Webinars teamontwikkeling en leiderschap

 

Lei­der­schap­scoach Emmy de Vrieze geeft iedere maand online een gratis live webi­nar over uiteen­lopende onder­w­er­pen op het gebied van lei­der­schap en tea­mon­twik­kel­ing. De inter­ac­tieve webi­na­rs bieden deel­ne­mers de mogelijkheid om actief mee te doen door via de chat­func­tie vra­gen te stellen en ervarin­gen te delen. Emmy gebruikt haar the­o­retis­che ken­nis en prak­tijk­er­var­ing om tij­dens deze één uur durende webi­na­rs inzicht­en te geven die meteen in je dagelijkse werk toepas­baar zijn.

Referentie Emmy de Vrieze

Snel tot de kern en daardoor mooie inzichten

“Emmy geeft mooie inzicht­en, beelden en adviezen waar je wat mee kunt.  De webi­na­rs van Emmy zijn het bek­ijken waard. Ze neemt je mee in the­o­rie en maakt tevens de verbind­ing met de prak­tijk van alledag.”

Ani­ta Kroo­nen — Directeur Ambu­lante dienst Pri­mair Onder­wi­js Konin­klijke Kentalis

Gratis deel­ne­men kan door je hieron­der aan te melden voor een van de onder­staande webi­na­rs of kijk hier eerdere webi­na­rs on demand terug. 

Hybride werken: bouwstenen voor een gemotiveerd en succesvol team

IIn dit webi­nar leer je wat ervoor nodig is om je team ook op afs­tand te stim­uleren. Hoe je als lei­d­inggevende grip houdt ook al ben je als team niet alti­jd fysiek bij elka­ar. En hoe je ervoor zorgt dat iedereen zich ondanks de nieuwe manier van werken ver­bon­den bli­jft voelen. 

Motiveer je team vanuit leiderschap

Als lei­der is het je taak om je team te motiv­eren en op een goede manier bij te dra­gen aan de ontwik­kel­ing van jouw team­le­den. In dit webi­nar leer je wat hier­voor nodig is.

Coachingsvaardigheden voor leiders

Ga actief aan de slag met het ver­beteren van jouw coach­ingsvaardighe­den als lei­der en draag op een posi­tieve manier bij aan de ontwik­kel­ing en groei van je team­le­den. Meld je aan voor dit gratis webi­nar en zet een nieuwe stap in jouw coachend leiderschap.

Leiderschap met impact

Welk doel je ook hebt, als lei­der wil je een posi­tieve impact mak­en. Op je omgev­ing, organ­isatie of team. Daar­voor is het nodig om je bewust te zijn van de beïn­vloed­ingssti­jl die bij jou past en moet je kun­nen omgaan met ver­schil­lende belan­gen. Leer hier meer over in deze webinar.

Effectief leidinggeven bij stress in je team

Dit inter­ac­tieve webi­nar geeft deel­ne­mers hand­vat­ten om op een daad­krachtige en ontspan­nen manier lei­d­ing te geven aan team­le­den die veel stress ervaren. 

Bij dit webi­nar hoort ook een werk­blad dat je hier kunt downloaden.