Wat betekent lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in.

Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als naar een eigen­schap, dan praat je over per­soon­lijkhei­dsken­merken en gedragin­gen. Veel mensen zeggen dat lei­der­schap is aange­boren of dat iemand dit van huis uit heeft meegekre­gen. Is dat wat lei­der­schap is? Som­mige mensen zeggen dat lei­der­schap het­zelfde is als macht. Lei­der­schap is dan een pro­ces waar­bij gebruik gemaakt wordt van diverse machts­bron­nen om leden van een groep te beïn­vloe­den. Te zor­gen dat zij er geza­men­lijk voor gaan om een bepaald doel te bereiken. Is dat waar? Ook wordt er gezegd dat lei­der­schap in de ene sit­u­atie het tegen­overgestelde kan zijn van lei­der­schap in de andere sit­u­atie. De effec­tiviteit van lei­der­schap wordt dan bepaald door ken­merken van de omgev­ing. Zou dit het zijn? Daar­naast wordt lei­der­schap ook beschreven als charis­ma; een per­soon die zo charis­ma­tisch is dat anderen hem of haar als lei­der willen vol­gen. Klopt dat?

De eeuwige leiderschapsdiscussie

De dis­cussie over wat lei­der­schap is, wordt veel gevo­erd en er is nog niet één antwo­ord uit­gekomen dat de hele lad­ing dekt. Alles is deels waar, maar ook weer niet de volledi­ge waarheid. Daarom stel ik voor dat wij alle­maal de defin­i­tie van lei­der­schap zelf inkleuren op een manier die het meest bij ons als per­soon past. Ik heb dat zelf ook gedaan. Voor mij heeft lei­der­schap veel te mak­en met het inzetten van je sterke eigen­schap­pen, per­soon­lijke ontwik­kel­ing, authen­ticiteit en presteren. 

alt=“leiderschapstraining werk vanu­it je kracht” class=“wp-image-2802”/>
lei­der­schap­strain­ing werk vanu­it je kracht

Wat betekent leiderschap voor mij?

Ik geloof dat als je volledig jezelf kunt zijn ‑niet beknot door verwachtin­gen van jezelf of anderen- en vanu­it je sterke kan­ten leeft en werkt, je jezelf op een ontspan­nen manier opti­maal kunt ont­plooien en grote presta­ties kunt neerzetten. Dat is voor mij leiderschap. 

Leiderschap ontwikkelen

Ik help lei­ders bij het ontwikke­len van hun lei­der­schap. Ik heb als doel hen ontspan­nen te lat­en presteren. Wil jij ook moeit­eloos je ambities realis­eren? Vraag dan meteen een presta­tiege­sprek aan.