Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek 

Leiderschapscoaching voor ambitieuze managers en directeuren

Je bent man­ag­er of net ges­tart als directeur. Ambitie en betrokken­heid inspir­eren je om ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen en resul­tat­en te halen.

Daarom werk je hard. Maar je ervaart ook dat hard werken lang niet alti­jd wor­den beloond met de resul­tat­en die jij wilt. Dat is stressvol. Je bent niet de enige. Veel lei­ders ervaren druk door hun werk, blijkt uit onderzoek.

Heb jij ook regel­matig last van stress, span­ning en het gevoel van ‘moeten’ presteren? Maar zou je liev­er op een ontspan­nen manier werken en ook thuis weer gezel­lig en energiek zijn?

Kri­jg meer visie & focus.

Ik, Emmy de Vrieze, begeleid man­agers, directeuren en MT’s bij het ontwikke­len van een lei­der­schapssti­jl die past bij hun karak­ter en waar­den. Een­t­je waarmee jij jezelf bent én bedri­jf­s­re­sul­tat­en haalt. 

Leiderschapscoach

Heb je het soms lastig als lei­d­inggevende? Dankz­ij coach­ing doorzie je welke beslissin­gen je kan mak­en om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven. Boven­di­en mak­en we jouw onbe­wuste kwaliteit­en expli­ci­et zodat je een ontspan­nen en zelfverzek­erde lei­der wordt die medew­erk­ers stim­uleert en motiveert.

Teamontwikkeling

Team­coach­ing het team die nog beter willen samen­werken om bedri­jfs­doel­stellin­gen te behalen. Kies voor de manier van werken die het beste bij­draagt aan de ontwik­kel­ing van jouw team. Sowieso lei­dt elke vorm van tea­mon­twik­kel­ing tot con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke strate­gie en werk­wi­jze om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten in de organisatie.

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

In 2019 schreef ik een boek over mod­ern lei­der­schap met daarin tien bouw­ste­nen voor ontspan­nen lei­der­schap, zodat je werk min­der tijd en energie kost.

Het boek bevat effec­tief bewezen weten­schap­pelijke the­o­rieën en is prak­tijk- en doel­gericht. Je gaat ermee aan de slag om je te ont­plooien als de lei­der die je wilt zijn.

Het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ onder­s­te­unt de coach­ing- en train­ingstra­jecten die ik aanbied.

 

“Alles wat jij nodig hebt om een succesvol leider te worden, heb je al in je. Ik help expliciet maken wat jouw kracht is. En welke leiderschapsstijl daarbij past.”

Over Emmy de Vrieze, leiderschapscoach

Als lei­der­schap­scoach begeleid ik man­agers, star­tende directeuren en nieuwe MT’s. Ik laat je ont­dekken hoe je struc­tu­ur en focus aan­brengt en zo help ik jou om met energie je doe­len te halen.

Omdat ik opgeleid ben als psy­choloog snap ik pre­cies welke invloed werk­druk, per­fec­tion­isme en een groot ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel heeft op jouw als per­soon en op jouw leiderschap.

Ik heb een MBA en mijn jaren­lange ervar­ing als MT-lid zorgt ervoor dat ik de dynamiek waarin jij zit heel goed begri­jp. Ik kan daar­door in de breedte mee­denken. Ik laat zien waar je nu staat én laat je ont­dekken hoe je jouw lei­der­schap verder ontwikkelt.

Door mijn ‑in de prak­tijk bewezen- werk­wi­jze ervaar je min­der stress én ben je klaar voor jouw ambities voor de komende jaren.

Naast mijn werk als lei­der­schap­scoach ben ik docent Lei­der­schap & Cul­tu­ur voor exec­u­tive MBA-stu­den­ten bij de busi­ness school Avans+.

Om jou gebruik te kun­nen lat­en mak­en van de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van lei­der­schap­son­twik­kel­ing, ben ik aanges­loten bij de Ned­er­landse Orde van Beroepscoaches.

www.emmydevrieze.nl
06–30437090 — info@emmydevrieze.nl

De coach­ing vin­dt plaats op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis.

 

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze
MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd

Ervaringen van klanten

Op welke manier wil jij je leiderschap ontwikkelen?

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We over­leggen dan welke oploss­ing bij jou past.

Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy de Vrieze ervaar ik als pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point.

Elze Frie

Directeur, Elliz in Company

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach. Emmy stelde op het juiste moment, de juiste vra­gen. Zij heeft mij echt een stap lat­en zetten in mijn leiderschapsontwikkeling.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel