Training & coaching voor Leiders

Coaching en trainingen in leiderschap

Wij bieden ver­schil­lende soorten train­in­gen en coach­ing voor lei­ders.

  • Na onze train­in­gen en coach­ing heb jij meer werk­plezi­er en min­der stress.
  • Een hernieuwde focus en de juiste hand­vat­ten om te sturen.
  • Meer inzicht in jezelf, zodat je die din­gen doet die werken.
  • Een betere bal­ans tussen werk en prive.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen voor super­snelle of online coach­ing. Een maatwerk coach­ingstra­ject kan natu­urlijk ook. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw ontwik­kel­ings­be­hoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Teamcoaching

Zijn jul­lie en man­age­ment­team? En willen ook jul­lie met meer plezi­er met elka­ar samen­werken, zodat jul­lie samen mooiere resul­tat­en boeken?

Wan­neer je als team niet goed samen­werkt ontstaat er stress en span­ning in het team.  Doel­stellin­gen wor­den niet gehaald. Er is geen lol meer in het werk. En jul­lie zijn slechte lei­d­inggevende voor je afdelin­gen.

Maar dit hoeft niet zo te zijn.

Door de team­coach­ing weten jul­lie wat er voor jul­lie MT nodig is. Om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Jul­lie hebben een sterk­er lei­der­schap en geven suc­cesvol richt­ing aan de afdel­ings­doe­len.

 

Leiderschapscoaching

Als lei­der heb je een sleutel­posi­tie in de organ­isatie. Dus het is belan­grijk dat jij  lekker in je vel ziet.

In jouw posi­tie heb jeon­gelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hier­door ligt er vaak meer op je bord dan je kunt overzien. Vaak word je geleefd door je agen­da. Raak  je gestresst en ver­lies je de lol in je werk.

Door de coach­ing creëer jij rust en overzicht. Je maakt makke­lijk­er de juiste keuzes. Daar­naast ga je meer din­gen doen die echt bij jouw kwaliteit­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den passen. Daar­door maak je een posi­tie­vere impact op je omgev­ing en geni­et je meer van je werk. Én van je privéleven.

 

Vraag nu een intakege­sprek aan.

Emmy de Vrieze Online Leiderschapsprogramma

Online leiderschapstraining

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij ook lat­en inspir­eren door andere lei­ders? 

Op dit moment bieden wij alleen online train­in­gen aan.

Ons online lei­der­schap­spro­gram­ma is uniek. Na dit pro­gram­ma heb jij helder­heid over jouw per­soon­lijk doe­len. En weet je hoe jij die het beste kunt behalen.Je werkt vanu­it jouw per­soon­lijke visie. Met als resul­taat een een per­soon­lijk actieplan. Alti­jd toege­spitst op jouw unieke sit­u­atie, per­soon­lijkheid, wensen en behoefte.

 

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Er wordt van leiders veel gevraagd…

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun man­age­ment.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van lei­der­schap is. Bek­ijk de video…

 

De zomer is begonnen — tijd voor groei!

De zomer is begonnen — tijd voor groei!

De lente is mijn favori­ete jaar­geti­jde. Ik hou van de belofte die het met zich mee neemt. De belofte van prachtige planten, jonge dieren, zon en ontspan­nen buiten zijn. De zomer is de tijd waarin de belofte van de lente ingelost wordt. En het ziet er naar uit dat…

Lees meer
Re-spectare: Nog een keer kijken

Re-spectare: Nog een keer kijken

RACISME. Hoe het is om een andere huid­skleur te hebben, weet ik niet. Ik weet wel hoe het is om als gezin buiten de blanke norm te vallen. En hoe mensen daar te pas en te onpas opmerkin­gen over mak­en of sug­gestieve vra­gen over stellen. Vri­jwel alti­jd waar mijn dochter…

Lees meer
Omgaan met de corona-cirisis. Weer een stapje richting normaal

Omgaan met de corona-cirisis. Weer een stapje richting normaal

Hoe waren de afgelopen weken voor jou? Hoe ben jij met de coro­na-cri­sis omge­gaan? Was het span­nend, druk en moest je zoeken naar een “nieuwe normaal”.Ik heb de afgelopen weken mijn werkza­amhe­den op een lager pit­je gezet. Een beperkt aan­tal klanten heb ik nog gecoached…

Lees meer
Coachingsstijlen

Coachingsstijlen

Elke coach werkt op een unieke manier. Maar zijn toch grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herken­nen. In dit artikel wor­den ze uit­gelegd. Allereerst ver­tel ik meer over mijn eigen coach­ingssti­jl. Mijn eigen sti­jl Mijn eigen coach­ingssti­jl is voor­namelijk een…

Lees meer
Wanneer ga je naar een coach?

Wanneer ga je naar een coach?

Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met…

Lees meer
Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op…

Lees meer
MBTI Types voor teams

MBTI Types voor teams

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen kri­jgt. Als lei­der kun je MBTI inzetten om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. Door het gebruik van MBTI ontstaat…

Lees meer
Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere symp­tomen en klacht­en die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout? Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout…

Lees meer
Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

Lees meer

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel