fbpx

Emmy’s Tips & Trucs

Inspi­ratie voor lei­ders

Tips & trucs

Het is heel vaak  lone­ly at the top. Met andere woor­den, de rol van een lei­der is best vaak een­za­am. Daarom kun je daar wel wat tips en sup­port gebruiken!

Ik deel graag mijn bruikbare ken­nis, tips en trucs met je. Hier­mee  kun jij als lei­der nog gemakke­lijk­er jouw doe­len bereiken.

Op deze pag­i­na vind je de meeste recente wetenswaardighe­den!

Wil je regel­matig tips & trucs voor lei­der­schap en presteren in je mail­box ont­van­gen? Word dan ook lid en ont­vang mijn nieuws­brief.

Inspiratie

Het ontwikke­len van lei­der­schap doe je door je ken­nis actueel te houden. Je kunt lei­der­schap­strain­in­gen vol­gen en coach­ing inzetten. Daar­naast biedt het lezen van blogs, het kijken van leiderschapsvideo’s en het doen van een lei­der­schap­stest je keer op keer weer inspi­ratie om jouw lei­der­schap steeds verder te ver­beteren. Mijn suc­ces­for­mule heet: 10 bouw­ste­nen voor presteren.

Lees!

Leiderschap: Ontspannen Presteren

Tips & trucs

Mijn aanpak

Ik werk met de lei­ders van mid­del­grote bedri­jven in zake­lijke dien­stver­len­ing die worste­len met het ver­tal­en van hun mooie ambities naar presta­ties. Zij hebben alle­maal een andere lei­der­schapssti­jl, maar ze hebben twee din­gen gemeen: ze willen samen met hun team meer resul­taat boeken en zich op een posi­tieve wijze ontwikke­len.

Emmy begelei­dt lei­ders in hun ontwik­kel­ing. Heel prag­ma­tisch, geen bla bla, echt iemand waar je energie van kri­jgt.

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

Nieuwste blogposts

De persoonlijkheid van leiderschap

De persoonlijkheid van leiderschap

Sig­mund Freud is een van de belan­grijk­ste grond­leg­gers onder de mod­erne psy­cholo­gie. Zijn the­o­rieën beïn­vloe­den hon­derd jaar lat­er nog steeds de manier waarop we naar de menselijke psy­che kijken. Daarom kan Freud niet ont­breken in mijn blogs over lei­der­schap. De…

Lees meer
Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Een organ­isatiecul­tu­ur wordt gevor­md door de waar­den en nor­men van de mensen in die organ­isatie. De organ­isatiecul­tu­ur is meestal diep ver­ankerd en moeil­ijk te veran­deren.
Het is zin­vol om goed in te zoomen op de waar­den en cul­tu­ur van jouw team of organ­isatie. Wan­neer je deze in kaart brengt, kun je ze namelijk afzetten tegen jouw per­soon­lijke Kern­waar­den. Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op.

Lees meer

Leiderschap. Er wordt veel gevraagd!

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterk lei­der­schap. Dit doe jij alle­maal! Organ­isaties verwacht­en van jou als lei­der…

Lees meer
Wat is leiderschap?!

Wat is leiderschap?!

Wat is lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in. Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als naar…

Lees meer
Over Kernwaarden: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Over Kernwaarden: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Ik heb bij diverse organ­isaties gezien dat het direc­ti­eteam de waar­den voor de organ­isatie had bepaald. Vaak had­den ze daar veel tijd met elka­ar aan gespendeerd en waren ze reuze trots op het waar­den­doc­u­ment wat ze had­den opgesteld. Van medew­erk­ers werd ver­vol­gens…

Lees meer
Over persoonlijk leiderschap: Zelfstartend vermogen? Ik?!

Over persoonlijk leiderschap: Zelfstartend vermogen? Ik?!

Een paar maan­den gele­den stond ik met een moed­er op het school­plein te prat­en. Ik deed mijn beklag over mensen die naar mijn mening te lang zak­en voor zich uitschuiv­en en daar­door afsprak­en niet nakomen. Zij hield mij een spiegel voor. Mijn verwachtin­gen van anderen…

Lees meer
Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Ik ga over een maand­je met mijn man en kind ver­huizen naar ons droomhuis. Op dit moment wor­den de eerste ver­huis­dozen ingepakt. Tij­dens het inpakken van de dozen kwam ik mijn oude poëzie-album tegen. Enigszins nos­tal­gisch bladerde ik er doorheen. Al bladerend kwam ik…

Lees meer