Training & coaching voor Leiders

We ver­schil­lende soorten train­in­gen en coach­ing voor lei­der­schap­son­twik­kel­ing aan. Kwal­i­tatief hoog­waardi­ge train­in­gen en coach­ing voor lei­ders. Alti­jd met de focus op jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen voor super­snelle of online coach­ing. Een maatwerk coach­ingstra­ject kan natu­urlijk ook. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw ontwik­kel­ings­be­hoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Leiderschapstrainingen

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij ook lat­en inspir­eren door andere lei­ders? Of wil je liev­er een inten­sieve één-op-één train­ing met veel per­soon­lijke begelei­d­ing? Het is alle­maal mogelijk.

Onze lei­der­schap­strain­in­gen zijn alle­maal uniek. Maar elke train­ing biedt je alti­jd meer helder­heid over jouw per­soon­lijk doe­len en hoe jij die het beste kunt behalen. Na al onze lei­der­schap­strain­in­gen ga je naar huis met jouw per­soon­lijke visie en een per­soon­lijk actieplan. Alti­jd toege­spitst op jouw unieke sit­u­atie, per­soon­lijkheid, wensen en behoefte.

Onze train­in­gen zijn zeer inter­ac­tief en vin­den plaats op een inspir­erende locatie. Omdat we niet geloven in een dag op dezelfde stoel zit­ten, is er in alle pro­gram­ma’s genoeg ruimte voor beweg­ing en naar buiten gaan.

Lees meer over het train­ingsaan­bod.

Leiderschapscoaching

Als lei­der heb je een sleutel­posi­tie in de organ­isatie. Daarom is het zo belan­grijk dat jij goed func­tion­eert en lekker in je vel ziet.

Man­agers, directeuren en onderne­mers hebben ongelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hier­door ligt er vaak meer op je bord dan je kunt overzien. Natu­urlijk breng je er wel struc­tu­ur in aan, maar toch je wordt vaak geleefd door je agen­da.

Door meer rust en overzicht te creëren, wordt het makke­lijk­er voor je om de juiste keuzes te mak­en. Daar­naast ga je meer din­gen doen die echt bij jouw kwaliteit­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den passen. Daar­door maak je een posi­tie­vere impact op je omgev­ing en ga je zelf meer van je werk geni­eten.

De ver­schil­lende soorten coach­ing die wij aan­bieden, zijn er alle­maal op gericht om jou als lei­der ontspan­nen te lat­en presteren.

Lees meer over ons coach­ingsaan­bod.

Teamcoaching

Hebben jul­lie de behoefte om te groeien als team? Willen ook jul­lie met meer plezi­er met elka­ar samen­werken? Om ver­vol­gens samen de organ­isatie naar een hoger plan te tillen?

In de coach­ing voor teams leren jul­lie als MT wat er voor jul­lie nodig is om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Daar­naast ontwikke­len jul­lie in de coach­ing voor man­age­ment­teams je per­soon­lijk lei­der­schap.

 

Wil je jezelf ontwikke­len en ben je nog aan het zoeken hoe train­ing en coach­ing daarop aan kun­nen sluiten? Of wil je het Man­age­ment Team ver­sterken? Maar weet je nog niet hele­maal hoe je dat het beste kunt aan­pakken?

Druk op de knop hieron­der en plan een presta­tiege­sprek in. Tij­dens dat  gesprek geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw doe­len kunt ver­wezen­lijken.

Presta­tiege­sprekken wor­den gevo­erd op onze bedri­jf­s­lo­catie Achter de Rode Deur in Zalt­bom­mel (halver­wege Utrecht en Den Bosch). Een tele­fonisch presta­tiege­sprek kan natu­urlijk ook.

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Er wordt van leiders veel gevraagd…

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun man­age­ment.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van lei­der­schap is. Bek­ijk de video…

 

Over persoonlijk leiderschap: Zelfstartend vermogen? Ik?!

Over persoonlijk leiderschap: Zelfstartend vermogen? Ik?!

Een paar maan­den gele­den stond ik met een moed­er op het school­plein te prat­en. Ik deed mijn beklag over mensen die naar mijn mening te lang zak­en voor zich uitschuiv­en en daar­door afsprak­en niet nakomen. Zij hield mij een spiegel voor. Mijn verwachtin­gen van anderen…

read more
Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Authen­ticiteit en jezelf zijn. Dat is voor mij ongelooflijk belan­grijk. Ik ga over een maand­je met mijn man en kind ver­huizen naar ons droomhuis. Op dit moment wor­den de eerste ver­huis­dozen ingepakt. Tij­dens het inpakken van de dozen kwam ik mijn oude poëzie-album…

read more

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel