Teamontwikkeling | Teamcoaching | Teambuilding

Teamontwikkeling met een ervaren teamcoach

Jul­lie kiezen als team voor tea­mon­twik­kel­ing met de begelei­d­ing van een team­coach. Jul­lie willen fijn­er samen­werken, team­presta­ties ver­beteren en meer teamgevoel ervaren. Halen uit de samen­werk­ing wat er in zit. Helder kri­j­gen wat het team bindt. Elka­ar beter begri­jpen en ver­sterken. En als goed func­tionerend team op een suc­cesvolle manier team­doe­len bereiken.

Om als team verder te komen, heb je al je spel­ers nodig. Tij­dens een tea­mon­twik­kel­ingstra­ject wordt ieder team­lid uitgedaagd om na te denken over de vraag: wat kan ik mijn team bieden? Welk onderdeel we tij­dens tea­mon­twik­kel­ing gaan verdiepen is iedere keer anders. Elk team is ver­schil­lend en daar spe­len we graag op in.

Ontdek wie er in het team zitten

Tij­dens team­coach­ing gaan we samen op zoek naar de waar­den van de indi­vidu­ele team­le­den. Wat vin­den zij belan­grijk? Door daar eens bij stil te staan leer je elka­ar beter ken­nen en begri­jpen. De kern­waar­den van het team bepalen, is dan de vol­gende logis­che stap.

 

De kwaliteiten van het team benutten

Bin­nen teams zit­ten meestal alle com­pe­ten­ties die je nodig hebt. Toch wordt daar vaak niet over nagedacht. Ont­dekken welke mogelijkhe­den er zijn bin­nen het team, is ook onderdeel van team­coach­ing. Het benoe­men van de sterke en zwakke kan­ten van je team. Inzicht kri­j­gen in elka­ars kwaliteit­en en leren hoe je die opti­maal in kunt zetten. Door gebruik te mak­en van elka­ars sterke kan­ten, ver­sterk je je team en wordt het makke­lijk­er om resul­tat­en te boeken.

 

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd

Waar staat het team?

Voor­dat je als team met tea­mon­twik­kel­ing aan de slag gaat, is belan­grijk om te bepalen in welke fase je zit. Ben je als team nog niet zo lang bij elka­ar, is de samen­stelling onlangs gewis­seld of werk je al jaren in een vaste groep mensen? Zien waar je nu staat, zorgt ervoor dat je als team kunt gaan ont­dekken waar groei mogelijk is. Team­coach­ing biedt nieuwe per­spec­tieven op samen­werk­ing en prak­tis­che hand­vat­ten om direct mee aan de slag te gaan. Zo kun­nen jul­lie je verder ontwikke­len en groeien als team.

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching

Zo zien de teamdagen eruit

Op de dagen dat de team­coach­ing plaatsvin­dt, zoeken we alti­jd naar een goede bal­ans tussen the­o­retis­che verdieping en prak­tis­che opdracht­en. Een afwis­se­lend pro­gram­ma waar­bij de dynamiek van de groep cen­traal staat. Team­le­den werken geza­men­lijk of in groep­jes. Bin­nen of buiten. Staand, zit­tend of wan­de­lend. Door deze vari­atie in de train­ing kri­jg je steeds nieuwe energie. En dat lev­ert aan het einde van de dag meer op.

Locatie voor teamcoaching

We werken op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je als team even weg uit de bek­ende werkomgev­ing, maar voel je je toch thuis. We vin­den het belan­grijk dat iedereen in het team zich bij ons welkom voelt. Wan­neer je je op je gemak voelt func­tion­eer je ook beter. En ervaar je min­der bar­rières om aan je ontwik­kel­ing te werken. Tussendoor zor­gen wij voor koffie en thee, een uit­ge­brei­de lunch en lekkere hap­jes. En in de pauze kri­jg je na een gezonde lunch en korte wan­del­ing door ons mooie vest­ingstad­je weer een goede dosis energie om verder te gaan.

Stijl van coachen

Ik ben als soci­aal psy­choloog gespe­cialiseerd in menselijk gedrag in groepen. Mijn ervar­ing op lei­d­inggevend gebied helpt mij bij het herken­nen van groep­sprocessen. Daar­door kijk ik door ver­schil­lende brillen naar vraagstukken. Dit zorgt voor een com­pleet beeld en een gen­u­anceerde aanpak.

De dynamiek van team­coach­ing daagt mij voort­durend uit om op diverse niveaus te schake­len. Ik gebruik mijn ana­lytisch ver­mo­gen om snel ver­ban­den te leggen en stel vra­gen die zor­gen voor diep­gang. Ook vind ik het belan­grijk dat iedereen in het team aan bod komt en zich gezien voelt. Dat vraagt van mij als coach om alertheid en impro­visatiev­er­mo­gen. En dat is één van de rede­nen waarom ik zou van mij werk hou.

Ik werk in een tem­po dat past bij het team en aansluit bij wat de groep aankan. Ik leer team­le­den om naar zichzelf en het team te kijken via mod­ellen en bied nieuwe per­spec­tieven. Dat voorkomt dat teams in oude gewoontes ver­vallen en juist nieuw gedrag aan­leren. Uitein­delijk gaat het mij om het resul­taat op lange ter­mi­jn. Dat teams min­der stress ervaren en een werk­plek creëren waar je jezelf kunt ont­plooien en groeien.

Voorbeeld teamontwikkeling:

Teamgevoel verbeteren

Weten jul­lie dat jul­lie je als team kun­nen ver­beteren, maar vin­den jul­lie het lastig om er han­den en voeten aan te geven? Team­coach­ing zorgt voor een betere samen­werk­ing en makke­lijkere com­mu­ni­catie bin­nen het team. De team­coach­ing wordt afgestemd op de spec­i­fieke vraagstukken die in het team spe­len. En is alti­jd gericht op het behalen van con­crete resultaten.

Voorbeeld teamontwikkeling:

Ontwikkeling managementteam

De ontwik­kel­ing van een man­age­ment­team gaat niet vanzelf. Team­coach­ing zorgt voor sterk­er lei­der­schap door een betere samen­werk­ing en meer teamgevoel bin­nen het MT.  Na de team­coach­ing heb je een con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke visie en strate­gie om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten en de samen­werk­ing tussen de ver­schil­lende afdelin­gen in de organ­isatie te verbeteren.

Voorbeeld teamontwikkeling:

MBTI teamworkshop

De samen­werk­ing bin­nen het team kan beter, maar hoe? Het is lastig om zon­der hulp gewoontes en patro­nen in een team te door­breken. De MBTI team­work­shop helpt het team aan heldere inzicht­en in de samen­werk­ing. Dankz­ij de work­shop ver­loopt de samen­werk­ing bin­nen het team soe­pel­er, ver­betert de besluitvorm­ing en groeit het teamresultaat.