Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Bel 06–30437090 voor een intakege­sprek

Trainingen en leiderschapscoaching voor ambitieuze managers en directeuren

Als lei­d­inggevende werk je hard. Je hebt veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den, ambitie en wil resul­tat­en behalen. Tijd en inzet wor­den lang niet alti­jd beloond met resul­tat­en. Daar­door ervaren veel lei­ders druk door hun werk, blijkt uit onder­zoek.

Heb jij ook regel­matig last van stress, span­ning en het gevoel van ‘moeten’ presteren? Maar zou je liev­er op een ontspan­nen manier op de werkvlo­er staan?

Leiderschapscoach | Emmy de Vrieze

 

Ik, Emmy de Vrieze, begeleid lei­d­inggeven­den, man­agers en directeuren met het ontwikke­len van een lei­der­schapssti­jl die past bij hun karak­ter en waar­den. Een­t­je waarmee ze zichzelf zijn én bedri­jf­s­re­sul­tat­en behalen.

 

Wil jij jezelf ont­plooien tot een ontspan­nen lei­d­inggevende?

 

Leiderschapscoach

 

Heb je het soms lastig als lei­d­inggevende? Dankz­ij coach­ing doorzie je welke beslissin­gen je kan mak­en om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven. Boven­di­en mak­en we jouw onbe­wuste kwaliteit­en expli­ci­et zodat je een ontspan­nen en zelfverzek­erde lei­der wordt die medew­erk­ers stim­uleert en motiveert.

Coaching voor teams

Team­coach­ing is geschikt voor MT’s die nog beter willen samen­werken om bedri­jfs­doel­stellin­gen te behalen. Het team ver­laat de coach­ings­dag met een con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke visie en strate­gie om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten in de organ­isatie.

Online leiderschapstraining

 

Team­coach­ing is geschikt voor MT’s die nog beter willen samen­werken om bedri­jfs­doel­stellin­gen te behalen. Het team ver­laat de coach­ings­dag met een con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke visie en strate­gie om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten in de organ­isatie.

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

In 2019 schreef ik een boek over mod­ern lei­der­schap met daarin tien bouw­ste­nen voor ontspan­nen lei­der­schap, zodat je werk min­der tijd en energie kost.

Het boek bevat effec­tief bewezen weten­schap­pelijke the­o­rieën en is prak­tijk- en doel­gericht. Je gaat ermee aan de slag om je te ont­plooien als de lei­der die je wilt zijn.

Het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ onder­s­te­unt de coach­ing- en train­ingstra­jecten die ik aan­bied.

 

Van­daag besteld, uiter­lijk mor­gen op de post.

“De kern van leiderschap is volledig jezelf kunnen zijn. Alles wat je nodig hebt om een succesvol leider te worden heb je al in je. Ik help expliciet maken wat jouw kracht is. En welke leiderschapsstijl daarbij past.”

Over Emmy de Vrieze, leiderschapscoach

Als lei­der­schap­scoach en lei­der­schap­strain­er begeleid ik lei­ders, man­agers, directeuren en man­age­ment­teams. Ik laat hen ont­dekken welke wijze van lei­der­schap aansluit bij hen als per­soon.

Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties snel te door­gron­den is groot dankz­ij mijn oplei­din­gen in psy­cholo­gie en bedri­jf­skunde. Dit com­bi­neer ik met 13+ jaar ervar­ing in matrixor­gan­isaties en mijn jaren­lange ervar­ing als MT-lid.

Door mijn in de prak­tijk bewezen werk­wi­jze tij­dens hei­da­gen, train­in­gen en lei­der­schap­scoach­ing gaan lei­ders ontspan­nen presteren.

Naast mijn werk als lei­der­schap­scoach ben ik docent Lei­der­schap & Cul­tu­ur voor exec­u­tive MBA-stu­den­ten bij de busi­ness school Avans+.

De coach­ing vin­dt plaats op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis.

 

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze

Op welke manier wil jij je leiderschap ontwikkelen?

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We over­leggen dan welke oploss­ing bij jou past.

Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwo­or­den.

Ervaringen van opdrachtgevers

“Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken. Veel leuke en inter­es­sante rollen, maar zon­der duidelijk doel of richt­ing. Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij een helder beeld gegeven. Een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.”

Jacomien Steen­nis

Onderne­mer, Jaxt — Zalt­bom­mel

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach. Emmy stelde op het juiste moment, de juiste vra­gen. Zij heeft mij echt een stap lat­en zetten in mijn lei­der­schap­son­twik­kel­ing.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel