Artikelen en video’s over werkwijzes en ontwikkelingsmethodes

Gebruik deze artike­len en video’s om jouw ken­nis over diverse meth­od­es en werk­wi­jzes bij lei­der­schap­son­twik­kel­ing te ver­groten.

 

 

MBTI voor presteren op topniveau

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de samen­werk­ing en inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den.  De Myers Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI)-vragenlijst is  wereld­wi­jd het meest gebruik­te per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment. Het meet de voorkeuren van mensen. MBTI biedt inzicht in per­soon­lijke sti­jl en ontwikkel­be­hoeften. Lees meer…

Zo maak je feedback wel waardevol!

In deze vlog leer ik je een meth­ode om waarde­vol feed­back te geven op een manier waarop de ont­vanger er echt van leert! Ver­g­root het zelfinzicht van jouw collega’s en team­le­den aan de hand van de Hot Chair-meth­ode. Bek­ijk de video…

 

De ijsberg van de persoonlijkheid (McClelland)

Dit idee van Freud over de menselijke geest als ijs­berg is dooron­twikkeld door David McClel­land. Hij heeft er een prak­tisch toepas­baar mod­el van gemaakt. Dit zal in de vol­gende bouw­ste­nen ook terugkomen. McClel­land heeft de drie niveaus van de ijs­berg ver­taald naar drie vra­gen over iemands per­soon­lijkheid. Lees meer…

 

De Hot Chair

Tien jaar gele­den maak­te ik ken­nis met de Hot Chair. De Hot Chair is een meth­ode om van anderen te horen welke posi­tieve eigen­schap­pen zij in jou zien. De werk­wi­jze is als vol­gt: Er is een groep van vier tot twaalf per­so­n­en die elka­ar redelijk tot goed ken­nen. Lees meer…

 

Bouwstenen voor presteren

Ik  heb mijn defin­i­tie van lei­der­schap voor jou ver­taald naar tien Bouw­ste­nen. Stuk voor stuk gemakke­lijk te begri­jpen en prak­tisch toepas­baar. In mijn boek wor­den de Bouw­ste­nen met weten­schap­pelijke the­o­rieën onder­bouwd, met voor­beelden ver­duidelijkt en met tips bruik­baar gemaakt. Lees meer…