Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Kennisbank voor leiderschap en ontwikkeling

Alles over leiderschap

Lezen en video’s over lei­der­schap. 

Organisatieontwikkeling

Laat je organ­isatie en team groeien.

Over coaching

Leer over alle aspecten van coach­ing. 

Persoonlijke ontwikkeling

Haal alles uit jezelf!

Bouwstenen voor presteren

10 onderde­len van ontspan­nen presteren.

Werkwijzes voor groei

Ontwikkel­meth­od­es voor jou en je team.

Nooit meer ploeteren!

Als lei­der werk je hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid bren­gen veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den met zich mee. Dat weegt soms zwaar.

Lei­ders die stressvrij werken, zijn in staat hun energie slim in te zetten. Dat zijn de man­agers, directeuren en onderne­mers die weten hoe ze zich bli­jven focussen op dát wat toegevoegde waarde heeft. Lei­ders die hun sterke kan­ten  benut­ten. Zij doen die din­gen die hun lei­der­schap ver­sterkt.

 

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

Dit boek over lei­der­schap helpt jou stressvrij je ambities te realis­eren! In het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren wor­den de tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap gep­re­sen­teerd. Deze bouw­ste­nen zijn gebaseerd op weten­schap­pelijke the­o­rieën en zijn prak­tisch en doel­gericht.

Lees in dit boek hoe jij relaxed je doe­len waar­maakt.

Wat als het waarheid wordt?

“Ieder mens is bang voor bepaalde din­gen. En soms ben je niet bang, maar ga je de con­frontatie liev­er uit de weg. Dat is niet erg. Het is gewoon zo. Gelukkig heb je alti­jd een keuze hoe je met jouw ang­sten omgaat. Zodat ze geen belem­merin­gen wor­den.

Als lei­der­schap­scoach en train­er help ik lei­ders en man­age­ment­teams bij de vraag hoe je op de juiste omgaat met jouw unieke sit­u­atie, jouw per­soon­lijkheid en jouw ambities. Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties super­snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben in hoe ze met din­gen omgaan, ontwikke­len zij hun lei­der­schap. Zo help ik lei­ders ontspan­nen presteren.”

Leiderschapstrainingen & coaching

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij lat­en inspir­eren door andere lei­ders? Of kies je liev­er voor inten­sieve 1 op 1‑begeleiding?

Start nu met ontwikke­len en ont­dek hoe jij stressvrij je ambities gaat waar­mak­en.

“Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richt­ing. Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij een helder beeld gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.”

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel