MBTI-workshop voor teams

Bel 06–30437090 voor een intakege­sprek

MBTI-workshop voor teams die effectiever willen samenwerken

Kies voor een MBTI-work­shop om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. MBTI is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen kri­jgt.

Door het gebruik van MBTI ontstaat begrip en waarder­ing voor de ver­schillen tussen per­soon­lijkhe­den. Dat helpt het team om effec­tiev­er samen te werken, beter te com­mu­niceren en mis­ver­standen te voorkomen. 

Denk jij dat het team beter kan samen­werken?

 

 Voor wie is de MBTI-work­shop geschikt?

Herken je de onder­staande sit­u­aties in jouw team? Dan geeft de MBTI-work­shop je een plan van aan­pak om de samen­werk­ing te ver­beteren.

  • Het team weet dat er ver­beter­pun­ten zijn, maar vin­dt het lastig om er han­den en voeten aan te geven.
  • Team­le­den zijn onvol­doende bek­end met de werk­wi­jze waarmee andere teams suc­cessen behalen
  • Team­le­den werken vooral aan hun eigen tak­en, zon­der na te denken of ze hun sterke kan­ten opti­maal benut­ten
  • Een teamgevoel ont­breekt in het team waar­door er weinig syn­ergie is
  • Er heerst onbe­grip tussen ver­schil­lende per­so­n­en

Het is lastig om zon­der hulp gewoontes en patro­nen in een team te door­breken.  De MBTI-work­shop geeft de inzicht­en om tot een betere werk­si­t­u­atie te komen waar­bij er meer uit de samen­werk­ing gehaald wordt.

 

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching

Als auteur van het boek ‘Leiderschap: Ontspannen Presteren’ begeleid ik teams naar een betere samenwerking, meer werkplezier en het behalen van bedrijfsdoelen.

 

Je gaat met een actieplan naar huis

Al mijn train­in­gen, work­shops en coach­ing zijn gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. Daarom wordt tij­dens de MBTI-work­shop een duidelijke actieli­jst opgesteld met daarop de acties die voorkomen uit de nieuwe inzicht­en.

De MBTI-work­shop wordt afgestemd op vraagstukken die in het team spe­len. Bijvoor­beeld over de aan­pak van de imple­men­tatie van een nieuw werk­wi­jze, omgaan met veran­derin­gen en opti­mal­isatie van de com­mu­ni­catie. Of hoe je vorm geeft aan een betere samen­werk­ing tussen team­le­den en de besluitvorm­ing bin­nen het tam.

 

Hoe fijn zou het zijn om als team een actieplan te hebben waarmee je de ambities van het team waar­maakt door­dat je stressvrij samen­werkt?

 

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching

Dit bereik je dankzij de MBTI-workshop

 

  • Een goed team­re­sul­taat door een betere samen­werk­ing bin­nen het team
  • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als team suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de  doel­stellin­gen
  • Creëren van focus en visie dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan
  • Beter inzet van team­le­den, zodat het team zich opti­maal ontwikkelt
  • Inzicht in de sterk­tes van het team en hoe deze beter ingezet kun­nen wor­den in de gehele organ­isatie

 

 

Neem niet langer genoe­gen met de huidi­ge sit­u­atie als je weet dat  de resul­tat­en eron­der lij­den

 

Bel 06–30437090 om jouw wensen en doe­len te bespreken voor een MBTI-work­shop.  Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwo­or­den.

 

 

Veel teams gingen je voor

 

Met meer dan 13 jaar ervar­ing heb ik al veel teams begeleid. Som­mige zijn bang voor per­son­eelsver­loop in hun bedri­jf als er niks veran­dert. Anderen volgen coach­ing om een goede start te mak­en in het vol­gende boek­jaar. Wat jouw reden ook is om team­coach­ing te over­we­gen, ik zorg dat je naar huis gaat met een con­creet actieplan om de werk­si­t­u­atie te ver­beteren.

 

“Wij vol­gden een MBTI-work­shop bij Emmy. Tij­dens deze train­ing leer­den wij over onze eigen en elka­ars per­soon­lijkhe­den en kre­gen wij inzicht in ons team­profiel. Hier­door kun­nen wij elka­ar beter begri­jpen, inspe­len op de sterke pun­ten van ons als team en hebben wij meer inzicht in hoe wij het beste met elka­ar kun­nen com­mu­niceren. Erg nut­tig voor teams die hun kwaliteit­en opti­maal willen benut­ten.” — Caith­lyn Tschi Voorzit­ter van bestu­ur, SPS-NIP

“Wij vol­gden met ons inter­na­tionale Finance team de MBTI-work­shop. Door­dat MBTI in alle tal­en ingezet kan wor­den en Emmy het Engels goed beheerst, had­den wij als team een per­fect hand­vat voor de ver­be­ter­ing van onze samen­werk­ing. Met een ver­be­terd inzicht in onze sterk­tes en valkuilen hebben we een actieplan gemaakt voor de samen­werk­ing en de verdel­ing van tak­en. Emmy begelei­d­de deze work­shop inhoudelijk sterk, maar ook vol humor.”Eel­co Gulpen CFO, Mod­ern Den­tal

“We zijn een opstar­tend team. Voorheen maak­ten we als team vaak onze keuzes op basis van onder­buikgevoel. Een duidelijke richt­ing ont­brak daar­door. De team­coach­ing kwam voor ons op het juiste moment., want ze was resul­taat­gericht. De team­coach was mee­denk­end en gaf ons het gevoel dat we het echt samen deden. Het werken met Emmy heeft ons team een heldere visie en missie opgeleverd. Hier­door hebben we nu heel scherp waar we voor staan en iedereen heeft dezelfde focus.” — Nicky van Berkel Man­ag­er Legal, Vebego Inter­na­tion­al

 

 

MBTI-workshop op maat

Elke MBTI-work­shop is alti­jd een maatwerk­tra­ject aan de hand van de wensen en behoeften van een team of bedri­jf. Dus wil je de nadruk leggen op een bepaald onder­w­erp, dan kan dat.

De work­shop vin­dt plaats op een externe locatie, zodat je uit de eigen werkomgev­ing bent. Er wor­den geen beam­ers of andere dig­i­tale mid­de­len gebruikt. Dit lev­ert een andere groeps­dy­namiek op en nieuwe inspi­ratie. Je leert elka­ar beter ken­nen en ontwikkelt een geza­men­lijke visie om richt­ing te geven aan jul­lie team.

Het is mogelijk om de MBTI-work­shop als losse work­shop in te zetten of als onderdeel van een team­coach­ingstra­ject. Hoe je MBTI wilt inzetten, hangt af van je doel­stellin­gen.

 

Heeft jouw team baat bij een betere samenwerking?

 

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We plan­nen dan een intakege­sprek om er dieper op in te gaan.

Je kan ook het con­tact­for­muli­er invullen. Ik streef ernaar je dan bin­nen twee werkda­gen te antwo­or­den.

 

Leiderschapscoach | Emmy de Vrieze

Ervaren coach en auteur van ‘Leiderschap: ontspannen presteren’

 

Al 13 jaar heb ik, Emmy de Vrieze, in een lei­d­inggevende rol gew­erkt in diverse matrixor­gan­isaties. Ik was jaren­lang MT-lid in een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa. En in 2019 schreef ik het boek ‘Lei­der­schap: ontspan­nen presteren’.

Nu coach ik man­agers, teams en onderne­mers in uiteen­lopende branch­es. Ik ben actief o.a. bij bedri­jven in de accoun­tan­cy, sociale onderne­min­gen, verzek­erin­gen, facil­i­taire dien­stver­len­ing en hoger onder­wi­js.

Teams laat ik beter presteren door inzicht te bieden in hun eigen en ander­mans kwaliteit­en.

Als gecer­ti­ficeerd MBTI Prac­ti­tion­er bied ik team­le­den meer inzicht in elka­ar­wordt samen­werken leuk­er en suc­cesvoller.

 

Ben je meer op zoek naar coach­ing om je als team een diep­gaande ontwik­kel­ing te realis­eren? Kies dan voor team­coach­ing.