fbpx

Prestatiegesprek

Inzicht in welke stappen jou laten presteren. Kosteloos!

Prestatiegesprek

Ontwikkel je leiderschap

Het ontwikke­len van jouw lei­der­schap doe je door je ken­nis actueel te houden. Je kunt lei­der­schap­strain­in­gen en coach­ing vol­gen. Daar­naast geeft ook het lezen van blogs, het kijken van leiderschapsvideo’s je inspi­ratie en leer­mo­gelijkhe­den.

De belan­grijk­ste lei­der­schap­scom­pe­ten­ties zijn overzicht en focus. Deze ontwikkel je je door daar zeer regel­matig mee bezig te zijn. Bewustz­i­jn van jouw lei­der­schapssti­jl is hier­voor nodig. Ook helpt inzicht in de organ­isatiecul­tu­ur een hoop.

Wil jij een quick start geven aan jouw lei­der­schap­son­twik­kel­ing? Vraag dan een presta­tiege­sprek aan. Daarin bespreken wat we ik voor je zou kun­nen beteke­nen. Samen beant­wo­or­den we de vraag “Hoe kan ik opti­maal lei­der­schap tonen?”.

Inzicht in jouw stappen

Jouw wens is om op een hoger niveau te presteren en ontspan­nen je ambities waar te mak­en. Je wil jouw per­soon­lijk lei­der­schap ontwikke­len of de samen­werk­ing bin­nen je team ver­beteren. Je weet alleen nog niet zo goed hoe.

Tij­dens het gratis presta­tiege­sprek bespreken  we jouw per­soon­lijke sit­u­atie en de daar­bij behorende uitdagin­gen. Voor het werken aan per­soon­lijke ontwik­kel­ing bestaat geen ‘one size fits all’. Daarom nemen we alti­jd jouw eigen kwaliteit­en, behoeftes en per­soon­lijke doel als uit­gangspunt.  

Tij­dens het presta­tiege­sprek kri­jg je antwo­ord op de vol­gende vra­gen:

  • Wat is exact mijn ambitie?
  • Wat weer­houdt mij op dit moment van mijn doel?
  • Welke stap­pen heb ik te zetten om opti­maal presteren?

Het gratis presta­tiege­sprek duurt 30–45 minuten. Het gesprek vin­dt plaats op onze locatie in Zalt­bom­mel of via Skype / Face­time.

Prestatiegesprek