Emmy’s Tips & Trucs

Inspi­ratie voor lei­ders

Tips & trucs

Het is heel vaak  lone­ly at the top. Met andere woor­den, de rol van een lei­der is best vaak een­za­am. Daarom kun je daar wel wat tips en sup­port gebruiken!

Ik deel graag mijn bruikbare ken­nis, tips en trucs met je. Hier­mee  kun jij als lei­der nog gemakke­lijk­er jouw doe­len bereiken.

Op deze pag­i­na vind je de meeste recente wetenswaardighe­den!

Wil je regel­matig tips & trucs voor lei­der­schap en presteren in je mail­box ont­van­gen? Word dan ook lid en ont­vang mijn nieuws­brief.

Inspiratie

Het ontwikke­len van lei­der­schap doe je door je ken­nis actueel te houden. Je kunt lei­der­schap­strain­in­gen vol­gen en coach­ing inzetten. Daar­naast biedt het lezen van blogs, het kijken van leiderschapsvideo’s en het doen van een lei­der­schap­stest je keer op keer weer inspi­ratie om jouw lei­der­schap steeds verder te ver­beteren. Mijn suc­ces­for­mule heet: 10 bouw­ste­nen voor presteren.

Download whitepaper over de bouwstenen voor leiderschap

Mijn aanpak

Ik werk met de lei­ders van mid­del­grote bedri­jven in zake­lijke dien­stver­len­ing die worste­len met het ver­tal­en van hun mooie ambities naar presta­ties. Zij hebben alle­maal een andere lei­der­schapssti­jl, maar ze hebben twee din­gen gemeen: ze willen samen met hun team meer resul­taat boeken en zich op een posi­tieve wijze ontwikke­len.

Emmy begelei­dt lei­ders in hun ontwik­kel­ing. Heel prag­ma­tisch, geen bla bla, echt iemand waar je energie van kri­jgt.

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

Nieuwste blogposts

Coachingsstijlen

Coachingsstijlen

Elke coach werkt op een unieke manier. Maar zijn toch grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herken­nen. In dit artikel wor­den ze uit­gelegd. Tenslotte ver­tel ik meer over mijn eigen coach­ingssti­jl. 1. Trans­for­ma­tionele coach­ingssti­jl De sti­jl van coach stim­uleert je je…

read more
Wanneer ga je naar een coach?

Wanneer ga je naar een coach?

Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met…

read more
Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op…

read more
MBTI: voor presteren op topniveau

MBTI: voor presteren op topniveau

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de samen­werk­ing en inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den.  De Myers Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI)-vragenlijst is  wereld­wi­jd het meest gebruik­te per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment. Het meet de voorkeuren van mensen.…

read more
Hoe herken ik een burnout?

Hoe herken ik een burnout?

Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere ver­schi­jnse­len die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout? Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout…

read more
MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

read more
Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Een organ­isatiecul­tu­ur wordt gevor­md door de waar­den en nor­men van de mensen in die organ­isatie. De organ­isatiecul­tu­ur is meestal diep ver­ankerd en moeil­ijk te veran­deren.
Het is zin­vol om goed in te zoomen op de waar­den en cul­tu­ur van jouw team of organ­isatie. Wan­neer je deze in kaart brengt, kun je ze namelijk afzetten tegen jouw per­soon­lijke Kern­waar­den. Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op.

read more
Leiderschap. Er wordt veel gevraagd!

Leiderschap. Er wordt veel gevraagd!

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterk lei­der­schap. Dit doe jij alle­maal! Organ­isaties verwacht­en van jou als lei­der…

read more
Wat is leiderschap?!

Wat is leiderschap?!

Wat is lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in. Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als naar…

read more

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel