 • De ver­be­ter­ing van haar diensten;
 • Beveilig­ing en het beheer van haar sys­te­men. Indi­en per­soon­s­gegevens wor­den ver­w­erkt op grond van toestem­ming, zal dat afzon­der­lijk wor­den gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kad­er van haar dien­stver­len­ing kan Emmy de Vrieze per­soon­s­gegevens uitwisse­len met spec­i­fieke hier genoemde der­den. Emmy de Vrieze kan voor de hier­voor genoemde doelein­den gebruik mak­en van dien­sten van der­den: Microsoft Office365 (cloud-con­tact­data­base), Mailchimp (cloud­nieuws­mail­pro­gram­ma: emailadres en naam alleen, voor nieuws­brieven met uw toestem­ming, en u heeft zelf alti­jd toe­gang tot die gegevens om ze te ver­wi­jderen), Webi­na­rgeek (voor­naam en e‑mailadres) en Tel­low (cloud­boekhoud­pro­gram­ma: enkel bedri­jf­s­naam en fac­tu­ur­in­for­matie). Bij al deze der­den zijn uw gegevens door min­i­maal één goed gekozen sterk pass­word bescher­md, wat zelf weer in een gecodeerde soft­ware kluis staat, die alleen door Emmy de Vrieze te ope­nen is.

In het kad­er daar­van wor­den aan deze der­den per­soon­s­gegevens ver­strekt. Deze der­den mogen uw per­soon­s­gegevens slechts ver­w­erken voor de voor­noemde doeleinden.

Tot slot kun­nen uw per­soon­s­gegevens ver­strekt wor­den aan der­den wan­neer Emmy de Vrieze aan een wet­telijke ver­plicht­ing moet vol­doen. Emmy de Vrieze zal uw gegevens niet aan der­den ver­strekken voor com­mer­ciële of goede doe­len, ten­z­ij met uw expli­ci­ete toestem­ming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen nieuws­brieven van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing; u kri­jgt die via Mailchimp waar­voor u toestem­ming heeft gegeven en naast Emmy de Vrieze zelf ook alti­jd toe­gang heeft tot uw gegevens).

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw per­soon­s­gegevens kun­nen buiten de EER wor­den ver­w­erkt. De EER is de Europese Economis­che Ruimte, bestaande uit de lan­den van de Europese Unie, Liecht­en­stein, Noor­we­gen en IJs­land. Meer in het bij­zon­der kun­nen uw per­soon­s­gegevens wor­den ver­w­erkt op serv­er sys­te­men van Microsoft in Ameri­ka en/of andere lan­den waar deze bedri­jven hun cloudop­slag hebben. Daar­voor zijn con­crete waar­bor­gen op grond van de wet getrof­fen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Pri­va­cy Shield” gecer­ti­ficeerd zijn. De recen­tere en stren­gere GDPR Gen­er­al Data Pro­tec­tion Reg­u­la­tion is vaak door hen in werk­ing gezet.

Daar­naast kun­nen uw gegevens door der­den buiten de EU wor­den opges­la­gen wan­neer gebruik wordt gemaakt van Office365, Google Ana­lyt­ics, LinkedIn, Drop­box, Twit­ter, What­sapp of Face­book in het con­tact met u. Deze par­ti­jen zijn “EU-VS Pri­va­cy Shield” gecer­ti­ficeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese pri­va­cyregel­gev­ing, en hebben vaak ook al een GDPR Gen­er­al Data Pro­tec­tion Reg­u­la­tion gecer­ti­ficeerde medew­erk­er en een pro­ces op gang om ook aan GDPR regels te vol­doen. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Emmy de Vrieze zal uw per­soon­s­gegevens niet langer ver­w­erken dan noodza­ke­lijk voor de doelein­den die zij in deze pri­va­cyverk­lar­ing heeft genoemd. Dit betekent dat uw per­soon­s­gegevens bewaard wor­den zolang zij nodig zijn om de betr­e­f­fende doe­len te bereiken. Bepaalde gegevens moeten ook bewaard wor­den, omdat Emmy de Vrieze zich moet houden aan wet­telijke bewaarplicht­en, zoals de fis­cale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vin­den het belan­grijk dat uw per­soon­s­gegevens zijn beveiligd tegen ver­lies of onbevoegde toe­gang van uw per­soon­s­gegevens. Daarom heeft Emmy de Vrieze passende beveilig­ings­maa­trege­len genomen: zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en ver­w­erkt, en alle gegevens zijn met min­i­maal één sterk pass­word beveiligd. Back­ups wor­den gemaakt in Microsoft OneDrive onder dubbele beveilig­ing, en als back­up op een externe harde schi­jf in een fysieke kluis; ook dat alleen door Emmy de Vrieze.

Profilering

Wij mak­en geen gedrags­analy­ses van de infor­matie die wij over u verzamelen.

Cookies

De web­site van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing maakt gebruik van cook­ies van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rap­portages te kri­j­gen over hoe bezoek­ers de web­site gebruiken. Wij hebben Google niet toeges­taan de verkre­gen Ana­lyt­ic­sin­for­matie te gebruiken voor andere Google-dien­sten. Op de web­site wor­den verder geen andere cook­ies gebruikt. 

Uw rechten

U heeft het recht om Emmy de Vrieze een ver­zoek te doen tot inzage van uw per­soon­s­gegevens. Na ont­vangst van uw ver­zoek ont­vangt u bin­nen 1 maand een overzicht van uw per­soon­s­gegevens. Indi­en daaruit onjuis­the­den blijken kunt u ver­zoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te ver­wi­jderen of af te schermen.

Ook kunt u Emmy de Vrieze ver­zoeken om over­dracht van uw per­soon­s­gegevens of kunt u bezwaar aan­teke­nen tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens van­wege bij­zon­dere per­soon­lijke omstandighe­den, of kunt u vra­gen om al uw gegevens per onmid­del­lijk te ver­wi­jderen. Dat laat­ste gebeurt dan direct, maar wel alti­jd met uit­zon­der­ing van die per­soon­s­gegevens die om wet­telijke of fis­cale rede­nen ver­plicht bewaard moeten worden.

Vra­gen over deze pri­va­cyverk­lar­ing of een ver­zoek over de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens kunt u sturen naar Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing, Emmy de Vrieze, op het email- of postadres op de web­site www.emmydevrieze.nl.

Als u een klacht heeft over de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door Emmy de Vrieze laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de pri­va­cy­toezichthoud­er, de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. U kunt hier­voor con­tact opne­men met de Autoriteit Persoonsgegevens.