Werkblad Webinar

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek 

Webinar — Leiderschap: een sterk team bouwen

Down­load hier het werk­blad bij het webi­nar Lei­der­schap: een sterk team bouwen.

“Alles wat jij nodig hebt om een succesvol leider te worden, heb je al in je. Ik help expliciet maken wat jouw kracht is. En welke leiderschapsstijl daarbij past.”

Over Emmy de Vrieze, leiderschapscoach

Als lei­der­schap­scoach begeleid ik man­agers, star­tende directeuren en nieuwe MT’s. Ik laat je ont­dekken hoe je struc­tu­ur en focus aan­brengt en zo help ik jou om met energie je doe­len te halen.

Omdat ik opgeleid ben als psy­choloog snap ik pre­cies welke invloed werk­druk, per­fec­tion­isme en een groot ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel heeft op jouw als per­soon en op jouw leiderschap.

Mijn MBA en jaren­lange ervar­ing als MT-lid en zor­gen ervoor dat ik de dynamiek waarin jij zit heel goed begri­jp. Ik kan daar­door in de breedte mee­denken. Ik laat zien waar je nu staat én laat je ont­dekken hoe je jouw lei­der­schap verder ontwikkelt.

Door mijn ‑in de prak­tijk bewezen- werk­wi­jze ervaar je min­der stress én ben klaar voor jouw ambities voor de komende jaren.

Naast mijn werk als lei­der­schap­scoach ben ik docent Lei­der­schap & Cul­tu­ur voor exec­u­tive MBA-stu­den­ten bij de busi­ness school Avans+.

Om jou gebruik te kun­nen lat­en mak­en van de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van lieder­schap­son­twik­kel­ing, ben ik aanges­loten bij de Ned­er­landse Orde van Beroepscoaches.

www.emmydevrieze.nl
06–30437090 — info@emmydevrieze.nl

De coach­ing vin­dt plaats op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis.

 

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze
MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd

Ervaringen van klanten

Op welke manier wil jij je leiderschap ontwikkelen?

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We over­leggen dan welke oploss­ing bij jou past.

Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy de Vrieze ervaar ik als pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point.”

Elze Frie

Directeur, Elliz in Company

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach. Emmy stelde op het juiste moment, de juiste vra­gen. Zij heeft mij echt een stap lat­en zetten in mijn leiderschapsontwikkeling.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel