Training & coaching voor Leiders

Coaching en trainingen in leiderschap

Wij bieden ver­schil­lende soorten train­in­gen en coach­ing voor leiders.

  • Na onze train­in­gen en coach­ing heb jij meer werk­plezi­er en min­der stress.
  • Een hernieuwde focus en de juiste hand­vat­ten om te sturen.
  • Meer inzicht in jezelf, zodat je die din­gen doet die werken.
  • Een betere bal­ans tussen werk en prive.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen voor super­snelle of online coach­ing. Een maatwerk coach­ingstra­ject kan natu­urlijk ook. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw ontwik­kel­ings­be­hoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Teamcoaching

Zijn jul­lie en man­age­ment­team? En willen ook jul­lie met meer plezi­er met elka­ar samen­werken, zodat jul­lie samen mooiere resul­tat­en boeken?

Wan­neer je als team niet goed samen­werkt ontstaat er stress en span­ning in het team.  Doel­stellin­gen wor­den niet gehaald. Er is geen lol meer in het werk. En jul­lie zijn slechte lei­d­inggevende voor je afdelingen.

Maar dit hoeft niet zo te zijn.

Door de team­coach­ing weten jul­lie wat er voor jul­lie MT nodig is. Om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Jul­lie hebben een sterk­er lei­der­schap en geven suc­cesvol richt­ing aan de afdelingsdoelen.

 

Leiderschapscoaching

Als lei­der heb je een sleutel­posi­tie in de organ­isatie. Dus het is belan­grijk dat jij  lekker in je vel ziet.

In jouw posi­tie heb jeon­gelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hier­door ligt er vaak meer op je bord dan je kunt overzien. Vaak word je geleefd door je agen­da. Raak  je gestresst en ver­lies je de lol in je werk.

Door de coach­ing creëer jij rust en overzicht. Je maakt makke­lijk­er de juiste keuzes. Daar­naast ga je meer din­gen doen die echt bij jouw kwaliteit­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den passen. Daar­door maak je een posi­tie­vere impact op je omgev­ing en geni­et je meer van je werk. Én van je privéleven.

 

Vraag nu een intakege­sprek aan.

Emmy de Vrieze Online Leiderschapsprogramma

Online leiderschapstraining

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij ook lat­en inspir­eren door andere leiders? 

Op dit moment bieden wij alleen online train­in­gen aan.

Ons online lei­der­schap­spro­gram­ma is uniek. Na dit pro­gram­ma heb jij helder­heid over jouw per­soon­lijk doe­len. En weet je hoe jij die het beste kunt behalen.Je werkt vanu­it jouw per­soon­lijke visie. Met als resul­taat een een per­soon­lijk actieplan. Alti­jd toege­spitst op jouw unieke sit­u­atie, per­soon­lijkheid, wensen en behoefte.

 

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Er wordt van leiders veel gevraagd…

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun management.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van lei­der­schap is. Bek­ijk de video…

 

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Wat doen suc­cesvolle mensen? En wat doe jij? Iedereen boekt weleens suc­cessen. Bijvoor­beeld door een pro­motie, goede voorne­mens of plan­nen die je gere­aliseerd hebt. Je hebt je door niets of nie­mand lat­en tegen­houden en je plan goed weten uit te voeren. Maar wat heeft…

Lees meer
Wat te doen bij een burn-out?

Wat te doen bij een burn-out?

Aan­tal mensen met burn-out in 2020 Er is op dit moment ontzettend veel stress in Ned­er­land. Als we kijken naar onder­staande cijfers zien we bijvoor­beeld dat 70% van de werkne­mers zijn/haar werk stressvol vin­dt. De verwacht­ing is dat dit per­cent­age nog gaat stijgen.…

Lees meer
Delegeren. Hoe dan?

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeil­ijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun teamleden…

Lees meer
Perfectionisme. Wat levert het op?

Perfectionisme. Wat levert het op?

Een aanzien­lijk deel van mijn klanten heeft last per­fec­tion­isme. Ze werken super­hard, streven naar het beste en zijn enorm streng voor zichzelf. Vaak stel ik hun de vraag wat hun per­fec­tion­isme hen oplev­ert. De posi­tieve kant van per­fec­tion­isme Met het streven om het…

Lees meer
Hoe kan ik stress en burn-out voorkomen?

Hoe kan ik stress en burn-out voorkomen?

Wist je dit over stress en burn-out…? …70% van de werkne­mers in Ned­er­land zijn/haar werk stressvol vin­dt? …25% van de Euro­pea­nen risi­co loopt op gezond­hei­d­sprob­le­men van­wege stress op het werk? …4 van de 10 werkne­mers van mening is dat er niet goed wordt omgegaan…

Lees meer
De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokken­heid is een mod­el van Stephen Cov­ey. De cirkel van invloed is dat waar jij con­t­role over hebt, waar je invloed op kunt hebben. Dat zijn jouw gedacht­en, mind­set en gedrag. De cirkel van betrokken­heid is dat­gene waar je iets van vindt.…

Lees meer
MBTI-types

MBTI-types

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid kri­jgt. Je kri­jgt inzicht in din­gen die je moeit­eloos afgaan en wat je energie kost. Ook biedt het veel infor­matie over wat er met jou gebeurt bij stress.…

Lees meer
Thuiswerken en stress

Thuiswerken en stress

Thuiswerken en coro­na. De indel­ing van ons werk en lev­en is flink gewi­jzigd. We werken veel meer vanu­it huis. Daar­door ben je ook veel thuis. Maar heb je met dat thuiswerken ook min­der stress? Lees onder­aan dit artikel onze tips voor thuiswerken. Hoeveel mensen zijn…

Lees meer
Waarom dan mama?

Waarom dan mama?

Afgelopen week legde ik onze dochter uit waarom ik de pres­i­dentsverkiezin­gen in de VS zo belan­grijk vond. Ik vertelde dat ik de huidi­ge pres­i­dent niet leuk vond en dat ik hoopte dat er een nieuwe pres­i­dent kwam. “Waarom dan mama?” Ik vertelde haar dat Trump moeilijk…

Lees meer

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel