Inspiratieochtenden

Agen­da

Leiders inspireren elkaar

 

Lei­der­schap ontwikke­len op een laag­drem­pelige, ontspan­nen manier. Dat doe je bij de inspi­ratieocht­en­den.

Zes keer per jaar organ­is­eren wij op onze bedri­jf­s­lo­catie in Zalt­bom­mel een inspi­ratieocht­end.  En deel­name daaraan  geven wij als cadeaut­je weg!

Ont­moet andere lei­d­inggeven­den waarmee je een leuke, inter­ac­tieve en inspir­erende ocht­end beleeft. De onder­w­er­pen wis­se­len, maar dra­gen alti­jd bij aan jouw lei­der­schap­son­twik­kel­ing.

Tij­dens deze gratis bijeenkom­sten voor lei­ders leer je van én met elka­ar en steek je gegaran­deerd zak­en op die je direct in je dagelijkse prak­tijk kunt toepassen.

De inspi­ratieocht­en­den zijn van 9.00 tot 11.30  uur. Vanaf 8.00 staat er ont­bi­jt klaar. Laat het uiter­lijk drie dagen van te voren weten weten als je gebruik wilt mak­en van een geza­men­lijk ont­bi­jt­je!

Agenda

 

7

Nov

Inspiratieochtend 

Strategieontwikkeling, zo doe je dat!

Tij­dens deze ocht­end komt het vol­gende aan bod:

  • Doel van strate­gieon­twik­kel­ing
  • Inzicht in een prak­tis­che werk­wi­jze
  • Eerste stap­pen voor het ontwikke­len van jouw per­soon­lijke strate­gie

 

15

Nov

Boeklancering

Leiderschap: Ontspannen Presteren

16.00 tot 18.00 uur te Zalt­bom­mel*

Tij­dens de boeklancer­ing wordt eerste papieren exem­plaar van het boek van Emmy de Vrieze over­handigd aan de eerste offi­ciële lez­er!

Daar­na wordt er natu­urlijk op dat heuglijke feit geproost.

* Iedereen is welkom. Laat even weten of je komt!

3

Dec

Inspiratieochtend 

Leider! Ontwikkel je coachvaardigheden

Onder­w­er­pen:

  • Waar gaat coach­ing over?
  • Hoe voer je als lei­d­inggevende een goed coachge­sprek?
  • Welke coach­vaardighe­den zijn een must?

14

Jan

Inspiratieochtend

De bouwstenen voor presteren ontrafeld

We werken samen aan de vol­gende the­ma’s:

De eerste drie aan­meldin­gen ont­van­gen het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren t.w.v. 20,99 hele­maal gratis!

Meld je aan

En laat je inspir­eren!

2 + 10 =

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel