Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met werk­druk. En zo zijn er nog veel meer rede­nen te bedenken. 

Wan­neer het je niet lukt om in je een­t­je de sit­u­atie te veran­deren en de hulp vrien­den of collega’s onto­ereik­end is, dan laat je je begelei­den door mid­del van coaching.

Wat doet een coach?

Een pro­fes­sionele coach leert je om op een andere manier naar de sit­u­atie te kijken.  Ook geeft hij of zij je de tools om de sit­u­atie te veran­deren. Daar­naast kri­jg je meer inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en jouw denkwi­jze. Daar­door weet je beter wat bij je past en hoe je met zo min mogelijk stress en moeite jouw doe­len kunt bereiken.

Elke coach heeft een eigen sti­jl van coachen en hanteert een eigen coach meth­ode. In het artikel over coach­ingssti­jlen kun je daar meer over lezen.

Mijn persoonlijke ervaring

De eerste keer dat ik naar een coach ging, had ik een werkgere­la­teerde vraag. Ik wilde veran­deren hoe ik omging met ver­schil­lende dynamieken in de organ­isatie waar ik toen werk­te. Mijn coach Jan leerde mij toen om op een hele andere manier naar mijn totale omgev­ing te kijken. Ik kreeg het inzicht dat ik niet over alles een mening hoef te hebben. Door niet te veel van din­gen te vin­den had ik op eens ook geen last meer van de organisatiedynamiek.

Managementcoach
Man­age­ment­coach­ing

Naar een leiderschapscoach

Een lei­der­schap­scoach is met name gespe­cialiseerd bij het begelei­den van man­agers en directeuren in hun func­tioneren op het werk. Ook helpt een lei­der­schap­scoach bij vraagstukken over bijvoor­beeld invloed, bedri­jf­spoli­tiek, stress en motiv­eren van anderen.

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. 

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.