fbpx

Ontwikkel jouw leiderschap

Tips & trucsTrain­ing & Coach­ing

Nooit meer ploeteren!

Je werkt hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid bren­gen veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den met zich mee. Dat weegt soms zwaar.

Lei­ders die ontspan­nen presteren zijn in staat hun energie slim in te zetten. Zij weten hoe ze zich bli­jven focussen op dát wat toegevoegde waarde heeft. Zij benut­ten hun sterke kan­ten  en doen die din­gen die hun lei­der­schap ver­sterkt.

 

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

Dit boek helpt jou stressvrij je ambities te realis­eren! De tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap zijn prak­tisch en doel­gericht. Ze helpen jou bij ontspan­nen presteren. 

Lees!

Leiderschap: Ontspannen Presteren

Wat als je grootste angst waarheid wordt?

“Toen ik 29 was werd mijn groot­ste angst waarheid. Als klein meis­je was ik al bang dat ik geen kinderen kon kri­j­gen. Dat bleek jaren lat­er de harde realiteit te zijn.

Gecon­fron­teerd met deze grote angst had ik, naast ver­dri­et, ook een keuze. De keuze hoe ik er mee wilde omgaan.

Ik help lei­ders en man­age­ment­teams bij de vraag hoe je op de juiste wijze lei­der­schap toontMijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben in hoe ze met din­gen omgaan, laat ik lei­ders ontspan­nen presteren.

Mijn werk com­bi­neer ik met een gelukkig gezinsleven, met onze Thaise dochter als stral­end mid­delpunt”

Landing

Online leiderschapstraining

Als lei­der heb jij wel hon­derd­duizend din­gen te doen op één dag! Leer in deze train­ing hoe jij je gaat focussen op dit din­gen die er écht toe doen. Aflei­din­gen bepalen niet langer jouw dag. De koers van jouw team en organ­isatie bepaal je voor­taan moeit­eloos.

Landing
Landing

Gratis prestatiegesprek

Ont­plooi jij jouw lei­der­schap met een quick start? Of wil jij aan de slag met de ontwik­kel­ing van het lei­der­schap­steam? In een presta­tiege­sprek bespreken we de mogelijkhe­den voor jouw groei.

“Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richt­ing. Met Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij helder inzicht gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.”

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer

“Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele coach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB