Training & coaching voor Leiders

Coaching en trainingen in leiderschap

Wij bieden ver­schil­lende soorten train­in­gen en coach­ing voor leiders.

  • Na onze train­in­gen en coach­ing heb jij meer werk­plezi­er en min­der stress.
  • Een hernieuwde focus en de juiste hand­vat­ten om te sturen.
  • Meer inzicht in jezelf, zodat je die din­gen doet die werken.
  • Een betere bal­ans tussen werk en prive.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen voor super­snelle of online coach­ing. Een maatwerk coach­ingstra­ject kan natu­urlijk ook. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw ontwik­kel­ings­be­hoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Teamcoaching

Zijn jul­lie en man­age­ment­team? En willen ook jul­lie met meer plezi­er met elka­ar samen­werken, zodat jul­lie samen mooiere resul­tat­en boeken?

Wan­neer je als team niet goed samen­werkt ontstaat er stress en span­ning in het team.  Doel­stellin­gen wor­den niet gehaald. Er is geen lol meer in het werk. En jul­lie zijn slechte lei­d­inggevende voor je afdelingen.

Maar dit hoeft niet zo te zijn.

Door de team­coach­ing weten jul­lie wat er voor jul­lie MT nodig is. Om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Jul­lie hebben een sterk­er lei­der­schap en geven suc­cesvol richt­ing aan de afdelingsdoelen.

 

Leiderschapscoaching

Als lei­der heb je een sleutel­posi­tie in de organ­isatie. Dus het is belan­grijk dat jij  lekker in je vel ziet.

In jouw posi­tie heb jeon­gelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hier­door ligt er vaak meer op je bord dan je kunt overzien. Vaak word je geleefd door je agen­da. Raak  je gestresst en ver­lies je de lol in je werk.

Door de coach­ing creëer jij rust en overzicht. Je maakt makke­lijk­er de juiste keuzes. Daar­naast ga je meer din­gen doen die echt bij jouw kwaliteit­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den passen. Daar­door maak je een posi­tie­vere impact op je omgev­ing en geni­et je meer van je werk. Én van je privéleven.

 

Vraag nu een intakege­sprek aan.

Emmy de Vrieze Online Leiderschapsprogramma

Online leiderschapstraining

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij ook lat­en inspir­eren door andere leiders? 

Op dit moment bieden wij alleen online train­in­gen aan.

Ons online lei­der­schap­spro­gram­ma is uniek. Na dit pro­gram­ma heb jij helder­heid over jouw per­soon­lijk doe­len. En weet je hoe jij die het beste kunt behalen.Je werkt vanu­it jouw per­soon­lijke visie. Met als resul­taat een een per­soon­lijk actieplan. Alti­jd toege­spitst op jouw unieke sit­u­atie, per­soon­lijkheid, wensen en behoefte.

 

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Er wordt van leiders veel gevraagd…

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun management.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van lei­der­schap is. Bek­ijk de video…

 

Delegeren. Hoe dan?

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeil­ijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun teamleden…

Lees meer
Perfectionisme. Wat levert het op?

Perfectionisme. Wat levert het op?

Een aanzien­lijk deel van mijn klanten heeft last per­fec­tion­isme. Ze werken super­hard, streven naar het beste en zijn enorm streng voor zichzelf. Vaak stel ik hun de vraag wat hun per­fec­tion­isme hen oplev­ert. De posi­tieve kant van per­fec­tion­isme Met het streven om het…

Lees meer
Reflecteren. Echt iets voor leiders.

Reflecteren. Echt iets voor leiders.

Door, door, door! Als lei­der heb je van die peri­odes dat je zo druk bent dat je nauwelijks stil staat.Vorige week had ik zelf ook zo’n week. Wat was ik blij dat ik op vri­jda­gavond op de bank kon plof­fen. Maar… echt lekker voel ik me nooit na zo’n drukke week. Ik…

Lees meer
De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokken­heid is een mod­el van Stephen Cov­ey. De cirkel van invloed is dat waar jij con­t­role over hebt, waar je invloed op kunt hebben. Dat zijn jouw gedacht­en, mind­set en gedrag. De cirkel van betrokken­heid is dat­gene waar je iets van vindt.…

Lees meer
MBTI-types

MBTI-types

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid kri­jgt. Je kri­jgt inzicht in din­gen die je moeit­eloos afgaan en wat je energie kost. Ook biedt het veel infor­matie over wat er met jou gebeurt bij stress.…

Lees meer
Thuiswerken en stress

Thuiswerken en stress

Thuiswerken en coro­na. De indel­ing van ons werk en lev­en is flink gewi­jzigd. We werken veel meer vanu­it huis. Daar­door ben je ook veel thuis. Maar heb je met dat thuiswerken ook min­der stress? Lees onder­aan dit artikel onze tips voor thuiswerken. Hoeveel mensen zijn…

Lees meer
Waarom dan mama?

Waarom dan mama?

Afgelopen week legde ik onze dochter uit waarom ik de pres­i­dentsverkiezin­gen in de VS zo belan­grijk vond. Ik vertelde dat ik de huidi­ge pres­i­dent niet leuk vond en dat ik hoopte dat er een nieuwe pres­i­dent kwam. “Waarom dan mama?” Ik vertelde haar dat Trump moeilijk…

Lees meer
Experts luiden de noodklok: burn-out-epidemie

Experts luiden de noodklok: burn-out-epidemie

Ik beken dat ik wel even moest slikken… In het gratis e‑book Leuk Lei­der­schap in 10 stap­pen besloot ik de 10 belan­grijk­ste inzicht­en uit mijn ‘papieren’ boek gratis weg te geven. Een boek schri­jven is een immense klus. Maar ik heb het gevoel dat ik mijn…

Lees meer
De zomer is begonnen — tijd voor groei!

De zomer is begonnen — tijd voor groei!

De lente is mijn favori­ete jaar­geti­jde. Ik hou van de belofte die het met zich mee neemt. De belofte van prachtige planten, jonge dieren, zon en ontspan­nen buiten zijn. De zomer is de tijd waarin de belofte van de lente ingelost wordt. En het ziet er naar uit dat…

Lees meer

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel