leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Leiderschapsontwikkeling

Met plezi­er en ontspan­nen werken, helaas lukt dat niet alti­jd even goed. Een con­stante hoge werk­druk, veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den op je bord of slechte com­mu­ni­catie met collega’s zor­gen in jouw func­tie als lei­der te vaak voor stress­mo­menten. Dat kost veel energie. Zek­er wan­neer het steeds maar niet lukt om hier meer grip op te kri­j­gen. Daar­door brengt jouw lei­der­schap niet wat je ervan verwacht. De druk die dat oplev­ert beïn­vloedt ook de samen­werk­ing met anderen en de stress neem je mee naar huis.

Dit kan anders. Het is tijd voor leiderschapsontwikkeling!

 

Meer effectiviteit en werkgeluk door leiderschapscoaching

Lei­der­schap­scoach Emmy de Vrieze begelei­dt man­agers, directeuren, MT’s en teams naar een effec­tieve manier van lei­der­schap die veel min­der energie kost. Om dit te bereiken biedt zij nieuwe per­spec­tieven voor groei en ontwik­kel­ing. Tij­dens indi­vidu­ele en man­age­ment team coach­ing com­bi­neert ze the­o­retis­che ken­nis met haar ruime prak­tijk­er­var­ing als man­ag­er en directeur. Deze manier van coach­ing helpt lei­d­inggeven­den en hun teams bij het vin­den van prak­tis­che oplossin­gen, die direct toepas­baar zijn in de praktijk.

 

Leiderschapstrainingen en teamontwikkeling vanuit talenten

Op een ontspan­nen manier werken vraagt om veel zelfinzicht. Pas wan­neer je je bewust bent van je eigen gedrag, kun je er ook iets aan doen. Door te leren jezelf te zijn met alle plussen en min­nen. Weg te bli­jven van je per­soon­lijke valkuilen en juist je sterke kan­ten te ontwikke­len. Ook inzicht in de kwaliteit­en van de mensen om je heen helpt. Want wan­neer je opti­maal gebruik maakt van de vele ver­schil­lende tal­en­ten van je col­le­ga’s, zorg je ervoor dat je elka­ar ver­sterkt en ver­beter je het teamgevoel.

Wil jij ook vak­er lei­der­schap lat­en zien vanu­it jouw unieke tal­en­ten? En meer effec­tiviteit en werkgeluk ervaren? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Leiderschapscoaching

Heb jij als lei­der ook regel­matig last van stress, span­ning en het gevoel te moeten presteren? Dankz­ij coach­ing word je je bewust van je eigen gedrag en kri­jg je meer inzicht in de kwaliteit­en van jouw lei­der­schap. Dankz­ij lei­der­schap­son­twik­kel­ing leer je hoe je je sterke kan­ten kunt inzetten. Zo word jij een zelfverzek­erde lei­der die medew­erk­ers stim­uleert en motiveert.

“Snel de vinger op de juiste plek”

Lei­der­schap­scoach Emmy is pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een pret­tige sfeer. Zij weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in het ontwik­kel­ing­spro­ces. Tij­dens de coach­ing van mijn lei­der­schap was ze, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point.

Elze Frie — Directeur Elliz in company

Teamontwikkeling

Willen jul­lie fijn­er samen­werken, team­presta­ties ver­beteren en meer teamgevoel ervaren? Tij­dens de tea­mon­twik­kel­ing ga je samen op zoek naar een manier van werken die het beste bij­draagt aan de ontwik­kel­ing van het team. Dankz­ij doel­gerichte team­coach­ing komen we tot een duidelijke strate­gie en werk­wi­jze om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten. Aan de hand van een con­crete actieli­jst gaan jul­lie direct aan de slag om op een ontspan­nen manier te komen tot betere teamprestaties.

“MT zet grote stap door management team coaching”

Emmy, dank je wel voor de inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing op je prachtige locatie in Zalt­bom­mel. Je hebt ons als jong man­age­ment­team een hele mooie en grote stap in onze lei­der­schap­son­twik­kel­ing lat­en zetten. Wij hebben enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe jij als lei­der­schap­scoach ons daarin hebt begeleid.

Frank van Vlis­teren — Alge­meen directeur Anculus