fbpx

Training & coaching

Trainingen en Coaching om ambities te realiseren

Online leiderschapstraining:  Leider, creëer focus!

 

Veel mensen in lei­d­inggevende posi­ties staan niet vaak stil bij wat ze alle­maal doen. Veel lei­ders zeggen “ik doe wat nodig is”. Ver­vol­gens werken ze zichzelf drie sla­gen in de rondte. Ben jij er ook zo een?

Volg de online train­ing Lei­der, creëer focus!

Individuele leiderschapscoaching

Wan­neer je net als jij een sleutel­posi­tie in de organ­isatie hebt, heb je ongelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Vaak meer dan je kunt overzien.

Je wilt er wel struc­tu­ur in aan­bren­gen, maar je wordt geleefd door je agen­da. Een paar uur vrij om rustig een plan te mak­en, lijkt onmo­gelijk. Toch weet je dat je iets moet veran­deren, omdat je zo niet door kunt bli­jven gaan.

Je wilt je werk leuk bli­jven vin­den en hebt zo veel ambities om te realis­eren. Door op deze manier door te bli­jven ren­nen, ga je je doen niet behalen.

Mijn lei­der­schap­scoach­ing is er op gericht om lei­ders ontspan­nen te lat­en presteren.

Training & coaching

Gratis prestatiegesprek

Wil jij een quick start geven aan de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? Of wil jij aan de slag met de ontwik­kel­ing van het lei­der­schap­steam? 

Wan­neer je een e‑mail stu­urt naar info@emmydevrieze.nl kun je een gratis presta­tiege­sprek aan­vra­gen. Dan geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw ambitie ver­wezen­lijken. Én hoe je dat ontspan­nen en duurza­am kunt doen.

Presta­tiege­sprekken duren een half uur. Ze wor­den gevo­erd op de bedri­jf­s­lo­catie “Achter de Rode Deur” in Zalt­bom­mel of mid­dels tele­foon / Skype / Face­time.

Teamcoaching Intensief

 Samen het ver­schil mak­en

Ik werk met de lei­ders van mid­del­grote bedri­jven die worste­len met het ver­tal­en van hun mooie ambities naar presta­ties. Zij willen samen met hun team meer resul­taat boeken en zich op een posi­tieve wijze ontwikke­len. 

Na het driedaagse pro­gram­ma Team­coach­ing Inten­sief heeft het lei­der­schap­steam de per­fecte ingrediën­ten in han­den. Deze helpen het MT om te presteren en door te groeien. Hier­na creëren jul­lie moeit­eloos betrokken­heid voor het behalen van de juiste presta­ties.

Online leadership course

Dit zes maan­den-lei­der­schap­spro­gram­ma gaat alles veran­deren!

Wil jij nu echt stap­pen zetten in jouw lei­der­schap? Wil jij min­der stress ervaren en anderen gaan inspir­eren?

Een uniek Online Lead­er­ship Course biedt jou de mogelijkheid om je zes maan­den lang te richt­en op jouw lei­der­schap­son­twik­kel­ing. De train­ing bestaat uit een veelvoud aan mod­ules. Alle­maal ron­dom het the­ma lei­der­schap. Elke twee weken kri­jg je een nieuwe mod­ule tot je beschikking om mee aan de slag te gaan.