NOBCO-lidmaatschap

NOBCO-lidmaatschap

Emmy de Vrieze is lid van de Ned­er­landse Beroep­sor­de van Coach­es (NOBCO).

De Ned­er­landse Orde van Beroep­scoach­es (NOBCO) is de groot­ste beroep­sor­gan­isatie van pro­fes­sionele coach­es in Ned­er­land. Ruim 2000 coach­es hebben zich bij NOBCO aanges­loten. Beroep­scoach­es kiezen voor NOBCO, omdat ze hun vak serieus nemen. Zij staan voor kwaliteit, pro­fes­sion­aliteit en bli­jven con­tinu leren. 

Een NOB­CO-coach werkt actief aan zijn kwaliteit. NOBCO stim­uleert en facili­teert de pro­fes­sionele ontwik­kel­ing van beroep­scoach­es en is licen­tiehoud­er van het EQA-keurmerk voor coa­choplei­din­gen. Voor coach­tra­jecten heeft NOBCO een online eval­u­ati­etool ontwikkeld: de Coach­ing Mon­i­tor.  Ook vol­gen alle NOB­CO-coach­es een strenge gedragscode.  

 

Per­ma­nente ken­nison­twik­kel­ing coaches

NOBCO vraagt van haar coach­es om con­tinu te bli­jven leren. Dit gaat via oplei­d­ing, train­ing en bijeenkom­sten. Opdracht­gev­ers van coach­ing en andere geïn­ter­esseer­den kun­nen deze bijeenkom­sten ook bij­wo­nen. De nieuw­ste ontwik­kelin­gen bin­nen coach­ing plaatst NOBCO ook op haar web­site. Daar­naast dra­gen inter­visiegroepen en vak­sec­ties bij aan het vak­man­schap van de NOBCO-coaches.

 

Kwaliteits- en gedragscode voor coaches

Alle NOB­CO-coach­es vol­gen de Inter­na­tionale Ethis­che Code (IEC) en het klacht­en­re­gle­ment. Met een NOB­CO-coach weet je zek­er dat jouw coach zorgvuldig en ethisch han­delt. Bij klacht­en han­delt NOBCO het zorgvuldig en objec­tief af.

 

Weten­schap­pelijk onder­zoek coaching

NOBCO stim­uleert en ste­unt weten­schap­pelijk onder­zoek over coach­ing, waar­door er steeds meer infor­matie beschik­baar komt over de effecten van coach­ing, men­tor­ing en coachingsmethoden.

 

Effec­tieve coach­tra­jecten met Coach­ing Monitor

De Coach­ing Mon­i­tor is een uniek instru­ment dat de effec­tiviteit van indi­vidu­ele coach­tra­jecten meet. De Coach­ing Mon­i­tor geeft inzicht in de kwaliteit van een coach en het ren­de­ment van een coach­tra­ject. Alle NOB­CO-coach­es kun­nen dit online eval­u­atie-instru­ment gebruiken.

 

Voor meer infor­matie over de Ned­er­landse Orde van Beroep­scoach­es www.NOBCO.nl