Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapscoaching voor ambitieuze managers en directeuren

Je bent man­ag­er of net ges­tart als directeur. Ambitie en betrokken­heid inspir­eren je om ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen en resul­tat­en te halen.

Daarom werk je hard. Maar je ervaart ook dat hard werken lang niet alti­jd wor­den beloond met de resul­tat­en die jij wilt. Dat is stressvol. Je bent niet de enige. Veel lei­ders ervaren druk door hun werk, blijkt uit onderzoek.

Heb jij ook regel­matig last van stress, span­ning en het gevoel van ‘moeten’ presteren? Maar zou je liev­er op een ontspan­nen manier werken en ook thuis weer gezel­lig en energiek zijn?

 

Kri­jg meer visie & focus.

Ik begeleid man­agers, directeuren en MT’s bij het ontwikke­len van een lei­der­schapssti­jl die past bij hun karak­ter en waar­den. Een­t­je waarmee jij jezelf bent én bedri­jf­s­re­sul­tat­en haalt. 

Leiderschapscoaching

Heb je het soms lastig als lei­d­inggevende? Dankz­ij coach­ing doorzie je welke beslissin­gen je kan mak­en om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven. Boven­di­en mak­en we jouw onbe­wuste kwaliteit­en expli­ci­et zodat je een ontspan­nen en zelfverzek­erde lei­der wordt die medew­erk­ers stim­uleert en motiveert.

Snel de vinger op de zere plek

De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy is pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point.

Elze Frie — Directeur Elliz in company

Teamontwikkeling

Team­coach­ing het team die nog beter willen samen­werken om bedri­jfs­doel­stellin­gen te behalen. Kies voor de manier van werken die het beste bij­draagt aan de ontwik­kel­ing van jouw team. Sowieso lei­dt elke vorm van tea­mon­twik­kel­ing tot con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke strate­gie en werk­wi­jze om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten in de organisatie.

MT zet grote stap door teamcoaching

Emmy, dank je wel voor inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing op je prachtige locatie in Zalt­bom­mel. Je hebt ons als jong Man­age­ment Team een hele mooie en grote stap in onze ontwik­kel­ing lat­en zetten. Wij hebben enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe jij als coach ons daarin hebt begeleid.

Frank van Vlis­teren — Alge­meen directeur Anculus