Timemanagement voor managers, directeuren en ondernemers. 

Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan?

Ga aan de slag met het MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN. Een plan met 10 stap­pen om het écht min­der druk te krijgen!

Stap 1: Activiteitenlijst

Om te starten met je time­m­an­age­ment maak je een lijst van alle din­gen die jij op je werk doet. Schri­jf daar echt zo veel mogelijk op. Ook alle kleine din­gen die je doet. Regel jij bijvoor­beeld alti­jd de ver­jaardagscadeaus voor col­le­ga’s? Zet dat ook op je lijst.

Het MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN. Een plan met 10 stap­pen om het écht min­der druk te krijgen!

Maak een lijst van alle din­gen die jij op je werk doet. Schri­jf daar echt zo veel mogelijk op. Ook alle kleine din­gen die je doet. Regel jij bijvoor­beeld alti­jd de ver­jaardagscadeaus voor col­le­ga’s? Zet dat ook op je lijst.

Stap 2: Meer rust: strepen of “ik”

Bek­ijk jouw activiteit­en­li­jst eens goed. Som­mige activiteit­en dra­gen weinig bij. Zet daar een streep doorheen. Zet ver­vol­gens achter elke activiteit waar jij écht ver­ant­wo­ordelijk voor bent “ik”.

Emmy de Vrieze Online Leiderschapsprogramma | Kerngedachte

Stap 3: Verantwoordelijkheden verdelen

Zet bij de activiteit­en die wel moeten gebeuren, maar waar geen “ik” staat, de naam van de per­soon die het van je over zou moeten nemen. Houd daar­bij even geen reken­ing met de huidi­ge werk­be­last­ing van die persoon.

Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling

Stap 4: Keuzes maken

Neem nu de beslissin­gen over wat jij gaat doen en wat je bij iemand anders gaat neer­leggen. Als jouw col­le­ga het ook te druk heeft, kan hij of zij deze oefen­ing ook doen. En als onderdeel van zijn of haar eigen time­m­an­age­ment ook keuzes mak­en over welke tak­en hij of zij bli­jft doen.

Stap 5: Activiteiten clusteren

Nu heb je een overzicht van alle tak­en waar jij ver­ant­wo­ordelijk voor bent. Clus­ter de activiteit­en die bij elka­ar horen. Bijvoor­beeld “admin­is­tratie”, “werkbe­sprekin­gen” e.d. 

Stap 6: Tijd verdelen

Als zes­de stap van jouw time­m­an­age­ment plan zet je nu bij elke cat­e­gorie hoeveel pro­cent van jouw tijd je hier aan wilt besteden.

Stap 7: Prioriteitenlijst maken

Rangschik de activiteit­en-cat­e­goriën op het per­cent­age van je tijd dat je er aan wilt best­e­den. Rangschik van hoog naar laag en schri­jf het alle­maal onder elka­ar. Je hebt nu een pri­or­iteit­en­li­jst gemaakt! Essen­tieel om je tijd te managen!

Stap 8: Blokken in je agenda

Nu is het tijd voor het onderdeel wat bij­na onlos­make­lijk ver­bon­den is met time­m­an­age­ment. Plan je activiteit­en in. Clus­ter gelijk­soor­tige activiteit­en zoveel mogelijk en maak blokken in je agen­da, zodat je je echt kunt focussen. Zet sowieso zoveel mogelijk in je agen­da wat je wan­neer gaat doen. Dat biedt overzicht.

Stap 9: Timemanagement = tijd reserveren

Maak ook een blok in je agen­da van op jouw laat­ste werkdag in de week. In dit tijd­blok reserveer je afrond-tijd. Tij­dens dit blok rond je activiteit­en met een hoge pri­or­iteit af en delegeer je de din­gen die anders bli­jven liggen.

Stap 10: Terugkijken en keuzes maken

Kijk eens in de vier weken terug in je agen­da en bek­ijk eens kri­tisch waar je je tijd aan besteed hebt. Kom dit overeen met je pri­or­iteit­en­li­jst? Of moet je andere keuzes maken?


Veel succes met je meer-rust-in-je-kop-plan! Timemanagement voor managers, directeuren en ondernemers.

Heb je na het uitvo­eren van dit plan nog behoefte aan extra onder­s­te­un­ing bij het stressvrij realis­eren van jouw ambities? Kies dan voor lei­der­schap­scoach­ing!

Lees meer over per­soon­lijke ontwik­kel­ing.

Ik ben groot fan van Stephen Cov­ey. Lees het boek van Cov­ey over timemanagement.

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. 

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.