Gratis Prestatiegesprek

De helft van mijn klanten zit na een prestatiegesprek huilend aan tafel.

Gelukkig niet van ver­dri­et! Maar van oplucht­ing.

Suzan werkt als Man­ag­er Finance bij een groot bedri­jf en is naast deze func­tie ook nog ver­ant­wo­ordelijk voor de imple­men­tatie van een nieuw soft­warepakket. Tij­dens het presta­tiege­sprek dat ik met Suzan voerde, vertelde zij over enorme druk die zij voelde. In dit gesprek gaf ik haar inzicht in de wijze waarop zij weer kon gaan geni­eten van haar werk.

 

Ik liet ik haar ken­nis­mak­en met haar per­soon­lijke waar­den. De waar­den die haar moreel kom­pas vor­men. Op het moment dat Suzan haar vier kern­waar­den voor zich zag liggen, kwa­men de tra­nen. Ineens werd het haar glashelder waarom ze zoveel ver­ant­wo­ordelijkhe­den op zich nam. Én het werd haar duidelijk waarom som­mige sit­u­aties zo veel druk veroorza­ak­ten. Het was zo’n oplucht­ing voor Suzan dat het niet aan haar vaardighe­den lag! Tra­nen van oplucht­ing.

 

Wil jij ook min­der druk voe­len? Tij­dens een gratis presta­tiege­sprek geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw ambities op een ontspan­nen manier kunt realis­eren.

Vraag ook een presta­tiege­sprek aan. Klik hier! Ik neem bin­nen twee werkda­gen con­tact met je op.

Tijdens het prestatiegesprek: inzicht in jouw stappen

Jouw wens is om op een hoger niveau te presteren en ontspan­nen je ambities waar te mak­en. Je wil jouw per­soon­lijk lei­der­schap ontwikke­len of de samen­werk­ing bin­nen je team ver­beteren. Je weet alleen nog niet zo goed hoe.

Tij­dens het gratis presta­tiege­sprek bespreken  we jouw per­soon­lijke sit­u­atie en de daar­bij behorende uitdagin­gen. Voor het werken aan per­soon­lijke ontwik­kel­ing bestaat geen ‘one size fits all’. Daarom nemen we alti­jd jouw eigen kwaliteit­en, behoeftes en per­soon­lijke doel als uit­gangspunt.  

Tij­dens het presta­tiege­sprek kri­jg je antwo­ord op de vol­gende vra­gen:

  • Wat is exact mijn ambitie?
  • Wat weer­houdt mij op dit moment van mijn doel?
  • Welke stap­pen heb ik te zetten om opti­maal presteren?

Het gratis presta­tiege­sprek duurt 30–45 minuten. Het gesprek vin­dt plaats op onze locatie in Zalt­bom­mel of via Skype / Face­time.

Het prestatiegesprek van Frank: “Het valt tegen”

Jaren­lang had Frank ervan ged­roomd om directeur te wor­den. En nu is het zover. En het valt tegen. Als hij heel eerlijk is, valt het hem enorm tegen.

Drie maan­den gele­den is Frank aan zijn nieuwe baan als directeur begonnen. En hij is direct vol ent­hou­si­asme begonnen. Toch slaapt hij nu al een paar nacht­en slecht.

Er komt zo veel op hem af; achter­stal­lig werk, een mail­box vol vra­gen van klanten, een boze lever­anci­er en een onge­mo­tiveerd team. En Frank is hier ver­ant­wo­ordelijk voor. Maar hoe gaat hij dat in vre­desnaam doen?

Tij­dens het presta­tiege­sprek dat ik met Frank voerde, vertelde hij over zijn prob­le­men. In dit gesprek gaf ik hem inzicht in de wijze waarop hij zijn droom toch zon­der een hoop stress waar kon mak­en.

 

Ik hielp hem  bij het inven­taris­eren van al zijn tak­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Echt alles wat hij op zijn werk deed, bracht­en we in kaart. Ver­vol­gens creëer­den we overzicht en orde in zijn tak­en. We verdeelden de ver­ant­wo­ordelijkhe­den over zijn team­le­den en besloten met welke tak­en hij zou stop­pen. Ter­wi­jl we hier­mee bezig waren, verd­ween langza­am de ver­moei­d­heid uit zijn ogen.

Na dit presta­tiege­sprek van 45 minuten was er zelfs een glim­lach op Franks gezicht. Hij wist voor­taan waar hij zijn tijd aan wilde best­e­den. En dat nog vóór­dat hij aan zijn coach­ingstra­ject begonnen was.

Wil jij ook weer stressvrij werken? Tij­dens een gratis presta­tiege­sprek geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw ambities op een ontspan­nen manier kunt realis­eren.

Vraag ook een presta­tiege­sprek aan. Klik hier! Ik neem bin­nen twee werkda­gen con­tact met je op.

 

Het prestatiegesprek van Sara: “Gaat het wel goed, mama?”

“Gaat het wel goed mama?” Sara schrok zich rot toen haar zoon­t­je Vic dat aan haar vroeg.

Tij­dens ons presta­tiege­sprek vertelde Sara dat ze zich doo­d­schaamde dat haar zoon­t­je haar wan­hopig gebo­gen over de keukentafel aantrof. In dit gesprek gaf ik haar inzicht in de wijze waarop zij weer ontspan­nen kon gaan onderne­men.

Sara was haar bedri­jf begonnen om van haar grote passie voor planten haar bedri­jf te mak­en. Ze maak­te tuinon­twer­pen, gaf cur­sussen bloem­schikken, fotografeerde planten voor tijd­schriften en bedacht steeds weer nieuwe con­cepten. Haar liefde voor planten was groot en daar­door werd ze van elk nieuwe con­cept razend ent­hou­si­ast.

Tij­dens het presta­tiege­sprek kwam Sara erachter dat haar liefde voor planten haar veel gebracht had. Maar dat haar richt­ing weg was. Daar­door werd de hoeveel­heid werk te groot en bleven haar inkom­sten achter. Ze moest keuzes gaan mak­en.

Wil jij ook niet langer met een wan­hopig gevoel aan jouw werk denken? Tij­dens een gratis presta­tiege­sprek geef ik je inzicht in de wijze waarop jij jouw ambities op een ontspan­nen manier kunt realis­eren.

Vraag ook een presta­tiege­sprek aan. Klik hier! Ik neem bin­nen twee werkda­gen con­tact met je op.

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel