Leiderschap & teams

Met plezi­er en ontspan­nen werken, helaas lukt dat niet alti­jd even goed. Een con­stante hoge werk­druk, veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den op je bord of slechte com­mu­ni­catie met collega’s zor­gen te vaak voor stress­mo­menten. Dat kost veel energie. Zek­er wan­neer het steeds maar niet lukt om hier meer grip op te kri­j­gen. Dit kan anders. Het is tijd voor teamontwikkeling!

Teamontwikkeling

Willen jul­lie fijn­er samen­werken, team­presta­ties ver­beteren en meer teamgevoel ervaren? Tij­dens de tea­mon­twik­kel­ing ga je samen op zoek naar een manier van werken die het beste bij­draagt aan de ontwik­kel­ing van het team. Dankz­ij doel­gerichte team­coach­ing komen we tot een duidelijke strate­gie en werk­wi­jze om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten. Aan de hand van een con­crete actieli­jst gaan jul­lie direct aan de slag om op een ontspan­nen manier te komen tot betere teamprestaties.

“Snel de vinger op de juiste plek”

Team­coach Emmy is pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een pret­tige sfeer. Ze weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in het ontwik­kel­ing­spro­ces. Tij­dens de coach­ing van mijn team was ze, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point.

Elze Frie — Directeur Elliz in Company

“MT zet grote stap door teamcoaching”

Emmy ver­zorgde voor ons inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing op haar prachtige locatie in Zalt­bom­mel. Zij heeft ons als jong man­age­ment­team een hele mooie en grote stap in onze tea­mon­twik­kel­ing lat­en zetten. Wij hebben enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe jij als team­coach ons daarin hebt begeleid.

Frank van Vlis­teren — Alge­meen directeur Anculus