VCL Pluspakket

 

Wan­neer je het max­i­male uit jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing en onze oplei­din­gen wilt halen, kies dan voor het VCL Pluspakket.

Het Plus­pakket is een toevoeg­ing op de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap  en de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap voor begin­nende lei­ders. Het VCL Plus­pakket biedt extra per­soon­lijke begelei­d­ing en verdere verdieping op jouw spec­i­fieke vraagstukken.

 Het VCL Plus­pakket bestaat uit een per­soon­lijkhei­dss­can, een doel­stellin­genge­sprek, een tussen­ti­jds coach­ings­ge­sprek en na afloop een per­soon­lijk feed­back & ontwikkelgesprek.

Persoonlijkheidsscan

De per­soon­lijkhei­dss­can bestaat uit een com­bi­natie van psy­chol­o­gis­che instru­menten waarmee je per­soon­lijkheid in kaart gebracht wordt. Door­dat ver­schil­lende instru­menten met elka­ar gecom­bi­neerd wor­den, kri­jg je een heel com­pleet beeld.

Dit geeft diep­gaande inzicht­en en daarmee een ste­vige basis voor het aan­leren van nieuwe vaardighe­den in de opleiding.

 

Doelstellingengesprek

Op basis van jouw per­soon­lijkhei­dss­can, jouw ambities en leer­be­hoefte for­muleren we vooraf­gaand aan de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap heel helder de doel­stellin­gen voor jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Ver­vol­gens ontwikke­len we een con­creet plan van aan­pak voor het realis­eren van jouw doelstellingen.

leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Coachingsgesprek

Na de tweede oplei­d­ings­dag bespreken we in het coach­ings­ge­sprek jouw voort­gang ten opzichtte van jouw doel­stellin­gen. Maar ook wat jij lastig vin­dt. Je kri­jgt per­soon­lijke feed­back op jouw ontwik­kel­ing tij­dens de train­ing en extra tips die aansluiten op jouw persoonlijkheidsscan.

 

Feedback & Ontwikkelgesprek

In het Feed­back & Ontwik­kel­ings­ge­sprek ont­vang je spec­i­fieke feed­back op jouw ontwik­kel­ing gedurende de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap. We mak­en daar­naast nog een een lange ter­mi­jn ontwik­kel­ings­plan om op die manier het geleerde te ver­ankeren en jouw lei­der­schap ook in de toekomst te bli­jven ontwikkelen.

Investering

De kosten voor het VCL Plus­pakket bedra­gen €597 ex btw in aan­vulling op de invester­ing voor de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap of Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap voor begin­nende leiders.