Training & coaching voor Leiders

Coaching en trainingen in leiderschap

Wij bieden ver­schil­lende soorten train­in­gen en coach­ing voor lei­ders.

  • Na onze train­in­gen en coach­ing heb jij meer werk­plezi­er en min­der stress.
  • Een hernieuwde focus en de juiste hand­vat­ten om te sturen.
  • Meer inzicht in jezelf, zodat je die din­gen doet die werken.
  • Een betere bal­ans tussen werk en prive.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen voor super­snelle of online coach­ing. Een maatwerk coach­ingstra­ject kan natu­urlijk ook. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw ontwik­kel­ings­be­hoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Teamcoaching

Zijn jul­lie en man­age­ment­team? En willen ook jul­lie met meer plezi­er met elka­ar samen­werken, zodat jul­lie samen mooiere resul­tat­en boeken?

Wan­neer je als team niet goed samen­werkt ontstaat er stress en span­ning in het team.  Doel­stellin­gen wor­den niet gehaald. Er is geen lol meer in het werk. En jul­lie zijn slechte lei­d­inggevende voor je afdelin­gen.

Maar dit hoeft niet zo te zijn.

Door de team­coach­ing weten jul­lie wat er voor jul­lie MT nodig is. Om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Jul­lie hebben een sterk­er lei­der­schap en geven suc­cesvol richt­ing aan de afdel­ings­doe­len.

 

Leiderschapscoaching

Als lei­der heb je een sleutel­posi­tie in de organ­isatie. Dus het is belan­grijk dat jij  lekker in je vel ziet.

In jouw posi­tie heb jeon­gelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hier­door ligt er vaak meer op je bord dan je kunt overzien. Vaak word je geleefd door je agen­da. Raak  je gestresst en ver­lies je de lol in je werk.

Door de coach­ing creëer jij rust en overzicht. Je maakt makke­lijk­er de juiste keuzes. Daar­naast ga je meer din­gen doen die echt bij jouw kwaliteit­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den passen. Daar­door maak je een posi­tie­vere impact op je omgev­ing en geni­et je meer van je werk. Én van je privéleven.

 

Vraag nu een intakege­sprek aan.

Emmy de Vrieze Online Leiderschapsprogramma

Online leiderschapstraining

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij ook lat­en inspir­eren door andere lei­ders? 

Op dit moment bieden wij alleen online train­in­gen aan.

Ons online lei­der­schap­spro­gram­ma is uniek. Na dit pro­gram­ma heb jij helder­heid over jouw per­soon­lijk doe­len. En weet je hoe jij die het beste kunt behalen.Je werkt vanu­it jouw per­soon­lijke visie. Met als resul­taat een een per­soon­lijk actieplan. Alti­jd toege­spitst op jouw unieke sit­u­atie, per­soon­lijkheid, wensen en behoefte.

 

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Er wordt van leiders veel gevraagd…

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun man­age­ment.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van lei­der­schap is. Bek­ijk de video…

 

Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Een organ­isatiecul­tu­ur wordt gevor­md door de waar­den en nor­men van de mensen in die organ­isatie. De organ­isatiecul­tu­ur is meestal diep ver­ankerd en moeil­ijk te veran­deren.
Het is zin­vol om goed in te zoomen op de waar­den en cul­tu­ur van jouw team of organ­isatie. Wan­neer je deze in kaart brengt, kun je ze namelijk afzetten tegen jouw per­soon­lijke Kern­waar­den. Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op.

Lees meer
Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterke lei­der­schap skills. Skills die van lei­ders wor­den verwacht Organ­isaties…

Lees meer
Wat betekent leiderschap?

Wat betekent leiderschap?

Wat betekent lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in. Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als…

Lees meer
Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Ik heb bij diverse organ­isaties gezien dat het direc­ti­eteam de waar­den voor de organ­isatie had bepaald. Vaak had­den ze daar veel tijd met elka­ar aan gespendeerd en waren ze reuze trots op het waar­den­doc­u­ment wat ze had­den opgesteld. Van medew­erk­ers werd ver­vol­gens…

Lees meer
Wat is persoonlijk leiderschap? Mijn persoonlijke voorbeeld.

Wat is persoonlijk leiderschap? Mijn persoonlijke voorbeeld.

Vaak vroeg ik me af wat per­soon­lijk lei­der­schap is. Tot dat ik door iemand gewezen werd op mijn eigen per­soon­lijk lei­der­schap. Een per­soon­lijk voor­beeld. Een paar maan­den gele­den stond ik met een moed­er op het school­plein te prat­en. Ik deed mijn beklag over mensen die…

Lees meer
Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Authen­ticiteit en jezelf zijn. Dat is voor mij ongelooflijk belan­grijk. Ik ga over een maand­je met mijn man en kind ver­huizen naar ons droomhuis. Op dit moment wor­den de eerste ver­huis­dozen ingepakt. Tij­dens het inpakken van de dozen kwam ik mijn oude poëzie-album…

Lees meer

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel