Ontwikkel jouw leiderschap

Emmy de Vrieze Tips & trucsTrain­ing & Coach­ing

Leiderschapsontwikkeling

Zo geef jij jouw groei een quick start!

Lei­ders en teams presteren door­dat ik hen inzicht te bied in de wijze waarop zij hun ambitie stressvrij kun­nen realis­eren. Ik coach directeuren en man­age­ment teams in het moeit­eloos ont­plooien van hun lei­der­schap

Whitepaper

Ontwikkel jezelf als lei­der! Groei in jouw per­soon­lijk lei­der­schap.

Mijn suc­ces­for­mule voor iedereen die gemakke­lijk­er doe­len wil realis­eren heet: De 10 Bouw­ste­nen Voor Presteren.

Lees mijn whitepa­per, zodat ook jij voor­taan deze bouw­ste­nen kunt toepassen. 

Download whitepaper over de bouwstenen voor leiderschap

De Leiderschap Community

Als lei­der heb je een een­zame rol. Het is natu­urlijk best vaak lone­ly at the top. 

Lei­ders mis­sen je vaak iemand om mee te spar­ren. Iemand die onafhanke­lijk advies kan geven. Spe­ci­aal daar­voor is de Lei­der­schap Com­mu­ni­ty opgezet!

Landing

Inspiratieochtend

Als een cadeau aan alle leden en lei­der­schaps­fans organ­iseer ik een aan­tal keer per jaar een inspi­ratieocht­end. Hier ont­moet je andere lei­d­inggeven­den uit ver­schil­lende branch­es waarmee je een leuke, inter­ac­tieve en inspir­erende ocht­end beleeft.

Landing

Gratis prestatiegesprek

Ont­plooi jij jouw lei­der­schap met een quick start? Of wil jij aan de slag met de ontwik­kel­ing van het lei­der­schap­steam? In een presta­tiege­sprek bespreken we de mogelijkhe­den voor jouw groei.

Over Emmy

“Ik help lei­ders en man­age­ment teams bij de vraag hoe je op de juiste wijze  lei­d­ing geeft aan een organ­isatie of team. Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn ent­hou­si­asme, ken­nis en authen­ticiteit. Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties snel te door­gron­den en daar flex­i­bel op in te spe­len maakt mij uniek. Hier­door laat ik lei­ders ontspan­nen presteren. Want lei­ders en teams kri­j­gen inzicht in de wijze waarop zij hun ambitie stressvrij kun­nen ver­wezen­lijken. ”

Landing

Agenda

 

7

Nov

Inspiratieochtend 

Strategieontwikkeling, zo doe je dat!

Tij­dens deze ocht­end komt het vol­gende aan bod:

  • Doel van strate­gieon­twik­kel­ing
  • Inzicht in een prak­tis­che werk­wi­jze
  • Eerste stap­pen voor het ontwikke­len van jouw per­soon­lijke strate­gie

 

15

Nov

Boeklancering

Leiderschap: Ontspannen Presteren

16.00 tot 18.00 uur te Zalt­bom­mel*

Tij­dens de boeklancer­ing wordt eerste papieren exem­plaar van het boek van Emmy de Vrieze over­handigd aan de eerste offi­ciële lez­er!

Daar­na wordt er natu­urlijk op dat heuglijke feit geproost.

* Iedereen is welkom. Laat even weten of je komt!

3

Dec

Inspiratieochtend 

Leider! Ontwikkel je coachvaardigheden

Onder­w­er­pen:

  • Waar gaat coach­ing over?
  • Hoe voer je als lei­d­inggevende een goed coachge­sprek?
  • Welke coach­vaardighe­den zijn een must?

14

Jan

Inspiratieochtend

De bouwstenen voor presteren ontrafeld

We werken samen aan de vol­gende the­ma’s:

De eerste drie aan­meldin­gen ont­van­gen het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren t.w.v. 20,99 hele­maal gratis!

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel