Thuiswerken en coro­na. De indel­ing van ons werk en lev­en is flink gewi­jzigd. We werken veel meer vanu­it huis. Daar­door ben je ook veel thuis. Maar heb je met dat thuiswerken ook min­der stress? Lees onder­aan dit artikel onze tips voor thuiswerken.

Hoeveel mensen zijn tevreden over thuiswerken?

Uit onder­zoek blijkt dat we steeds meer tevre­den wor­den over thuiswerken. Onze tevre­den­heid is tussen april 2020 (het begin van coro­na) en okto­ber 2020 gegroeid. Maar… we mis­sen onze col­le­ga’s!  In april was iets meer dan de helft van de thuiswerk­ers tevre­den te zijn over het werken vanu­it huis. In okto­ber was tweed­erde van hen tevreden.

Wat zorgt voor tevredenheid over thuiswerken?

Thuiswerken tij­dens coro­na betekent geen reis­ti­jd. Dat heeft enorm posi­tieve invloed op onze tevre­den­heid over thuiswerken. Files en lange werkda­gen zijn grote bron­nen van stress die nu weggevallen zijn.

Een grote groep mensen kan zich thuis beter con­cen­tr­eren. Daar­naast we heel tevre­den over de mogelijkheid die thuiswerken geeft voor het inde­len van je eigen tijd. Ook is het hier­door makke­lijk­er om werk en gezin te combineren. 

Wanneer zorgt thuiswerken voor stress?

Veel mensen vin­den het ver­lei­delijk om ’s avonds nog even de lap­top open te klap­pen. sinds de coro­nacri­sis werken de meeste mensen veel langer door. De reis­ti­jd ver­van­gen we voor werk­ti­jd. En werk lev­ert nog meer stress op dan files! Mede hier­door is het aan­tal mensen met een burn-out in een half jaar flink geste­gen. Tips voor thuiswerken zijn dus welkom!

burn-out managers Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

Tips voor thuiswerken

  1. Weg van dat scherm! Nu er geen collega’s die je meevra­gen voor lunch of langs komen voor een praat­je, moet je zelf je pauzes organ­is­eren. Denk aan een wan­del­ing, even de was in de machine gooien of een eind­je van je koffieze­tap­pa­raat gaan zit­ten, zodat je ook echt even een weg van je scherm bent. 
  2. Bewaak de grens tussen werk en privé. Hier­bij kun je aan ver­schil­lende din­gen denken: tijd­verdel­ing, de plek in huis waar je zit, je con­tact met collega’s en mensen van buiten het werk. Kies een grens die voor jou past!
  3. Kies voor afwis­sel­ing. Probeer als dat kan af en toe op een ander plek in huis te zit­ten of ga samen met je col­le­ga bij één van jul­lie thuis werken. Zorg voor afwis­sel­ing tussen je dagen, dus plan din­gen in blokken. Af en toe een dag­je per­soon­lijke ontwik­kel­ing hoort daar ook bij!
  4. Inspi­ratie. Doe regel­matig din­gen die jou inspir­eren. Denk eens terug aan wat je zo aantrok bij de keuze voor je baan of je studie. Kies die din­gen uit die jou motiv­eren en besteed daar bewust tijd aan. Ga naar buiten, kijk TED-talks, medi­teer of voet­bal met je kind. What­ev­er makes you tick!

Corona en thuiswerken. Wat als de pandemie voorbij is? 

Uit het onder­zoek blijkt dat nie­mand zit te wacht op een lev­en lang volledig thuiswerken. Maar ook bij­na nie­mand wil na coro­na weer 100% op kan­toor werken. We gaan dus richt­ing een hybride mod­el. Een goede com­bi­natie van kan­toor en thuiswerken. 

Verbeteren van stressbestendigheid

Ben je man­ag­er of directeur en herken je jezelf in onder­staande situaties? 

- Je ervaart regel­matig stress tij­dens je werk

- Je bent ambitieus en leergierig, maar loopt soms vast in je perfectionisme

- Je vin­dt delegeren lastig, waar­door je ’s avonds of in het week­end overwerkt

- Je hebt soms moeite met het poli­tieke spel en tegengestelde belan­gen in de organisatie

- Je piek­ert of dit je droom­baan is. Soms slaap je er slecht van

- Je wilt een betere werk-privébal­ans, want het lev­en draait niet alleen om werken

Lei­der­schap­scoach­ing kan je daar­bij helpen.