leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Wat is leiderschap?

Wat betekent lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en context? 

  • Veel mensen zeggen dat lei­der­schap is aange­boren of dat iemand dit van huis uit heeft meegekre­gen. Is dat wat lei­der­schap is? 
  • Som­mige mensen zeggen dat lei­der­schap het­zelfde is als macht. Lei­der­schap is dan een pro­ces waar­bij gebruik gemaakt wordt van diverse machts­bron­nen om leden van een groep te beïn­vloe­den. Te zor­gen dat zij er geza­men­lijk voor gaan om een bepaald doel te bereiken. Is dat waar? 
  • Ook wordt er gezegd dat lei­der­schap in de ene sit­u­atie het tegen­overgestelde kan zijn van lei­der­schap in de andere sit­u­atie. De effec­tiviteit van lei­der­schap wordt dan bepaald door ken­merken van de omgev­ing. Zou dit het zijn? 
  • Daar­naast wordt lei­der­schap ook beschreven als charis­ma; een per­soon die zo charis­ma­tisch is dat anderen hem of haar als lei­der willen vol­gen. Klopt dat?

Wat betekent leiderschap voor mij?

Lei­der­schap is impact mak­en op zo’n manier dat anderen je willen vol­gen. Om max­i­maal impact te mak­en moet je je sterk­te kan­ten zo veel mogelijk inzetten. Dat betekent die din­gen doen die je goed kunt en écht bij je passen. Om max­i­maal impact te mak­en moet je je sterk­te kan­ten zo veel mogelijk inzetten. Dat betekent die din­gen doen die je goed kunt en écht bij je passen.

Wil je een betere lei­der wor­den is het daarom heel belan­grijk om te weten wat goed bij je past. Wat voor voorkeuren heb jij in het con­tact met anderen? Wat vind je belan­grijk? En waar wordt je zo ent­hou­si­ast van dat het aansteke­lijk wordt?

De eeuwige leiderschapsdiscussie

De dis­cussie over wat lei­der­schap is, wordt veel gevo­erd en er is nog niet één antwo­ord uit­gekomen dat de hele lad­ing dekt. Alles is deels waar, maar ook weer niet de volledi­ge waarheid. Daarom stel ik voor dat wij alle­maal de defin­i­tie van lei­der­schap zelf inkleuren op een manier die het meest bij ons als per­soon past. Ik heb dat zelf ook gedaan. Voor mij heeft lei­der­schap veel te mak­en met het inzetten van je sterke eigen­schap­pen, per­soon­lijke ontwik­kel­ing, authen­ticiteit en presteren. 

Je bent misschien ook geïnteresseerd in...

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap

Volgens de theorie van situationeel leiderschap, weet een goede leider de leiderschapsstijl aan te passen aan de...

Impact van een leider

Impact van een leider

Wat is impact? Impact is datgene wat er niet is als jij er niet zou zijn. Impact is dus wat er ontstaat door jouw...