Wat is leiderschap?

Wat is lei­der­schap? Je kunt het bek­ijken alsof het een per­soon­lijkheid is. Net als de ijs­berg van McClel­land. Een ijs­berg met diverse niveaus, zicht­baar en onzicht­baar.

Is leiderschap aangeboren?

Veel mensen zeggen dat lei­der­schap is aange­boren of dat iemand dit van huis uit heeft meegekre­gen. Dat is een bew­er­ing die betrekking heeft op het derde niveau van de ijs­berg. Het gaat over dat gedeelte dat niet zicht­baar is. Miss­chien is daarom het juiste antwo­ord nou net een mys­terie.

 

Is het macht?

Som­mige mensen zeggen dat lei­der­schap het­zelfde is als macht. Dit vin­den we terug in niveau twee van de ijs­berg. Lei­der­schap is dan de over­tuig­ing en behoefte om leden van een groep te beïn­vloe­den. Te zor­gen dat zij er geza­men­lijk voor gaan om een bepaald doel te bereiken. Dit is een pro­ces dat zich direct onder het waterop­per­vlak­te afspeelt. Dat stuk dat niet zicht­baar is. Maar als we onze intuïtie inzetten is het wel voel­baar.

Situationeel leiderschap

Er bestaat ook een grote groep mensen die zegt dat lei­der­schap in de ene sit­u­atie het tegen­overgestelde kan zijn van lei­der­schap in de andere sit­u­atie. Sit­u­a­tion­eel lei­der­schap. 

De effec­tiviteit wordt dan bepaald door ken­merken van de omgev­ing. Een lei­der speelt met zijn of haar gedrag in op de sit­u­atie. Deze stelling­name gaat over dat gedeelte dat in het zicht­bare gedeelte van de ijs­berg zit. 

Charisma

Tenslotte wordt lei­der­schap ook beschreven als charis­ma. Mensen zien een per­soon die zo charis­ma­tisch is dat ze hem of haar als lei­der willen vol­gen. Dit is ook een ele­ment uit het boven­ste pun­t­je van de ijs­berg.

 

 

De dis­cussie de defin­i­tie van lei­der­schap, wordt veel gevo­erd en door de ver­schil­lende benaderin­gen is er nog niet één antwo­ord uit­gekomen dat de hele lad­ing dekt. Alles is deels waar, maar ook weer niet de volledi­ge waarheid. Het gaat in de dis­cussie vaak over maar één gedeelte van de ijs­berg.

 

 

Leiderschapsontwikkeling

Wan­neer je alle bouw­ste­nen van presteren ontwikkelt, bijvoor­beeld door het vol­gend van train­in­gen, coach­ing of het lezen van lei­der­schaps­boeken,  kom je alle niveaus tegen en juist de com­bi­natie hier­van zorgt ervoor dat je in jouw lei­der­schap ontspan­nen kunt gaan presteren. 

Wil jij  meer ruimte voor per­soon­lijke aan­dacht en reflec­tie bij het ontwikke­len van jouw lei­der­schap ? Kies voor indi­vidu­ele lei­der­schap­scoach­ing. Klik hier.