Webinar Leiderschap

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek 

Webinars voor ambitieuze managers en directeuren

Jouw ambitie en betrokken­heid inspir­eren je om ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen en doe­len te halen. Maar je weet ook dat hard werken lang niet alti­jd wordt beloond met de resul­tat­en die jij wilt. Zou je liev­er op een ontspan­nen manier werken? Ontwikkel jouw lei­der­schapsken­nis en zodat je met min­der moeite je doel­stellin­gen haalt.

Webinar — Coachingsvaardigheden voor leiders

Als lei­der wordt er veel van je verwacht. Onder andere dat je in staat bent om op een goede manier bij te dra­gen aan de ontwik­kel­ing van jouw team­le­den. Coach­ingsvaardighe­den zijn daar­voor heel belan­grijk. Op 29 jan­u­ari geef ik weer een gratis webi­nar. Deze keer met als doel om actief aan de slag te gaan met de ontwik­kel­ing van jouw coachingsvaardigheden!

Webinar — Leider, ontdek wat jou tegenhoudt

Je zou die stap wel willen zetten, maar iets zorgt ervoor dat je niet doet.
Of het nou een stap is in je car­rière, een con­frontatie met een col­le­ga of echt een goed work-life bal­ance creëren. Er is vanalles wat we eigen­lijk wel willen, maar toch niet doen. ​Ont­dek wat je tegen­houdt, waarom dat je tegen­houdt en hoe je dat kunt veranderen.

Webinar — Zo geef je leiding aan teamleden met stress

Als lei­d­inggevende kun je je behoor­lijk machteloos voe­len wan­neer je team­le­den gebukt gaan onder stress, hoge werk­druk of een scheve work-life bal­ance.
In dit webi­nar leer je meer over welke invloed per­soon­lijkheid heeft op stress, wat je kunt doen om een burn-out te voorkomen en hoe je als team elka­ar ver­sterkt.

Webinar — Een burn-out. Wat nu?

 

Wan­neer je over een lan­gere peri­ode veel stress ervaart, raakt je sys­teem over­be­last. Je kunt dan in een burn-out rak­en. Wanneer je een burn-out hebt, moet je over­be­last sys­teem weer ont­last wor­den. In dit webi­nar ver­tel ik wat werkt bij het her­stellen van een burn-out en waarom dit ook weer voor iedereen anders is. Ont­dek wat bij jou of bij jouw col­le­ga helpt om weer je oude ik te worden.

Webinar — ZO voorkom je een burn-out

Hoe gevoelig je bent voor stress is deels aange­boren en deels aan­geleerd. Hoe je omgaat met stress op je werk wordt voor een belan­grijk deel bepaalt door je over­tuigin­gen. Wil je alles per­fect doen? Is loy­aliteit het aller­be­lan­grijkst? Of heb je een enorm plichts­be­sef? 
Je kunt je stress­bestendigheid ver­groten door jouw over­tuigin­gen te onder­zoeken. Waar ze van­daan komen en hoe je ze kunt veranderen. 

Webinar — Leiderschap vanaf je zolderkamer

Ben jij een man­ag­er of directeur? En vind je dat lei­d­inggeven op afs­tand ook een hoop gedoe? Na het webi­nar “Lei­d­inggeven vanaf je zold­erkamer” ga jij met meer plezi­er lei­d­inggeven op afs­tand. Zodat je werk een stuk leuk­er wordt. En suc­cesvoller.
Na het vol­gen van dit webi­nar heb je overzicht van alle werkza­amhe­den van je team. En heb jij meer lol in de samen­werk­ing met je team.  Zo stroomt je inspi­ratie weer. Ook op je zold­erkamer!
 

Webinar — Leer jouw unieke persoonlijk leiderschap kennen

Door het vol­gen van deze online train­ing ont­dek jij jouw unieke per­soon­lijk lei­der­schap. In dit webi­nar beant­wo­or­den we samen de vra­gen: Wan­neer ben ik suc­cesvol? Wat zijn mijn sterke kan­ten? Hoe zorg ik dat ik mijn unieke kwaliteit­en inzet voor mijn per­soon­lijk lei­der­schap? En hoe focus ik me op de juiste dingen?

Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren

In 2019 schreef ik een boek over mod­ern lei­der­schap met daarin tien bouw­ste­nen voor ontspan­nen lei­der­schap, zodat je werk min­der tijd en energie kost.

Het boek bevat effec­tief bewezen weten­schap­pelijke the­o­rieën en is prak­tijk- en doel­gericht. Je gaat ermee aan de slag om je te ont­plooien als de lei­der die je wilt zijn.

Het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ onder­s­te­unt de coach­ing- en train­ingstra­jecten die ik aanbied.

 

“Alles wat jij nodig hebt om een succesvol leider te worden, heb je al in je. Ik help expliciet maken wat jouw kracht is. En welke leiderschapsstijl daarbij past.”

Over Emmy de Vrieze, leiderschapscoach

Als lei­der­schap­scoach begeleid ik man­agers, star­tende directeuren en nieuwe MT’s. Ik laat je ont­dekken hoe je struc­tu­ur en focus aan­brengt en zo help ik jou om met energie je doe­len te halen.

Omdat ik opgeleid ben als psy­choloog snap ik pre­cies welke invloed werk­druk, per­fec­tion­isme en een groot ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel heeft op jouw als per­soon en op jouw leiderschap.

Mijn MBA en jaren­lange ervar­ing als MT-lid en zor­gen ervoor dat ik de dynamiek waarin jij zit heel goed begri­jp. Ik kan daar­door in de breedte mee­denken. Ik laat zien waar je nu staat én laat je ont­dekken hoe je jouw lei­der­schap verder ontwikkelt.

Door mijn ‑in de prak­tijk bewezen- werk­wi­jze ervaar je min­der stress én ben klaar voor jouw ambities voor de komende jaren.

Naast mijn werk als lei­der­schap­scoach ben ik docent Lei­der­schap & Cul­tu­ur voor exec­u­tive MBA-stu­den­ten bij de busi­ness school Avans+.

Om jou gebruik te kun­nen lat­en mak­en van de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van lieder­schap­son­twik­kel­ing, ben ik aanges­loten bij de Ned­er­landse Orde van Beroepscoaches.

www.emmydevrieze.nl
06–30437090 — info@emmydevrieze.nl

De coach­ing vin­dt plaats op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis.

 

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze
MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd

Ervaringen van klanten

Op welke manier wil jij je leiderschap ontwikkelen?

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We over­leggen dan welke oploss­ing bij jou past.

Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy de Vrieze ervaar ik als pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point.”

Elze Frie

Directeur, Elliz in Company

“De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach. Emmy stelde op het juiste moment, de juiste vra­gen. Zij heeft mij echt een stap lat­en zetten in mijn leiderschapsontwikkeling.”

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel