Teamontwikkeling

Teamontwikkeling met een ervaren teamcoach

Jul­lie kiezen als team voor tea­mon­twik­kel­ing met de begelei­d­ing van een team­coach. Jul­lie willen fijn­er samen­werken en team­presta­ties ver­beteren. Halen uit de samen­werk­ing wat er in zit. Helder kri­j­gen wat het team bindt en het teamgevoel ver­beteren. Elka­ar beter begri­jpen en ver­sterken. En als goed func­tionerend team op een suc­cesvolle manier team­doe­len bereiken.

 Om als team verder te komen, heb je al je spel­ers nodig. Tij­dens een tea­mon­twik­kel­ingstra­ject wordt ieder team­lid uitgedaagd om na te denken over de vraag: wat kan ik mijn team bieden? Welk onderdeel we tij­dens tea­mon­twik­kel­ing gaan verdiepen is iedere keer anders. Elk team is ver­schil­lend en daar spe­len we graag op in. Daarom bieden wij ver­schil­lende oplossin­gen aan voor de ontwik­kel­ing van jouw team.

Teamworkshop

Versterk je team

Deze work­shop is bedoeld als tea­mon­der­houd voor teams waarin het eigen­lijk gewoon lekker loopt. Tij­dens deze work­shop op onze locatie in Zalt­bom­mel sta je als team even stil en neem je met elka­ar de tijd om te reflecteren. Bijvoor­beeld als een serieuze aan­vulling op een tea­muit­je. Je ver­sterkt je team en gaat de deur uit met een tea­mon­twik­kel­ings­plan (TOP) om samen mee verder te gaan.

Duur: 4 uur                                Max. 10 deel­ne­mers              Invester­ing €749 

Waar staat het team?

De eerste stap van de team­work­shop is bepalen hoe je er als team voor staat. Ben je als team nog niet zo lang bij elka­ar, is de samen­stelling onlangs gewis­seld of werk je al jaren met een vaste groep mensen? Werken jul­lie alle­maal aan het­zelfde team­doel en is voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt? Zien waar je nu staat, zorgt ervoor dat je als team kunt gaan ont­dekken waar groei mogelijk is.

De succesfactoren van het team

Wan­neer het duidelijk is aan welk team­doel er gew­erkt wordt, kun­nen de team­le­den ver­vol­gens geza­men­lijk bepalen hoe ze dat willen doen. Door te leren van de suc­cessen uit het verleden bepaalt het team de unieke suc­ces­fac­toren. Door deze fac­toren samen te bren­gen, ontstaat een  prak­tisch hand­vat voor een gedeelde werkwijze.

De waarden van het team

Tij­dens de team­work­shop gaan we samen op zoek naar de waar­den van de indi­vidu­ele team­le­den. Wat vin­den zij belan­grijk? Door daar eens bij stil te staan, leer je elka­ar beter ken­nen en begri­jpen. De kern­waar­den van het team bepalen, is dan de vol­gende logis­che stap. Hier­mee heeft het team een fun­da­ment om geza­men­lijk keuzes te mak­en voor wat zij belan­grijk vinden.

Teamontwikkelingsplan (TOP)

De team­work­shop is gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. Daarom wor­den de geleerde lessen vast­gelegd in het tea­mon­twik­kel­ings­plan (TOP). Ook de wensen voor ontwik­kel­ing en groei van het team wor­den hierin opgenomen. Alle team­le­den ont­van­gen bin­nen twee werkda­gen na de team­work­shop per mail dit heldere actieplan voor teamontwikkeling.

Teamtraining + MBTI

Verbind je team

-meest gekozen-

Tij­dens deze team­train­ing leer je meer over jezelf en over de mensen in je team. Met behulp van MBTI ga je elka­ar beter ken­nen en begri­jpen en wordt duidelijk wat jul­lie als team verbindt. We sluiten de train­ing af met een helder team­profiel en met het opgestelde tea­mon­twik­kel­ings­plan (TOP) in de hand kun­nen jul­lie als team nieuwe stap­pen zetten.

Duur: 6 uur                                Max. 10 deel­ne­mers              Invester­ing €1099

Waar staat het team?

De eerste stap van de team­train­ing is bepalen hoe je er als team voor staat. Ben je als team nog niet zo lang bij elka­ar, is de samen­stelling onlangs gewis­seld of werk je al jaren met een vaste groep mensen? Werken jul­lie alle­maal aan het­zelfde team­doel en is voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt? Zien waar je nu staat, zorgt ervoor dat je als team kunt gaan ont­dekken waar groei mogelijk is.

De succesfactoren van het team

Wan­neer het duidelijk is aan welk team­doel er gew­erkt wordt, kun­nen de team­le­den ver­vol­gens geza­men­lijk bepalen hoe ze dat willen doen. Door te leren van de suc­cessen uit het verleden bepaalt het team de unieke suc­ces­fac­toren. Door deze fac­toren samen te bren­gen, ontstaat een  prak­tisch hand­vat voor een gedeelde werkwijze.

De waarden van het team

Tij­dens de team­train­ing gaan we samen op zoek naar de waar­den van de indi­vidu­ele team­le­den. Wat vin­den zij belan­grijk? Door daar eens bij stil te staan, leer je elka­ar beter ken­nen en begri­jpen. De kern­waar­den van het team bepalen, is dan de vol­gende logis­che stap. Hier­mee heeft het team een fun­da­ment om geza­men­lijk keuzes te mak­en voor wat zij belan­grijk vinden.

Ontdek wie er in het team zitten

Tij­dens de team­train­ing kri­j­gen indi­vidu­ele team­le­den door een MBTI work­shop meer inzicht in hun per­soon­lijkheid. Ook ont­dekt het team de ver­schillen tussen de voorkeuren van de team­le­den. Door meer te leren over elka­ars voorkeuren, kun­nen team­le­den elka­ar beter aan­vullen en onder­s­te­unen. Hier­door ervaren teams meer onder­ling begrip en zorgt een helder team­profiel voor meer verbondenheid.

Teamontwikkelingsplan (TOP)

De team­train­ing is gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. Daarom wor­den de geleerde lessen vast­gelegd in het tea­mon­twik­kel­ings­plan (TOP). Ook de wensen voor ontwik­kel­ing en groei van het team, wor­den hierin opgenomen. Alle team­le­den ont­van­gen bin­nen twee werkda­gen na de team­work­shop per mail dit helder actieplan voor teamontwikkeling.

Teambuilding + MBTI

Ontwikkel je team

Tij­dens deze team­build­ings­dag ont­dek je wat jouw team uniek maakt. Met behulp van MBTI leer je meer over de ver­schil­lende tal­en­ten in je team en hoe je die opti­maal gebruikt door ze op het juiste moment in te zetten. Zo ontwikkel je het team en ont­dek je samen waar verdere groei mogelijk is. Deze team­build­ing kan ook de eerste stap zijn voor een team­tra­ject. Voor teams waar écht iets moet veranderen.

Duur: 8 uur                                Max  10 deel­ne­mers              Invester­ing €1349

Waar staat het team?

De eerste stap van de team­build­ing is bepalen hoe je er als team voor staat. Ben je als team nog niet zo lang bij elka­ar, is de samen­stelling onlangs gewis­seld of werk je al jaren met een vaste groep mensen? Werken jul­lie alle­maal aan het­zelfde team­doel en is voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt? Zien waar je nu staat, zorgt ervoor dat je als team kunt gaan ont­dekken waar groei mogelijk is.

De succesfactoren van het team

Wan­neer het duidelijk is aan welk team­doel er gew­erkt wordt, kun­nen de team­le­den ver­vol­gens geza­men­lijk bepalen hoe ze dat willen doen. Door te leren van de suc­cessen uit het verleden bepaalt het team de unieke suc­ces­fac­toren. Door deze fac­toren samen te bren­gen, ontstaat een  prak­tisch hand­vat voor een gedeelde werkwijze.

De waarden van het team

Tij­dens de team­build­ing gaan we samen op zoek naar de waar­den van de indi­vidu­ele team­le­den. Wat vin­den zij belan­grijk? Door daar eens bij stil te staan, leer je elka­ar beter ken­nen en begri­jpen. De kern­waar­den van het team bepalen, is dan de vol­gende logis­che stap. Hier­mee heeft het team een fun­da­ment om geza­men­lijk keuzes te mak­en voor wat zij belan­grijk vinden.

Ontdek wie er in het team zitten

Tij­dens de team­build­ing kri­j­gen indi­vidu­ele team­le­den meer inzicht in hun per­soon­lijkheid. Ook ont­dekt het team de ver­schillen tussen de voorkeuren van de team­le­den. Door meer te leren over elka­ars voorkeuren, kun­nen team­le­den elka­ar beter aan­vullen en onder­s­te­unen. Hier­door ervaren teams meer onder­ling begrip en zorgt een helder team­profiel voor meer verbondenheid.

Werken met de groepsdynamiek

De ver­schil­lende per­soon­lijkhe­den in een team zor­gen ervoor dat elk team een unieke groeps­dy­namiek kent. Prak­tis­che mod­ellen en oefenin­gen mak­en deze dynamiek tast­baar. Dat maakt het mogelijk om als team hier keuzes in te mak­en, om zo tot meer effec­tiviteit en ontwik­kel­ing van het team te komen.

De kwaliteiten van het team benutten

De team­le­den bren­gen de kernkwaliteit­en van het team in kaart en wor­den zo heel bewust van wat het team uniek maakt. Door ook aan­dacht te hebben voor de uitdagin­gen en valkuilen van het team, kan het team zich ontwikke­len zon­der over­vallen te wor­den door moeilijkheden. 

Teamontwikkelingsplan (TOP)

De team­build­ing is gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. Daarom wor­den de geleerde lessen vast­gelegd in het tea­mon­twik­kel­ings­plan (TOP). Ook de wensen voor ontwik­kel­ing en groei van het team wor­den hierin opgenomen. Alle team­le­den ont­van­gen bin­nen twee werkda­gen na de team­work­shop per mail dit heldere actieplan voor teamontwikkeling.

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching

Zo zien de teamdagen eruit

Op de dagen dat de team coach­ing plaatsvin­dt, zoeken we alti­jd naar een goede bal­ans tussen the­o­retis­che verdieping en prak­tis­che opdracht­en. Een afwis­se­lend pro­gram­ma waar­bij de dynamiek van de groep cen­traal staat. Team­le­den werken geza­men­lijk of in groep­jes. Bin­nen of buiten. Staand, zit­tend of wan­de­lend. Door deze vari­atie in de train­ing kri­jg je steeds nieuwe energie. En dat lev­ert aan het einde van de dag meer op.

Locatie voor teamcoaching

We werken op een ruime, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je als team even weg uit de bek­ende werkomgev­ing, maar voel je je toch thuis. We vin­den het belan­grijk dat iedereen in het team zich bij ons welkom voelt. Wan­neer je je op je gemak voelt func­tion­eer je ook beter. En ervaar je min­der bar­rières om aan de team ontwik­kel­ing te werken.

Tussendoor zor­gen wij voor koffie en thee, een uit­ge­brei­de lunch en lekkere hap­jes. En in de pauze kri­jg je na een gezonde lunch en korte wan­del­ing door ons mooie vest­ingstad­je weer een goede dosis energie om verder te gaan.

Wil je meer weten over de mogelijkhe­den voor jouw team? Laat je gegevens achter en we nemen nog dezelfde dag con­tact met je op.
Of bel direct 0418–645788.

5 + 15 =

“Ik heb twee keer een team­work­shop met Emmy gedaan. Ik heb haar ervaren als een warme, pro­fes­sionele team­train­er. Ze ver­staat haar vak.”

Deb­o­rah Sno­eren — Directeur Twee­stromen­school

Neem con­tact op om de ontwik­kel­ing van jouw team te bespreken. Bel naar 0418–645788 of mail naar info@emmydevrieze.nl

Kies voor maatwerk teamcoaching: als er écht iets moet veranderen

Soms is een stan­daard team­work­shop of team­build­ing niet vol­doende. Er moet meer gebeuren om bin­nen het team op een fijne manier samen suc­cesvol te zijn. Dan is maatwerk team­coach­ing de oplossing.

Herken je een van de onder­staande sit­u­aties? Dan geeft het onder begelei­d­ing van een team­coach werken aan de ontwik­kel­ing van het team, je de hand­vat­ten om de samen­werk­ing te verbeteren.

 

  • er is onduidelijkheid over het geza­men­lijke teamdoel
  • team­le­den werken vooral op hun eigen eiland­je en slechts spo­radisch samen
  • een teamgevoel ont­breekt waar­door er weinig syn­ergie is
  • de onder­linge com­mu­ni­catie ver­loopt stroef
  • erg­ernissen en onder­linge irri­taties zor­gen ervoor dat er veel energie ver­loren gaat
Voorbeeld teamcoachingstraject

Liever online?

Wil jij bin­nenko­rt met je team online aan de slag en ben je nog op zoek naar een inspir­erende start van jul­lie teamsessie?

Lees verder over de online trainingen.