Vakbekwaam Coachend Leiderschap

Aan­melden

Succesvol leiderschap start met Vakbekwaam Coachend Leiderschap

 

Lev­eren jouw gesprekken met team­le­den niet alti­jd op wat je je er bij had voorgesteld? Je bent niet de enige man­ag­er die met klamme han­den team­le­den aans­poort beter samen te werken of met een knoop in de maag een medew­erk­er ziet disfunctioneren.

Als man­ag­er wil je liev­er met plezi­er werken, resul­tat­en boeken, goed samen­werken met je team en per­soon­lijke groei en ontwik­kel­ing zien. Maar wat als het niet vanzelf gaat?

Het coachen van een team is pit­tig en lev­ert vaak hoge verwachtin­gen, veel ver­plichtin­gen en regel­matig stress­mo­menten op.

De oplei­d­ing ‘Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap’ helpt je ont­plooien als lei­der, suc­cesvolle coach­ings­ge­sprekken te voeren en met je team de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te verbeteren.

 

In sep­tem­ber 2021 start de vol­gende edi­tie van de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap (VCL), waarin je leert om medew­erk­ers te helpen in hun ontwik­kel­ing én betere resul­tat­en te behalen voor je organisatie…

 Naast jou werk ik met hoog­stens 7 andere lei­ders, zodat je het max­i­male uit VCL kunt halen.

 

Wil jij een coachend lei­der zijn die het beste weet te halen uit mensen? 

Leiderschapscoaching Emmy de Vrieze

Voor wie is Vakbekwaam Coachend Leiderschap geschikt?

 

Herken je onder­staande sit­u­aties? Dan sluit de oplei­d­ing ‘Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap’ goed aan bij de fase in jouw carrière.

 • Je hebt het beste voor met de mensen om je heen, maar dat lei­dt niet alti­jd tot resultaten.
 • Je lei­der­schapssti­jl is vooral gebaseerd op gevoel en tri­al-and-error, waar­door suc­ces soms uit­bli­jft en mensen niet alti­jd doen wat jij verwacht.
 • Omdat je je ver­ant­wo­ordelijk voelt voor alles, nemen je team­le­den niet de ver­ant­wo­ordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.
 • Je ervaart dat  je niet weet welke sti­jl van coachen bij jou past en je daar­door soms ‘een rol speelt’.
 • Je voelt dat er meer in zit, maar het er niet uitkomt.

Ontspan­nen lei­der­schap lat­en zien is gemakke­lijk­er als je weet hoe jouw manier van coachend lei­d­inggeven past bij jou als per­soon. Met een werk­wi­jze die aansluit bij jouw waar­den ervaar je dat gesprekken je min­der energie kosten, stress daalt en resul­tat­en makke­lijk­er komen.

 

Ben jij een lei­der die meer uit het team en zichzelf wil halen?

“Als leiderschapscoach help ik managers en directeuren bij het vinden van hun  leiderschapsstijl. Ik laat ze ervaren welke manier van coaching bij ze past en hoe ze een positieve invloed uitoefenen op hun team.”

 

 

Waarom Emmy de Vrieze?

 

Ik vind het fan­tastisch om te zien dat lei­ders zich ontwikke­len en hun resul­tat­en zien ver­beteren. Vooral hoogopgelei­de man­agers en directeuren prof­iteren van de doel­gerichte ontwik­kel­ingstra­jecten die ik bied.

  

Behalve dat ik met de train­in­gen en oplei­din­gen lei­ders help om alles uit hun lei­der­schap halen, pas ik de lesstof ook zelf toe. Sterk­er nog: pas wan­neer het mij heeft geholpen, pas ik een gesprek­stech­niek of werk­wi­jze toe in de lesstof.

 

Hier­door is de oplei­d­ing enorm prak­tisch en resul­taat­gericht. Ontstaan uit de prak­tijk en alti­jd met een the­o­retisch fun­da­ment. Ik geloof niet in gen­er­al­is­ten, maar in spe­cial­is­ten. Daarom ben ik volledig gespe­cialiseerd in coach­ing en leiderschap.

 

In 2004 ben ik aan de Rad­boud Uni­ver­siteit afges­tudeerd in psy­cholo­gie en in 2015 haalde ik mijn MBA-diplo­ma. Ik ben aanges­loten bij de Ned­er­landse Beroep­sor­de van Coach­es en iedere maand volg ik oplei­din­gen en inter­visie over de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het vlak van coaching.

 

In con­tact met mijn klanten spreek ik dagelijks met man­agers en directeuren en als docent Lei­der­schap bespreek ik met lei­ders hun dilemma’s en uitdagin­gen. Bij het ontwikke­len van Man­age­ment Devel­op­ment Programma’s word ik voort­durend gecon­fron­teerd met actuele ontwik­kelin­gen en organisatiedynamieken.

 

Die pro­fes­sionele input heb ik nodig. Ik ben spe­cial­ist op het gebied van coach­ing en lei­der­schap. Alleen door con­tinu te bli­jven investeren in mijn ken­nis en vaardighe­den, kan ik deze posi­tie behouden.

 

Deze organisaties gingen je voor in de samenwerking met Emmy de Vrieze 

 

Klanten Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

“Ik kri­jg nu energie van het coachen van mijn team.”

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

Laat het suc­ces van je gesprekken met medew­erk­ers niet op geluk en toe­val berusten, maar juist op bewezen gesprek­stech­nieken en werkwijzen.

Leer, net als Sask­ia, alles over de beste gesprek­stech­nieken om de ontwik­kel­ing van je medew­erk­ers te stim­uleren. Laat mij je stap voor stap helpen bij het ver­beteren van jouw team­re­sul­tat­en bij de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Leiderschap.

 

 

 

Je kunt vri­jbli­jvend je stoel reserveren. Ik bel je dan voor een intakegesprek.

Emmy de Vrieze Leiderschapscoaching | Kernproces

Ontmoet de docent:

 

Emmy de Vrieze – Leiderschapscoach

Sinds 2006 heb ik hon­der­den man­agers en directeuren geholpen om suc­cesvol lei­der­schap te ontwikke­len. Inmid­dels heb ik een boek over Lei­der­schap uit­ge­bracht en doceer ik MBA-stu­den­ten het vak Lei­der­schap. In mijn prak­tijk ben ik dagelijks bezig met het suc­cesvol coachen van leiders.

Kom tot de kern

“Emmy weet als geen ander op een pret­tige wijze door te drin­gen tot de kern. Ze daagt je uit en zet je aan het denken.”

San­dra Dirkzwa­ger – Ter Weel Zorggroep

Dit bereik je dankzij de opleiding 

 

Na afloop van Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap heb je een per­soon­lijke coach­ingssti­jl ontwikkeld en weet je hoe je jouw rol als lei­der suc­cesvol invult. En de eerste stap­pen op weg naar suc­cesvol coachend lei­der­schap zijn al gezet.

 • Je hebt een duidelijke aan­pak voor coach­ings­ge­sprekken en weet je team te motiveren.
 • Je weet welke werk­wi­jze suc­cesvol is voor jou en je medewerkers.
 • Je hebt inzicht in ver­schil­lende per­soon­lijkhei­d­stypen en hoe je daar effec­tief bij kunt coachen.
 • Je kent jouw sterke kan­ten als coach waar­door de gesprekken je min­der tijd en energie kosten.
 • Je kent de kwaliteit­en van je team en weet hoe je deze ontwikkelt om de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te verbeteren.

 

 Welke resul­tat­en wil jij komend jaar met jouw team­le­den behalen?

 

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze

Ik heb ontzettend veel geleerd van de train­ing. Emmy pikt snel op welke zak­en er in een spec­i­fieke casus het meeste toe doen en neemt je mee in haar denkpro­ces. Ik heb Emmy als zeer pro­fes­sioneel maar tegelijk­er­ti­jd ook heel down-to-earth en open ervaren. 

Irene Augustei­jn

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat zeer pret­tig gevonden. 

Max­im Verdaasdonk

Ik zou je graag opleiden om ook alles uit jouw coachend leiderschap te halen. 

En jou helpen je teamleden te laten groeien.

 

VCL: De praktijkgerichte en succesvolle opleiding voor leiders die geloven in coaching

 

*voorjaar: vol!
*najaar: 10 september, 1 oktober, 22 oktober

Een exclusieve oplei­d­ing  van 3 maan­den én 3 jaar lang toe­gang tot de e‑learning omgev­ing (Coach­ingsvaardighe­den e‑learning Pro­gram­ma 2021 – 2023).

 Je ont­vangt per­soon­lijke aan­dacht, zodat we kun­nen inzoomen op jouw per­soon­lijke sit­u­atie: Leren en inspir­eren in een kleine groep ent­hou­si­aste lei­ders (groepen wor­den gep­land met max­i­maal 8 personen).

Geheel onafhanke­lijk docent. Geen door organ­isatiepoli­tiek gek­leurde adviezen. 100% objec­tief kun­nen we jouw vraagstukken analy­seren en bespreken.

Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

Dag 1

Ochtend: Ik en de ander
 • Per­soon­lijke waarden
 • Voorkeuren in contact
 • Com­mu­ni­cati­esti­jlen

Middag: Ik als coach
 • De opbouw van gesprekken
 • Basis gespreksvaardighe­den
 • Coach­ingsvaardighe­den niveau 1

Dag 2

Ochtend: Ik en het team
 • Groeps­dy­namiek
 • Invloed en impact
 • Team­coach­ing

Middag: Leiderschap & Coaching
 • Authen­tiek Leiderschap
 • Coach­ingsvaardighe­den niveau 2

Dag 3

Ochtend: Verdieping in coachen
 • Coach­ingsvaardighe­den niveau 3
 • Over­dracht en tegenoverdracht

 

Middag: Vakbekwaam coachen
 • Omgaan met weerstand
 • Emoties
 • Sti­jlflex­i­biliteit

En de investering? €1.697 excl. btw

Invester­ing is ALL-IN, dus inclusief studie­ma­te­ri­alen, het boek, de bijeenkom­sten, koffie, thee, fris, koek­jes en snoep­jes en een heer­lijke lunch. 

Na je reserver­ing word je gebeld voor een intakege­sprek. Is deze oplei­d­ing je op het lijf geschreven? Dan ont­vang je na dit gesprek een factuur. 

Het is eventueel mogelijk om in maan­delijkse ter­mi­j­nen te betalen.

.

 

Je kunt vri­jbli­jvend je stoel reserveren. Ik bel je dan voor een intakegesprek.

Wist je dat de meest succesvolle leiders anderen laten groeien en presteren en zelf de minste uren werken?

 

Emmy de Vrieze Leiderschapscoaching | Kernproces

Je ontvangt het boek ‘Leiderschap: ontspannen presteren’

 13 jaar heb ik gew­erkt in diverse matrixor­gan­isaties. Ik heb lei­d­ing gegeven aan kleine en grote teams. En jaren­lang was ik MT-lid in een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa. In 2019 schreef ik het boek ‘Lei­der­schap: ontspan­nen presteren’.

Man­agers leer ik stop­pen met ploeteren door­dat ik ze hun eigen kwaliteit­en laat ont­dekken. Ik geef ze meer inzicht in passende lei­der­schapssti­jlen en het pro­ces van samen­werken in een team. Dit biedt meer focus en overzicht om de lei­der te wor­den die ze willen zijn. En de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te behalen die ze ambiëren.

 

Wat zeggen klanten over hun ervaringen?

 

De train­ing die ik via Emmy gevol­gd heb was zeer nut­tig en inspir­erend! Emmy weet je pre­cies te rak­en en geeft je hand­vat­ten om het ent­hou­si­asme in jezelf op te zoeken en om te zetten in de prak­tijk. Zij was in staat om voor de juiste veran­der­ing te zor­gen en je te prikke­len op de manier die echt bij mij past!

Fer­di Bakker

Com­mer­cieel Directeur

Met de opgedane ken­nis kan je meteen in de actie! Ik ervaar nu min­der onrust, omdat ik weet wat ik wil en daar nu mee aan de slag kan. Emmy neemt je op een opbouwende manier mee, is heel toe­ganke­lijk, houdt de spiegel voor en door haar manier van vra­gen stel je je makke­lijk open. 

Sylvia

Hoofd Con­cer­nad­min­is­tratie

Wat wil jij over een jaar bereikt hebben?

Je hebt alti­jd een keuze. Je kan bli­jven doen wat je doet, maar dan is de kans op veran­der­ing klein. Je team­le­den ontwikke­len zich onvol­doende waar­door er te veel werk op jouw bor­d­je ligt. En voelt steeds dat kna­gende gevoel dat je niet alles uit je team haalt. Miss­chien bli­jft een team­lid dis­func­tioneren en besteed jij vol­gend jaar uren en uren aan een ontslagzaak.

Je kan ook kiezen om 3 dagen vrij te mak­en en je te focussen op de ontwik­kel­ing van jouw coachend lei­der­schap. Tij­dens de oplei­d­ing VCL kri­jg je meer grip op je lei­d­inggevende rol en weet je hoe je je team­le­den laat groeien.

 

Al vanaf de eerste oplei­d­ings­dag kri­jg je vat op de vaardighe­den die nodig zijn om anderen te ontwikke­len en zelf meer plezi­er te hebben in jouw lei­der­schap­srol. Daar­door daalt je stress en kan je ontspan­nen de samen­werk­ing en resul­tat­en bin­nen je team ver­beteren. Stap voor stap ontwikkel je je tot de coachende lei­der die je wil zijn en die mooie resul­tat­en behaalt met het team.

Schri­jf je nu in voor de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Leiderschap.

 

Achter de Rode Deur: locatie voor training in Zaltbommel

In het mid­deleeuwse cen­trum van Zalt­bom­mel ver­sc­holen tussen de stadsmuur en een karak­ter­istiek straat­je vind je onze locatie Achter de Rode Deur.

Zalt­bom­mel ligt aan de A2, halver­wege Utrecht en Den Bosch. 

Achter de Rode Deur staat voor sfeer, karak­ter en inspi­ratie. Wij geloven dat een inspir­erende omgev­ing het beste in jou of je team naar boven haalt. Als je je ergens pret­tig voelt, kun je je het beste con­cen­tr­eren én komen de orig­inele ideeën vanzelf! Daarom vin­den de  lei­der­schap­strain­in­gen hier op deze prachtige plek in Zalt­bom­mel plaats.

Voor de cater­ing mak­en wij gebruik van de ser­vices van Madam Cloche.

training en coaching voor leiders

Veelgestelde vragen

 

 

Voor wie is Vakbekwaam Coachend Leiderschap bedoeld?

Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap is opgezet voor man­agers en directeuren die gewend zijn aan het voeren van gesprekken met team­le­den. Ik ga je niet leren hoe je een beo­ordel­ings­ge­sprek of een slecht nieuws gesprek voert. Ik ga er vanu­it dat je over dergelijke basis­vaardighe­den beschikt, wan­neer je deel­neemt aan deze oplei­d­ing. Vanu­it daar gaan we namelijk de diepte in. Dit vergt voor jou als cur­sist een bepaalde moti­vatie en instelling, want je kri­jgt ook opdracht­en mee naar huis. Ben jij gemo­tiveerd en beheers je de basis, dan ben je van harte welkom om deel te nemen. Twi­jfel je of jouw ken­nis­niveau past bin­nen Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap? Stu­ur dan even een e‑mail naar info@emmydevrieze.nl of bel met mij via +31 (0)6–30437090

 

 

Ik ben helemaal  geen ervaren coach, kan ik dit wel?

Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap is geen pro­gram­ma voor pro­fes­sionele coach­es. Natu­urlijk leer je wel heel veel din­gen over coach­ing, zoals coach­ingsmod­ellen, omgaan met emoties en sti­jlflex­i­biliteit, maar je hoeft geen coach te zijn. We door­lopen alles stap voor stap en omdat we samen­werken in een klein groep­je, heb ik ruimte genoeg om jou per­soon­lijk te begeleiden.

 

 

Ik heb maar een klein team om aan te sturen. Is Vakbekwaam Coachend Leiderschap dan toch voor mij geschikt?

Veel lei­ders hebben maar kleine teams die zij aans­turen. Als Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap alleen geschikt zou zijn voor man­agers van hele grote teams, dan zouden er weinig deel­ne­mers zijn. Boven­di­en is er juist nog veel winst uit je ontwik­kel­ing van je Coachend Lei­der­schap te halen wan­neer je jouw groei nog moet door­mak­en. Wan­neer je beschikt over het basis­niveau voor het voeren van gesprekken met team­le­den ben je van harte welkom. Dat wil zeggen: je weet wat jouw sterke kan­ten zijn in con­tact met anderen, hoe je moeil­ijke gesprekken voert en je hebt ook ervar­ing met het voeren van beoordelingsgesprekken. 

 

 

Op welke data wordt de opleiding gehouden?

Op drie vri­jda­gen in het najaar: 10 sep­tem­ber, 1 okto­ber, 22 oktober

 

 

Wat als ik tijdens een van de opleidingsdagen niet kan?

Wan­neer je tij­dens een van de Mas­ter­class dagen niet kunt, ont­vang je van alle train­in­gen een video en hebben we een indi­vidueel train­ingsmo­ment, zodat je geen lesstof hoeft te missen.

 

 

Hoe groot is de studiebelasting voor mijn ‘huiswerk’?

Houd reken­ing met een studiebe­last­ing van ongeveer een dagdeel tussen elke cur­sus­dag in voor het verder uitwerken van je opdracht­en. De opdracht­en zijn erop gericht om te oefe­nen met het doen van oefenin­gen, het voeren van coach­ings­ge­sprekken en het mak­en van reflectieverslagen.

 

 

Is de VCL ook geschikt voor Management Teams of als inhouse opleiding?

Ja, de oplei­d­ing kan op maat gemaakt wor­den voor jouw MT, zodat we extra aan­dacht kun­nen hebben voor de dynamiek bin­nen jul­lie organ­isatie. Ook kan Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap inhouse gegeven wor­den. Op zichzelf staand of als onderdeel van een Man­age­ment Devel­op­ment Programma.

 

 

Kan ik de opleiding ook volgen als ik (nog) geen leidinggevende ben?

Als pro­fes­sion­al de oplei­d­ing VCL vol­gen is een goede keuze. Hier­mee investeer je in vaardighe­den die je als adviseur of pro­jectlei­der ook heel goed kunt gebruiken. Met Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap vang je 2 vliegen in 1 klap: jij ont­vangt een cer­ti­fi­caat (hand­ig voor je car­rièrekansen) en voor je werkgev­er is de invester­ing fis­caal aftrekbaar.

 

Succesvol leiderschap start met Vakbekwaam Coachend Leiderschap

Download Brochure

 

12 + 14 =