Vakbekwaam Coachend Leiderschap voor beginnende leiders

 

Als begin­nend lei­der ben je vaak nog zoek­end naar hoe je je team kunt coachen en hoe je indi­vidu­ele team­le­den kunt helpen in hun ontwik­kel­ing. Je wilt graag de juiste din­gen doen, maar hoe dan? De prak­tis­che oplei­d­ing ‘Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap voor begin­nende lei­ders’ helpt je jouw sti­jl te vin­den als lei­der, suc­cesvol coach­ings­ge­sprekken te voeren en op jouw manier je team te motiveren.

In drie oplei­d­ings­da­gen ont­dek je welke sti­jl van coachend lei­d­inggeven past bij jou als per­soon. Met een werk­wi­jze die aansluit bij jouw waar­den, ervaar je dat gesprekken je min­der energie kosten en je stress daalt.

 

In novem­ber 2021 start de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap voor begin­nende lei­ders (VCL), waarin je leert om team­le­den te helpen in hun ontwik­kel­ing én betere resul­tat­en te behalen voor je organisatie

Naast jou zijn er max­i­maal 7 andere deel­ne­mers, zodat je het max­i­male uit de oplei­d­ing kunt halen.

 

Wil jij een coachend lei­der zijn die het beste weet te halen uit mensen?

Voor wie is Vakbekwaam Coachend Leiderschap voor beginnende leiders geschikt?

 

Herken je onder­staande sit­u­aties? Dan sluit de oplei­d­ing aan bij jouw fase in je carrière.

 • Je bent 0 tot 2 jaar leidinggevende.
 • Je hebt het beste voor met de mensen om je heen, maar dat lei­dt nog niet alti­jd tot resultaten.
 • Je bent nog zoek­ende in je lei­der­schapssti­jl, waar­door suc­ces soms uit­bli­jft en mensen niet alti­jd doen wat jij verwacht.
 • Omdat je je ver­ant­wo­ordelijk voelt voor alles, nemen je team­le­den niet de ver­ant­wo­ordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.
 • Je ervaart dat  je niet weet welke sti­jl van coachen bij jou past en je daar­door soms ‘een rol speelt’.
 • Je voelt dat er meer in zit, maar het er niet uitkomt.

Ontspan­nen lei­der­schap lat­en zien is gemakke­lijk­er als je weet hoe jouw manier van coachend lei­d­inggeven past bij jou als per­soon. Met een werk­wi­jze die aansluit bij jouw waar­den ervaar je dat gesprekken je min­der energie kosten, stress daalt en resul­tat­en makke­lijk­er komen.

 

Ben jij een lei­der die meer uit het team en zichzelf wil halen?

Leiderschapscoaching Emmy de Vrieze

“Ik kri­jg nu energie van het coachen van mijn team.”

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

Laat het suc­ces van je gesprekken met medew­erk­ers niet op geluk en toe­val berusten, maar juist op bewezen gesprek­stech­nieken en werkwijzen.

Leer, net als Sask­ia, alles over de beste gesprek­stech­nieken om de ontwik­kel­ing van je medew­erk­ers te stim­uleren. Laat mij je stap voor stap helpen bij het ver­beteren van jouw team­re­sul­tat­en bij de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap voor begin­nende leiders.

Je kunt vri­jbli­jvend je stoel reserveren. Ik bel je dan voor een intakegesprek.

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze

Dit bereik je dankzij de opleiding 

Na afloop van Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap voor begin­nende lei­ders heb je een per­soon­lijke coach­ingssti­jl ontwikkeld en weet je hoe je jouw rol als lei­der suc­cesvol invult. En de eerste stap­pen op weg naar suc­cesvol coachend lei­der­schap zijn al gezet.

 • Je hebt een duidelijke aan­pak voor coach­ings­ge­sprekken en weet je team te motiveren.
 • Je weet welke werk­wi­jze suc­cesvol is voor jou en je medewerkers.
 • Je hebt inzicht in ver­schil­lende per­soon­lijkhei­d­stypen en hoe je daar effec­tief bij kunt coachen.
 • Je kent jouw sterke kan­ten als coach waar­door de gesprekken je min­der tijd en energie kosten.
 • Je kent de kwaliteit­en van je team en weet hoe je deze ontwikkelt om de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te verbeteren.

 

Welke resul­tat­en wil jij komend jaar met jouw team­le­den behalen?

 

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat zeer pret­tig gevonden. 

Max­im Verdaasdonk

VCL: De praktijkgerichte en succesvolle opleiding voor beginnende leiders die geloven in coaching

 

12 novem­ber, 19 novem­ber, 26 november

Een exclusieve oplei­d­ing  van 3 weken én 3 jaar lang toe­gang tot de e‑learning omgev­ing (VCL Online).

Je ont­vangt per­soon­lijke aan­dacht, zodat we kun­nen inzoomen op jouw per­soon­lijke sit­u­atie: Leren en inspir­eren in een kleine groep ent­hou­si­aste begin­nende lei­ders (groepen wor­den gep­land met max­i­maal 8 personen).

Geheel onafhanke­lijk docent. Geen door organ­isatiepoli­tiek gek­leurde adviezen. 100% objec­tief kun­nen we jouw vraagstukken analy­seren en bespreken.

leiderschapscoach| leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Ik heb ontzettend veel geleerd van de train­ing. Emmy pikt snel op welke zak­en er in een spec­i­fieke casus het meeste toe doen en neemt je mee in haar denkpro­ces. Ik heb Emmy als zeer pro­fes­sioneel maar tegelijk­er­ti­jd ook heel down-to-earth en open ervaren. 

Irene Augustei­jn

Dag 1

Ochtend: Ik en de ander
 • Per­soon­lijke waarden
 • Voorkeuren in contact
 • Com­mu­ni­cati­esti­jlen

Middag: Ik als coach
 • De opbouw van gesprekken
 • Basis gespreksvaardighe­den
 • Coach­ingsvaardighe­den niveau 1

Dag 2

Ochtend: Ik en het team
 • Groeps­dy­namiek
 • Invloed en impact
 • Team­coach­ing

Middag: Leiderschap & Coaching
 • Authen­tiek Leiderschap
 • Coach­ingsvaardighe­den niveau 2

Dag 3

Ochtend: Verdieping in coachen
 • Coach­ingsvaardighe­den niveau 3
 • Omgaan met weerstand

 

Middag: Vakbekwaam coachen
 • Emoties
 • Sti­jlflex­i­biliteit

En de investering? €1.697 excl. btw

Invester­ing is ALL-IN, dus inclusief studie­ma­te­ri­alen, het boek, de bijeenkom­sten, koffie, thee, fris, koek­jes en snoep­jes en een heer­lijke lunch. 

Na je reserver­ing word je gebeld voor een intakege­sprek. Is deze oplei­d­ing je op het lijf geschreven? Dan ont­vang je na dit gesprek een factuur. 

Het is eventueel mogelijk om in maan­delijkse ter­mi­j­nen te betalen.

.

 

Je kunt vri­jbli­jvend je stoel reserveren. Ik bel je dan voor een intakegesprek.

De train­ing die ik bij Emmy gevol­gd heb was zeer nut­tig en inspir­erend! Emmy weet je pre­cies te rak­en en geeft je hand­vat­ten om het ent­hou­si­asme in jezelf op te zoeken en om te zetten in de prak­tijk. Zij was in staat om voor de juiste veran­der­ing te zor­gen en me te prikke­len op de manier die echt bij mij past!

Fer­di Bakker

Com­mer­cieel Directeur

Deze organisaties gingen je voor in de samenwerking met Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Klanten Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

Ontvang de opleidingbrochure

2 + 8 =