Afgelopen week legde ik onze dochter uit waarom ik de pres­i­dentsverkiezin­gen in de VS zo belan­grijk vond. Ik vertelde dat ik de huidi­ge pres­i­dent niet leuk vond en dat ik hoopte dat er een nieuwe pres­i­dent kwam. “Waarom dan mama?”

Ik vertelde haar dat Trump moeil­ijk kan omgaan met mensen die anders zijn dan hij. En dat hij daarom onaardig doet tegen veel mensen, zoals vrouwen, mensen met een andere kleur, mensen met weinig geld, mensen die anders geloven.

Mijn dochter werd bleek rond haar neus en vroeg met een tril­lend stem­met­je: “vin­dt hij mij dan ook niet leuk, omdat ik bru­in ben?, vind hij mensen uit Thai­land stom?”. Mijn hart brak.

Bij ons thuis zijn een aan­tal gouden regels: Je bent vrien­delijk, helpt anderen en voor je oordeelt vraag je af “waarom?”.

Op dit moment ben ik bezig met de afrond­ing het schri­jven van de mod­ule Lei­der­schap en Cul­tu­ur voor Avans+. En ik merk dat de rode draad hierin is ‘voor je een oordeel velt, vraag je je af “waarom?”.

Dus toen onze 6‑jarige vroeg of Trump miss­chien een “verve­lend gevoe­len­t­je” had en daarom miss­chien onaardig deed, kreeg ik een gevoel van hoop.

Als we onszelf, elka­ar en onze kinderen leren om eerst te vra­gen “waarom?” ontstaat com­passie en begrip.

Wat leer jij je kinderen? Je col­le­ga’s? En jezelf?


No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. 

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.