Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Kennisbank voor leiderschap en ontwikkeling

Alles over leiderschap

Voor jouw lei­der­schap­son­twik­kel­ing. 

Organisatieontwikkeling

Laat je organ­isatie en team groeien.

Over coaching

Leer over alle aspecten van coach­ing. 

Persoonlijke ontwikkeling

Haal alles uit jezelf!

Bouwstenen voor presteren

10 onderde­len van ontspan­nen presteren.

Werkwijzes voor groei

Meth­od­es voor lei­der­schap­son­twik­kel­ing.

Nooit meer ploeteren!

Als lei­der werk je hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid geven veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Dat weegt zwaar. Tijd voor lei­der­schap­son­twik­kel­ing!

 

Leiderschapsontwikkeling in de praktijk

Hele­maal geen stress meer voe­len, kan dat wel goed zijn? Dat vroeg Manon mij in ons vijfde gesprek van haar lei­der­schap­scoach­ing. 

Ik werk als lei­der­schap­scoach. Ik vroeg waarom ze die vraag stelde. Manon vertelde over hoe zij zich voelde, voor­dat wij aan de coach­ing begonnen waren.

Ze was elke dag bezig om haar kansen op een pro­motie te ver­groten. haar con­cur­renten in de gat­en houden. Ze probeerde bij het bestu­ur in de smaak te vallen. In de hoop gevraagd te wor­den voor belan­grijke pro­jecten. Manon besteed­de te veel energie. Aan din­gen waar ze zelf bij­na geen con­t­role over had.

Tij­dens de lei­der­schap­soach­ing heeft Manon inzicht gekre­gen in haar eigen cirkel van invloed. En hoe zij zich daar op een slimme manier op kan richt­en.

Ze leerde haar energie te stop­pen in zak­en waar Manon direct invloed op had. Hier­door werd het een stuk makke­lijk­er voor haar om suc­cesvol te zijn.

Het werd zelfs zo makke­lijk voor Manon, dat ze hele­maal geen stress meer voelde!

 

Energie slim inzetten

Lei­ders die stressvrij werken, zijn in staat hun energie slim in te zetten. Dat zijn de man­agers, directeuren en onderne­mers die zich focussen. Op dát wat toegevoegde waarde heeft. Lei­ders die hun sterke kan­ten  benut­ten. Zij doen die din­gen die hun lei­der­schap ver­sterkt.

Stop met de stress. Klik hieron­der op de knop .

 

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

Dit boek over lei­der­schap helpt jou stressvrij je ambities te realis­eren! In dit lei­der­schaps­boek wor­den de tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap gep­re­sen­teerd. Deze bouw­ste­nen zijn gebaseerd op weten­schap­pelijke the­o­rieën en zijn prak­tisch en doel­gericht. 

Een boek vol hand­vat­ten voor jouw lei­der­schap­son­twik­kel­ing!

Een visionair zijn

Mar­cel dacht bij het zien van lei­der­schaps­boeken meestal: “daar heb ik echt geen tijd voor”. Maar toen hij het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ zag,  dacht hij “ik ga het toch maar eens lezen”.

 

Voor het lezen dacht Mar­cel dat visieon­twik­kel­ing heel com­plex was. Iets waar­voor je dure consultancyfirma’s voor inhu­urt. Niet iets voor een afdel­ings­man­ag­er, zoals hij. Toch was hij er alti­jd wel nieuws­gierig naar. Het zou toch gaaf zijn om zelf ook een beet­je een vision­air te zijn.

 

Tij­dens het lezen van het boek realiseerde hij dat het ontwikke­len van een visie niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ook leerde hij wat een visie tot een suc­ces maakt.

 

Wil jij ook de vision­air in jezelf ont­dekken? Met dit lei­der­schaps­boek geef jij richt­ing aan jouw ambities. Zon­der dat het saai wordt.

Maak relaxed je doe­len waar. Klik op de knop hieron­der.

Wat als het waarheid wordt?

“Ieder mens is bang voor bepaalde din­gen. En soms ben je niet bang, maar ga je de con­frontatie uit de weg. Dat is niet erg. Het is gewoon zo. 

Gelukkig heb jij de keuze hoe je met jouw ang­sten omgaat. Alti­jd. Zodat ang­sten je meer geluk n je lev­en hebt. 

 

 

 

 

 

Als lei­der­schap­scoach en lei­der­schap­strain­er begeleid ik lei­ders, man­agers, directeuren en man­age­ment­teams.

Op de juiste omgaan met jouw unieke sit­u­atie, jouw per­soon­lijkheid en jouw ambities. 

Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties super­snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben. Zo ontwikke­len zij hun lei­der­schap.

Door hei­da­gen, train­in­gen en lei­der­schap­scoach­ing gaan lei­ders ontspan­nen presteren.

 

 

 

Leiderschapstrainingen & coaching

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij lat­en inspir­eren door andere lei­ders tij­dens een lei­der­schap­strain­ing? Of kies je liev­er voor de inten­sieve 1 op 1‑begeleiding van lei­der­schap­scoach­ing?

Leiderschapscoaching

Jolan­da is soci­aal onderne­mer en heeft in een paar jaar tijd een prachtig bedri­jf uit de grond gestampt. Zo mooi dat ze diverse zwaargewicht­en voor het bestu­ur heeft aan kun­nen trekken en ook de gemeente haar als voor­beeld stelt voor lokaal onderne­mer­schap.

En nu weet ze het alle­maal niet meer. Ze slaapt er al maan­den slecht van.

Tij­dens het coach­ings­ge­sprek dat ik met haar voerde vertelde zij over haar slaap­prob­le­men. In dit gesprek gaf ik haar inzicht in de wijze waarop zij weer ontspan­nen van haar suc­cesvolle bedri­jf kon gaat geni­eten.

Goedbedoelde adviezen

Het werd na een tijd­je duidelijk wat haar prob­leem veroorza­ak­te. Als vrouw uit de sociale hoek keek zij enorm op tegen man­nen uit het bedri­jf­sleven. En ze hechtte veel waarde aan hun adviezen.

Jolan­da had nogal wat man­nen uit het bedri­jf­sleven om zich heen verza­meld en alle­maal zat­en ze vol met adviezen. Goedbe­doelde adviezen. Die Jolan­da alle­maal een andere kant opstu­urde. Maar nu wist ze echt niet meer wat de goede kant was!

Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing kwam Jolan­da er achter dat ze gestopt was met nadenken over wat zíj nou wilde. Wat een inzicht! Stop­pen met het luis­teren naar goedbe­doelde adviezen gaf Jolan­da zo veel rust, omdat ze nog maar naar één per­soon hoefde te gaan luis­teren. Naar zichzelf.

Wil jij ook weer de goede kant op?

Ontwikkel jouw lei­der­schap en ont­dek hoe jij stressvrij je ambities gaat waar­mak­en. Klik op de knop hieron­der!

Ga aan de slag met jouw per­soon­lijke lei­der­schap­son­twik­kel­ing door regel­matig tips over lei­der­schap in hap­klare brokken in je mail­box te ont­van­gen.

Word ook gratis lid en ont­vang mijn nieuws­brief!

“Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken. Veel leuke en inter­es­sante rollen, maar zon­der duidelijk doel of richt­ing. Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij een helder beeld gegeven. Een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.”

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach. Emmy stelde op het juiste moment, de juiste vra­gen. Zij heeft mij echt een stap lat­en zetten in mijn lei­der­schap­son­twik­kel­ing.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel