fbpx

Ontwikkel jouw leiderschap

Tips & trucsTrain­ing & Coach­ing

Nooit meer ploeteren!

Als lei­der werk je hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid bren­gen veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den met zich mee. Dat weegt soms zwaar.

Lei­ders die stressvrij werken zijn in staat hun energie slim in te zetten. Dat zijn de man­agers, directeuren en onderne­mers die weten hoe ze zich bli­jven focussen op dát wat toegevoegde waarde heeft. Lei­ders die hun sterke kan­ten  benut­ten en doen die din­gen die hun lei­der­schap ver­sterkt.

 

Landing

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

Dit boek over lei­der­schap helpt jou stressvrij je ambities te realis­eren!  In het boek wor­den de tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap gep­re­sen­teert. Deze bouw­ste­nen zijn gebaseerd op weten­schap­pelijke the­o­rieën en zijn prak­tisch en doel­gericht. Lees in dit boek hoe jij relaxed je doe­len waar­maakt.

Wat als het waar wordt?

“Toen ik 29 was werd mijn groot­ste angst waarheid. Als klein meis­je was ik al bang dat ik geen kinderen kon kri­j­gen. Dat bleek jaren lat­er de harde realiteit te zijn.

Gecon­fron­teerd hier­mee had ik, naast ver­dri­et, ook een keuze. De keuze hoe ik er mee wilde omgaan. Deze keuze heeft iedereen. Alti­jd. Ik koos ervoor om op een andere manier mijn dromen te ver­wezen­lijken.

Als lei­der­schap­scoach en train­er help ik lei­ders en man­age­ment­teams bij de vraag hoe je op de juiste wijze lei­der­schap toontMijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties super­snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben in hoe ze met din­gen omgaan, laat ik lei­ders ontspan­nen presteren.

Mijn werk als lei­der­schap­scoach en train­er com­bi­neer ik met een gelukkig gezinsleven, met onze Thaise dochter als stral­end mid­delpunt”

Landing

Leiderschapstraining

Als lei­der heb jij wel hon­derd­duizend din­gen te doen op één dag! Leer in een lei­der­schap­strain­ing hoe jij je gaat focussen op dit din­gen die er écht toe doen. Aflei­din­gen bepalen niet langer jouw dag. De koers van jouw team en organ­isatie bepaal je voor­taan moeit­eloos.

Landing

“Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richt­ing. Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij helder beeld gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.”

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel