De ijsberg (Freud &McClelland)

Sig­mund Freud is één van de belan­grijk­ste grond­leg­gers van de mod­erne psy­cholo­gie. Zijn the­o­rieën beïn­vloe­den hon­derd jaar lat­er nog steeds de manier waarop we naar de menselijke psy­che kijken. De ijs­berg van de per­soon­lijkheid vormt daar­bij een belan­grijke basis. 

 

IJsbergmetafoor Freud

Freud intro­duceerde de ijs­berg als metafoor voor de menselijke geest. Hij verdeelde ons bewustz­i­jn in drie niveaus namelijk het bewuste niveau, het onder­be­wuste niveau en het onbe­wuste niveau.

Het bewuste niveau is als het deel van de ijs­berg dat boven water zicht­baar is. Dit zicht­bare deel is slechts tien pro­cent van de totale ijs­berg. In dit eerste niveau bevin­den zich die zak­en waar je je bewust van bent en die jij ook zicht­baar kunt mak­en voor anderen. Dit zijn je gevoe­lens en gedacht­en, maar ook je ken­nis en vaardigheden.

Het tweede niveau is het onder­be­wuste niveau. Dit is te vergelijken met het deel van de ijs­berg dat zich dicht onder het waterop­per­vlak bevin­dt. In dit niveau bevin­den zich je ken­nis en je herin­ner­in­gen uit het verleden. Het zijn de zak­en die niet direct zicht­baar zijn of voor in ons hoofd zit­ten, maar die je wel bewust kunt mak­en door bijvoor­beeld goed na te denken of te mediteren.

Het onbe­wuste deel is het laat­ste deel van onze geest. In dit niveau hebben we vol­gens Freud alleen toe­gang via onze dromen. In dit niveau bevin­den zich al onze beschaamde ervarin­gen, sek­suele ver­lan­gens, ang­sten, geweld­dadi­ge motieven, onder­druk­te herin­ner­in­gen en andere donkere gedachten.

 

IJsberg McClelland: De drie vragen over de persoonlijkheid

Dit idee van Freud over de menselijke geest als ijs­berg is dooron­twikkeld door David McClel­land. Hij heeft er een prak­tisch toepas­baar mod­el van gemaakt. Dit zal in de vol­gende bouw­ste­nen ook terugkomen. McClel­land heeft de drie niveaus van de ijs­berg ver­taald naar drie vra­gen over iemands per­soon­lijkheid: 

Wat doe je?

In het zicht­bare top­je van de ijs­berg bevin­den zich jouw gedrag en ken­nis. Dit is ongeveer tien pro­cent van de volledi­ge ijs­berg  van je per­soon­lijkheid. Jouw gedrag en je ken­nis zijn de zicht­bare ele­menten van je per­soon­lijkheid. Dat is feit­elijk het enige wat anderen van jou kun­nen zien.

 

Wat denk je?

Direct onder het waterop­per­vlak vind je het deel van de ijs­berg waar iemands over­tuigin­gen besloten liggen. Over­tuigin­gen zijn opvat­tin­gen over jezelf, sit­u­aties en andere mensen. Ook vind je in dit deel van de ijs­berg jouw per­soon­lijke nor­men en waar­den over wat je goed en fout vin­dt. Over­tuigin­gen van andere mensen zijn niet direct zicht­baar voor ons, maar we kun­nen wel onze intuïtie gebruiken om ze aan te voe­len. Ook helpt coach­ing bij het ver­garen van inzicht hierin.

 

Wat wil je?

Ver onder water en daar­door niet zicht­baar voor de buiten­wereld bevin­den zich je per­soon­lijke eigen­schap­pen. Dit zijn jouw per­soon­lijke kern­merken en competenties.

Tenslotte vind je in het onder­ste pun­t­je van de ijs­berg jouw motieven. Dit zijn jouw dri­jfv­eren. Ze bepalen de richt­ing van je gedrag en waarom je iets wel of niet wilt doen.

 

Met lei­der­schap­scoach­ing kun jij meer inzicht kri­j­gen in jouw per­soon­lijke ken­merken, com­pe­ten­ties en dri­jfv­eren. Leer hoe je die opti­maal inzet.

 

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan.