Training & coaching voor Leiders

Trainingen Leiderschap en Coaching

Wij bieden ver­schil­lende soorten train­ing en coach­ing voor lei­ders. Kwal­i­tatief hoog­waardi­ge train­in­gen en coach­ing op het gebied van lei­der­schap­son­twik­kel­ing. Alti­jd met de focus op jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen voor super­snelle of online coach­ing. Een maatwerk coach­ingstra­ject kan natu­urlijk ook. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw ontwik­kel­ings­be­hoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Leiderschapstrainingen

Heb jij de wens om aan de slag te gaan met de ont­plooi­ing van jouw lei­der­schap? En wil jij je daar­bij ook lat­en inspir­eren door andere lei­ders? Of wil je liev­er een inten­sieve één-op-één train­ing met veel per­soon­lijke begelei­d­ing? Het is alle­maal mogelijk.

Onze lei­der­schap­strain­in­gen zijn alle­maal uniek. Maar elke train­ing biedt je alti­jd meer helder­heid over jouw per­soon­lijk doe­len en hoe jij die het beste kunt behalen. Na al onze lei­der­schap­strain­in­gen ga je naar huis met jouw per­soon­lijke visie en een per­soon­lijk actieplan. Alti­jd toege­spitst op jouw unieke sit­u­atie, per­soon­lijkheid, wensen en behoefte.

Onze train­in­gen zijn zeer inter­ac­tief en vin­den plaats op een inspir­erende locatie. Omdat we niet geloven in een dag op dezelfde stoel zit­ten, is er in alle pro­gram­ma’s genoeg ruimte voor beweg­ing en naar buiten gaan.

Lees meer over het train­ingsaan­bod.

Leiderschapscoaching

Als lei­der heb je een sleutel­posi­tie in de organ­isatie. Daarom is het zo belan­grijk dat jij goed func­tion­eert en lekker in je vel ziet.

Man­agers, directeuren en onderne­mers hebben ongelooflijk veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Hier­door ligt er vaak meer op je bord dan je kunt overzien. Natu­urlijk breng je er wel struc­tu­ur in aan, maar toch je wordt vaak geleefd door je agen­da.

Door meer rust en overzicht te creëren, wordt het makke­lijk­er voor je om de juiste keuzes te mak­en. Daar­naast ga je meer din­gen doen die echt bij jouw kwaliteit­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den passen. Daar­door maak je een posi­tie­vere impact op je omgev­ing en ga je zelf meer van je werk geni­eten.

De ver­schil­lende soorten coach­ing die wij aan­bieden, zijn er alle­maal op gericht om jou als lei­der ontspan­nen te lat­en presteren.

Lees meer over ons coach­ingsaan­bod.

Teamcoaching

Hebben jul­lie de behoefte om te groeien als team? Willen ook jul­lie met meer plezi­er met elka­ar samen­werken? Om ver­vol­gens samen de organ­isatie naar een hoger plan te tillen?

In de coach­ing voor teams leren jul­lie als MT wat er voor jul­lie nodig is om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Daar­naast ontwikke­len jul­lie in de coach­ing voor man­age­ment­teams je per­soon­lijk lei­der­schap.

 

Prestatiegesprek

Wil je jezelf ontwikke­len en ben je nog aan het zoeken hoe train­ing en coach­ing daarop aan kun­nen sluiten? Of wil je het Man­age­ment Team ver­sterken? Maar weet je nog niet hele­maal hoe je dat het beste kunt aan­pakken?

Druk op de knop hieron­der en plan een presta­tiege­sprek in. Tij­dens dat  gesprek geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw doe­len kunt ver­wezen­lijken.

Presta­tiege­sprekken wor­den gevo­erd op onze bedri­jf­s­lo­catie Achter de Rode Deur in Zalt­bom­mel (halver­wege Utrecht en Den Bosch). Een tele­fonisch presta­tiege­sprek kan natu­urlijk ook.

Wat is leiderschap?

Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? Lees meer…

 

Er wordt van leiders veel gevraagd…

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties veel van hun man­age­ment.

Dit doe jij alle­maal! Lees meer…

 

De discussie over leiderschap

In deze vlog ver­tel ik je meer over de dis­cussie over wat lei­der­schap is en wat mijn eigen defin­i­tie van lei­der­schap is. Bek­ijk de video…

 

Coachingsstijlen

Coachingsstijlen

Elke coach werkt op een unieke manier. Maar zijn toch grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herken­nen. In dit artikel wor­den ze uit­gelegd. Tenslotte ver­tel ik meer over mijn eigen coach­ingssti­jl. 1. Trans­for­ma­tionele coach­ingssti­jl De sti­jl van coach stim­uleert je je…

Lees meer
Wanneer ga je naar een coach?

Wanneer ga je naar een coach?

Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met…

Lees meer
Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op…

Lees meer
MBTI Types voor teams

MBTI Types voor teams

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de samen­werk­ing en inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den.  De Myers Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI)-vragenlijst is  wereld­wi­jd het meest gebruik­te per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment. Het meet de voorkeuren van mensen.…

Lees meer
Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere symp­tomen en klacht­en die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout? Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout…

Lees meer
Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

Lees meer
Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Een organ­isatiecul­tu­ur wordt gevor­md door de waar­den en nor­men van de mensen in die organ­isatie. De organ­isatiecul­tu­ur is meestal diep ver­ankerd en moeil­ijk te veran­deren.
Het is zin­vol om goed in te zoomen op de waar­den en cul­tu­ur van jouw team of organ­isatie. Wan­neer je deze in kaart brengt, kun je ze namelijk afzetten tegen jouw per­soon­lijke Kern­waar­den. Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op.

Lees meer
Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterke lei­der­schap skills. Skills die van lei­ders wor­den verwacht Organ­isaties…

Lees meer
Wat betekent leiderschap?

Wat betekent leiderschap?

Wat betekent lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in. Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als…

Lees meer

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel