Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opge­maakt op 1 april 2019 — bijgew­erkt op 10 okt­ber 2022 

Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing, ingeschreven in de Kamer van Koo­phan­del onder num­mer 74365681.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Overeenkomst: iedere rechts­be­trekking waarop deze Algemene Voor­waar­den ingevolge artikel 2 van toepass­ing zijn.

Opdracht­gev­er: degene die de Overeenkomst met Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing aangaat.

Offerte: Formeel aan­bod van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op ver­zoek van een, poten­tiële, opdrachtgever.

Resul­taat: Ken­nis die Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing in het kad­er van presta­ties waarop deze Algemene Voor­waar­den van toepass­ing zijn rap­por­teert, ongeacht in welke ver­schi­jn­ingsvorm (rap­port, teken­ing, bereken­ing, hand­boek, mod­el etc.).

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voor­waar­den zijn van toepass­ing op:

1. alle onder ver­ant­wo­ordelijkheid van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing uit te bren­gen offertes en te ver­richt­en presta­ties, waaron­der lev­erin­gen, het­z­ij ter uitvo­er­ing van een uit­drukke­lijk of stilzwi­j­gend ver­strek­te en/of aan­vaarde opdracht, het­z­ij in het kad­er van de betrekkin­gen die tussen Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing en de Opdracht­gev­er ontwikke­len in ver­band met de uitvo­er­ing van opdracht­en of anderszins;

2. alsmede op alle op informele basis onder ver­ant­wo­ordelijkheid van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing ver­richte presta­ties jegens de Opdrachtgever.

De Opdracht­gev­er aan­vaardt dat deze Algemene Voor­waar­den in verdere betrekkin­gen tussen par­ti­jen van toepass­ing zullen bli­jven en dat eventueel door de Opdracht­gev­er gehanteerde algemene voor­waar­den niet van toepass­ing zijn of wor­den. Alles ten­z­ij uit­drukke­lijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

1. Offertes van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zijn gebaseerd op de infor­matie die door de opdracht­gev­er is ver­strekt. De opdracht­gev­er staat ervoor in, dat hij naar beste weten daar­bij alle essen­tiële infor­matie voor de opzet en uitvo­er­ing van de opdracht heeft verstrekt.

2. Wan­neer na de opdrachtver­strekking blijkt dat de door Opdracht­gev­er ver­strek­te gegevens onjuist zijn dan­wel gewi­jzigd zijn, behoudt Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zich het recht voor de inde offerte ver­melde pri­jzen en lev­er­ing­ster­mi­j­nen aan te passen.

3. Door Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing uit te bren­gen offertes hebben een vaste geldighei­ds­du­ur van zes­tig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing een opdracht heeft aan­vaard (in welk geval deze Algemene Voor­waar­den daarop eve­neens van toepass­ing zijn), dient de Opdracht­gev­er er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indi­en de Opdracht­gev­er een offerte van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing bin­nen de geldighei­ds­du­ur daar­van schriftelijk heeft aan­vaard, of indi­en Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing een ander­szins door de Opdracht­gev­er ver­leende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zal de door haar te ver­richt­en advies­di­en­sten naar beste inzicht en ver­mo­gen, en overeenkom­stig de eisen van goed vak­man­schap uitvo­eren. Deze ver­plicht­ing heeft het karak­ter van een “inspan­ningsver­plicht­ing”, het bereiken van het beoogde resul­taat kan niet wor­den gegarandeerd.

Artikel 6 Gevolgen intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

1. De Opdracht­gev­er zal Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing alle kosten en schade ver­goe­den die recht­streeks voortvloeien uit het intrekken of onder­breken van een opdracht, indi­en en voor zover de oorza­ak van de onder­brek­ing niet aan Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing toe te reke­nen valt. Voor zover deze niet in redelijkheid te bereke­nen valt, zijn deze kosten te stellen op min­i­maal 25% van het restant van de aan­neem­som of, in geval van inter­im man­age­ment, min­i­maal 25 % van de gefac­tureerde omzet in de laat­ste 3 maanden.

2. Indi­en een onder­brek­ing langer duurt dan zes maan­den heeft Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begin­da­tum van de onder­brek­ing geldt de dagteken­ing van de brief van de Opdracht­gev­er waarin hij van de onder­brek­ing meld­ing maakt, of, bij gebreke daar­van, de dagteken­ing van het schri­jven waarin Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing de onder­brek­ing constateert.

3. Bij ver­trag­ing of ver­leng­ing van de met de opdracht gemoei­de werkza­amhe­den heeft Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing het recht eventuele extra kosten door te bereke­nen, indi­en de ver­trag­ing of ver­leng­ing niet te wijten is aan schuld van medew­erk­ers van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing of hen die in opdracht van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing werkza­am zijn.

Artikel 7 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschake­len van der­den bij de opdrach­tu­itvo­er­ing door zow­el de opdracht­gev­er als Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing geschiedt uit­slui­tend in onder­ling over­leg, ten­z­ij hier bij opdrachtver­strekking afwijk­ende afsprak­en over zijn gemaakt.

Artikel 8 Vergoedingen

1. Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing ver­richt haar presta­ties tegen:
a. een na voltooi­ing van de presta­ties dan wel delen daar­van, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag. In dit geval zal Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing de opdracht­gev­er op ver­zoek een niet bindende begrot­ing ver­schaf­fen op basis van de te verwacht­en presta­ties
en/of

b. een vooraf overeen te komen bedrag (aan­neem­som).

2. De in het eerste lid ver­melde ver­goedin­gen wor­den ver­meerderd met btw en zijn gebaseerd op uitvo­er­ing van opdracht­en onder niet-uit­zon­der­lijke omstandigheden.

3. De in het eerst lid ver­melde ver­goedin­gen omvat­ten, ten­z­ij anders overeengekomen, geen reis- en verbli­jfkosten. Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zal ten aanzien van de in dit lid bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerste lid ver­melde opties van toepass­ing is.

4. Kosten die apart in reken­ing wor­den gebracht, zoals kosten ter zake van presta­ties van der­den die dienen ter onder­s­te­un­ing van de opdracht zon­der in die opdracht inbe­grepen te zijn dienen recht­streeks door de Opdracht­gev­er aan die der­den te wor­den betaald. Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zal de Opdracht­gev­er tijdig in ken­nis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de presta­ties naar behoren te ver­richt­en en maakt dien­aan­gaande op ver­zoek van de Opdracht­gev­er een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begrot­ing; uit een mogelijke niet-tijdi­ge in ken­nis­stelling zal de Opdracht­gev­er even­wel gen­er­lei recht op niet-betal­ing kun­nen ontle­nen. Reis­ti­jd wordt geacht mede aan de uitvo­er­ing van een opdracht te zijn besteed, ten­z­ij anders overeengekomen is.

5. Op inter­im man­age­ment-basis ver­richte presta­ties wor­den achter­af in reken­ing gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige presta­ties zullen de par­ti­jen de wijze van betal­ing uit­drukke­lijk overeenkomen.

6. Indi­en bin­nen 5 werkda­gen vóór de gep­lande afspraak gean­nuleerd wordt, zal 50% van het dag­tarief in reken­ing wor­den gebracht.

7. Bij opdracht­en tegen een aan­neem­som, waar­van een of meer ter­mi­j­nen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam ver­schuldigd wor­den, mag Emmy de Vrieze Organ­isatieon­twik­kel­ing de ter­mi­j­nen die na de genoemde peri­ode van een jaar ver­vallen naar de als­dan geldende tarieven herberekenen.

Artikel 9 Resultaten

1. Een Resul­taat bestaat uit ken­nis waarover Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing in het kad­er van de presta­ties waarop deze Algemene Voor­waar­den van toepass­ing zijn, aan de opdracht­gev­er rap­por­teert, onver­schillig de ver­schi­jn­ingsvorm van een Resul­taat (train­ing, coach­ing, rap­port, teken­ing, bereken­ing, hand­boek, mod­el etc.). Mod­ellen, tech­nieken en instru­menten die zijn gebruikt voor de uitvo­er­ing van de opdracht en in het advies of onder­zoek­sre­sul­taat zijn opgenomen, zijn en bli­jven het eigen­dom van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing. Open­baar­mak­ing kan der­halve alleen geschieden na verkre­gen toestem­ming van Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling.

2. De opdracht­gev­er heeft het recht van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing in het kad­er van de uitvo­er­ing van de opdracht ont­van­gen stukken te ver­menigvuldigen voor gebruik in de eigen organ­isatie, voor­zover passend bin­nen het doel van de opdracht. Ingeval van tussen­ti­jdse beëindig­ing van de opdracht, is het voor­gaande van overeenkom­stige toepassing.

4. De eigen­dom­srecht­en op het Resul­taat bli­jven in han­den van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing, in ieder geval tot na volledi­ge betal­ing door de opdracht­gev­er. Wan­neer de (gebruiks)rechten op het Resul­taat na uitvo­er­ing van de opdracht door Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing en nakom­ing van de betal­ingsver­plicht­ing door de Opdracht­gev­er zijn overge­gaan op de Opdracht­gev­er, zoals schriftelijk overeengekomen, is het Opdracht­gev­er zon­der schriftelijke toestem­ming van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing niet toeges­taan dit Resul­taat aan der­den ter beschikking te stellen, der­den hierin inzage te ver­lenen dan­wel dit Resul­taat te ver­menigvuldigen voor andere doelein­den dan in het vorige lid bepaald. De Opdracht­gev­er heeft het recht in redelijke mate tussen­ti­jdse rap­portage van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing te ver­lan­gen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daar­van voorzi­et, mag Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing de kosten van dergelijke rap­portages overeenkom­stig de als­dan geldende tarieven in reken­ing brengen.

Artikel 10 Geheimhouding en privacy

1. Emmy de Vrieze Organ­isatieon­twik­kel­ing zal geheim houden:

a. alle gegevens die zij in het kad­er van een offerte dan wel een opdracht van de (aspi­rant-) Opdracht­gev­er ont­vangt of op eniger­lei andere wijze leert ken­nen, en waar­van de vertrouwelijkheid vast­staat dan wel redelijk­er­wi­js door Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing onderk­end beho­ord te wor­den.
b. Resul­tat­en, als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De geheimhoud­ingsver­plicht­ing geldt, onverko­rt het bepaalde in artikel 10, niet voor de Resul­tat­en welke:
i. een alge­meen, dat wil zeggen niet spec­i­fiek op de eigen bedri­jfsvo­er­ing en/of werkza­amhe­den van de Opdracht­gev­er betrekking hebbend, karak­ter hebben, dan wel
ii. open­baar zijn of wor­den zon­der toe­doen van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing, dan wel
iii. reeds in het bez­it van Emmy de Vrieze Organ­isatieon­twik­kel­ing waren, dan wel
iv. Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing recht­matig van een derde heeft gekre­gen, dan wel

v. in over­leg met de Opdracht­gev­er als niet- vertrouwelijk zijn of wor­den aangemerkt.

2. De Opdracht­gev­er zal geheimhouden bedri­jf­s­in­for­matie van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing, waar­van de vertrouwelijkheid vast­staat dan wel redelijk­er­wi­js door de Opdracht­gev­er onderk­end behoort te worden.

3. Bij het ver­w­erken van per­soon­s­gegevens door Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing in opdracht van de opdracht­gev­er is de opdracht­gev­er er voor ver­ant­wo­ordelijk dat er een ver­w­erk­ersovereenkomst wordt opgesteld. Een con­cept ver­w­erk­ersovereenkomst wordt op ver­zoek van opdracht­gev­er als bijlage bij de opdracht beschik­baar gesteld door Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing en door bei­de par­ti­jen ondertekend.

Artikel 11 Publicaties

Emmy de Vrieze Lei­der­schap­sntwik­kel­ing heeft het recht tot pub­li­catie van niet-geheime infor­matie ver­band houdende met in het kad­er van Overeenkomst ver­richte prestaties.

Artikel 12 Werkterrein Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Onverko­rt de ver­plicht­ing van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing tot geheimhoud­ing zoals omschreven in artikel 12, kan een rechtsver­houd­ing waarop deze Algemene Voor­waar­den van toepass­ing zijn nim­mer met zich mee­bren­gen dat Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing jegens de Opdracht­gev­er gehouden is op enig werk­ter­rein, waarop Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zich begeeft of gaat begeven, beperkin­gen in acht te nemen.

Artikel 13 Prestaties door derden

1. Indi­en en voor­zover een juiste en tijdi­ge uitvo­er­ing van de opdracht naar het oordeel van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing dit vereist, heeft zij het recht presta­ties te doen geschieden door een of meer derden.

2. Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing staat, onver­min­derd het bepaalde in artikel 13, in voor van der­den ont­van­gen gegevens ten­z­ij door haar uit­drukke­lijk het tegen­deel is aangegeven; ook staat Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing in voor door der­den in opdracht van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing ver­richte prestaties.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing is tegen­over de Opdracht­gev­er slechts gehouden tot ver­goed­ing van door hem gele­den schade, indi­en hij aan­toont dat deze schade een recht­streeks gevolg is van een ver­mi­jd­bare grove ‑en der­halve ver­wi­jt­bare- onzorgvuldigheid van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing of werkne­mers van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing dan wel van per­so­n­en wier dien­sten Emmy de Vrieze Organ­isatieon­twik­kel­ing gebruik maakt en voor wie Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing aansprake­lijk is.

2. De aansprake­lijkheid voor de schade veroorza­akt door de teko­rtkomin­gen wordt beperkt tot het bedrag van het hon­o­rar­i­um dat het bureau voor zijn werkza­amhe­den in het kad­er van die opdracht heeft ont­van­gen. Bij opdracht­en die een lan­gere door­loop­ti­jd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperk­ing van de hier bedoelde aansprake­lijkheid tot max­i­maal het declaratiebedrag over de laat­ste zes maanden.

3. Indi­en een opdracht meer dan een object betre­ft, wordt voor de bepal­ing van de lim­i­et van aansprake­lijkheid van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing slechts dat gedeelte van de ver­schuldigde ver­goed­ing in aan­merk­ing genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waar­van schade blijkt te zijn ontstaan.

4. Ondanks de gehouden­heid van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing tot inacht­ne­m­ing van zorgvuldigheid en het in het ver­band daarmee in het eerste lid bepaalde, staat Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing er niet voor in dat door haar geleverde Resul­tat­en en door haar ver­richte presta­ties geen schend­ing (kun­nen) oplev­eren van recht­en van der­den, daaron­der begrepen intel­lectuele rechten.

5. De Opdracht­gev­er zal Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing vri­jwaren tegen vorderin­gen van der­den ter zake van ver­goed­ing van schade die is ontstaan door of in ver­band met ten beho­eve van de Opdracht­gev­er ver­richte presta­ties waarop de Algemene Voor­waar­den van toepass­ing zijn. Onder der­den wordt in dit ver­band ook ver­staan werkne­mers van de Opdracht­gev­er en per­so­n­en van wier dien­sten de Opdracht­gev­er bij de uitoe­fen­ing van zijn werkza­amhe­den gebruikt maakt.

6. Indi­en de Opdracht­gev­er de risico’s ver­bon­den aan de uitvo­er­ing van Resul­tat­en door verzek­er­ing aan een ander over­draagt, is hij gehouden Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing te vri­jwaren tegen de gevol­gen van enig regres­recht van­wege de verzek­er­aar uitgeoefend.

7. De beperkin­gen in de schade­v­er­goed­ingsver­plichtin­gen van de Opdracht­gev­er uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werkne­mers en van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing, alsook ten opzichte van der­den waar­van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing de uitvo­er­ing van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing aansprake­lijk is.

Artikel 15 Overmacht

1. Onver­min­derd het elders in deze Algemene Voor­waar­den bepaalde, is Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing nim­mer aansprake­lijk indi­en zij niet of tijdig aan haar ver­plichtin­gen jegens de Opdracht­gev­er kan vol­doen ten gevolge van over­ma­cht; als zodanig wor­den beschouwd alle omstandighe­den die een nor­male uitoe­fen­ing van de werkza­amhe­den ver­hin­deren, zoals oor­log­som­standighe­den, brand en andere verni­etigin­gen, bedri­jf­sstoor­nissen in welke vorm dan ook, over­hei­ds­maa­trege­len en dergelijke.

2. Indi­en der­den van wie Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing voor de uitvo­er­ing van de opdracht afhanke­lijk is, hun ver­plichtin­gen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandighe­den die vol­gens het eerste lid van dit artikel over­ma­cht voor Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zouden hebben overgeleverd, lev­ert dit niet of niet tijdig nakomen door die der­den ook voor Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zelf over­ma­cht jegens de Opdracht­gev­er op.

Artikel 16 Betaling

1. Betalin­gen dienen te geschieden, zon­der enige aftrek of schuld­vergelijk­ing, bin­nen 15 dagen na fac­tu­ur­da­tum ten­z­ij anders overeengekomen is.

2. Eventuele reclames tegen de fac­tu­ur, die bin­nen 8 dagen na fac­tu­ur­da­tum dienen te wor­den inge­di­end, schort­en de betal­ingsver­plicht­ing niet op.

3. In het geval Opdracht­gev­er een fac­tu­ur betwist op basis van de in de fac­tu­ur genoemde geleverde uren, is de ure­n­reg­is­tratie van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing bindend voor oploss­ing van dit geschil behoudens tegen­be­wi­js van de Opdrachtgever.

4. Indi­en de opdracht­gev­er niet bin­nen de gestelde ter­mi­jn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de ver­val­da­tum, zon­der dat Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing tot enige som­matie of inge­brekestelling ver­plicht is. De Opdracht­gev­er is in zodanig geval over het ver­schuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wet­telijke rente, vanaf de ver­valdag tot aan de dag van betaling.

5. Ingeval Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing over­gaat tot het nemen van maa­trege­len tot invorder­ing van ver­schuldigde bedra­gen of tot hand­hav­ing van haar overige recht­en jegens Opdracht­gev­er, is de Opdracht­gev­er gehouden Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing alle ter zake gemaak­te kosten te ver­goe­den. Daaron­der zijn begrepen alle ver­goedin­gen aan bij de des­be­tr­e­f­fende maa­trege­len ingeschakelde der­den en alle kosten die Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing bin­nen de eigen organ­isatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de des­be­tr­e­f­fende maa­trege­len mogen wor­den toegerek­end. Ingeval van invorder­ing van ver­schuldigde bedra­gen heeft Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing de keus de op invorder­ing val­lende kosten gespeci­ficeerd van de opdracht­gev­er te vorderen, of om die kosten for­faitair te bepalen op vijf­tien pro­cent van het ten onrechte onbe­taald gebleven bedrag.

Artikel 17 Ontbinding na verzuim opdrachtgever

1. Onver­min­derd het bepaalde in de vorige artike­len, is de Opdracht­gev­er in verzuim indi­en bij ondanks deugdelijke inge­brekestelling niet, niet behoor­lijk of niet tijdig vol­doet aan enige ver­plicht­ing die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Als­dan heeft Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing het recht zon­der rechter­lijke tussenkomst de uitvo­er­ing van de Overeenkomst op te schort­en of de Overeenkomst geheel of ten dele te ont­binden zon­der dat Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing tot enige schade­v­er­goed­ing gehouden is, doch onver­min­derd het recht van Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing op ver­goed­ing van schade die het gevolg is van de wan­presta­tie en de opschort­ing of ont­bind­ing. In deze gevallen is iedere vorder­ing die Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing ten laste van de opdracht­gev­er heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

2. In het geval van fail­lisse­ment, surséance van betal­ing, liq­ui­datie, of onder beheer‑, bewind -, of curate­lestelling van de Opdracht­gev­er zal deze van rechtswege geacht wor­den in verzuim te zijn; in dat geval heeft Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing zon­der enige inge­brekestelling en zon­der rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ont­binden onder dezelfde voor­waar­den als hier­voor genoemd.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, daaron­der begrepen het­geen slechts een der par­ti­jen als een geschil beschouwt, zullen ter beslecht­ing wor­den voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

2. Op de tot­stand­kom­ing en uitvo­er­ing van Overeenkomst is Ned­er­lands recht van toepassing.

Emmy de Vrieze Lei­der­schap­son­twik­kel­ing
Bloe­men­daal 9
5301 CL Zaltbommel

Bezoek­er­sadres: Gasthuis­straat 10, 5301 CC, Zaltbommel