Teamontwikkeling

Coaching voor teams die zich willen ontwikkelen

Jul­lie willen als team fijn­er samen­werken, team­presta­ties ver­beteren en meer teamgevoel ervaren. Oftewel, jul­lie willen je als team ontwikke­len. Om geza­men­lijk de team­doe­len te bereiken en als goed func­tionerend team elka­ar te versterken.

 

Maatwerk

Ik begeleid teams bij het ontwikke­len van een manier van werken die past bij de team­le­den en de teamwaar­den. Zodat iedereen bin­nen het team zichzelf kan zijn, er min­der stress is én resul­tat­en geboekt wor­den. 

Elk team is anders, dus elk team heeft een andere ontwikkel­be­hoefte. Daarom zijn de team­tra­jecten alti­jd maatwerk. Natu­urlijk zijn er wel voor­beeld­tra­jecten. Zodat je een beeld kri­jgt van de mogelijkheden.

Voorbeeld teamontwikkeling:

Teamgevoel verbeteren

Weten jul­lie dat jul­lie je als team kun­nen ver­beteren, maar vin­den jul­lie het lastig om er han­den en voeten aan te geven? Team­coach­ing zorgt voor een betere samen­werk­ing en makke­lijkere com­mu­ni­catie bin­nen het team. De team­coach­ing wordt afgestemd op de spec­i­fieke vraagstukken die in het team spe­len. En is alti­jd gericht op het behalen van con­crete resultaten.

Voorbeeld teamontwikkeling:

Ontwikkeling management team

De ontwik­kel­ing van een man­age­ment team gaat niet vanzelf. Team­coach­ing zorgt voor sterk­er lei­der­schap door een betere samen­werk­ing en meer teamgevoel bin­nen het MT.  Na de team­coach­ing heb je een con­crete actieli­jst met daarin een duidelijke visie en strate­gie om elka­ars kwaliteit­en beter te benut­ten en de samen­werk­ing tussen de ver­schil­lende afdelin­gen in de organ­isatie te verbeteren.

Voorbeeld teamontwikkeling:

Team workshop

De samen­werk­ing bin­nen het team kan beter, maar hoe? Het is lastig om zon­der hulp gewoontes en patro­nen in een team te door­breken. De team work­shop helpt het team aan heldere inzicht­en in de samen­werk­ing. Dankz­ij de work­shop ver­loopt de samen­werk­ing bin­nen het team soe­pel­er, ver­betert de besluitvorm­ing en groeit het teamresultaat.

“Alles wat er nodig is om als team succesvol te worden, is in het team aanwezig. Ik geef je het inzicht in hoe je dat doet. En welke manier van werken daarbij past.”

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd

Op welke manier wil jij je leiderschap ontwikkelen?

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We over­leggen dan welke oploss­ing bij jou past.

Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.