Team workshop

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek 

 

Voor wie is de team work­shop geschikt?

Herken je de onder­staande sit­u­aties in jouw team? Dan geeft de team work­shop je een plan van aan­pak om de samen­werk­ing bin­nen het team te verbeteren.

 • Het team weet dat de samen­werk­ing beter kan, maar vin­dt het lastig om er han­den en voeten aan te geven
 • Het stress­niveau in het team is te hoog
 • Team­le­den werken vooral aan hun eigen tak­en, zon­der na te denken of ze hun sterke kan­ten opti­maal benutten
 • Een sterk teamgevoel ont­breekt in het team waar­door er weinig syn­ergie is
 • Er heerst onbe­grip tussen ver­schil­lende personen

Het is lastig om zon­der hulp gewoontes en patro­nen in een team te door­breken. MBTI is een per­soon­lijkhei­dsin­s­tu­ment dat inzicht biedt in je eigen per­soon­lijkheid en die van je team­le­den. Het zorgt voor een betere werk­si­t­u­atie waar­bij je meer uit de samen­werk­ing bin­nen het team haalt.

 

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd
MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching

Je gaat met een actieplan naar huis

De team work­shop is gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. MBTI helpt het team aan heldere inzicht­en in de samen­werk­ing. Deze wor­den ver­taalt in een duidelijke actieli­jst met daarop de werkaf­sprak­en gemaakt worden. 

 

De team work­shop wordt afgestemd op vraagstukken die in het team spe­len. De work­shop kan bijvoor­beeld hebben op het ver­beteren van de com­mu­ni­catie, het ver­min­deren van stress, de imple­men­tatie van een nieuwe werk­wi­jze of het omgaan met veranderingen.

De work­shop draagt bij aan een betere samen­werk­ing tussen team­le­den en de besluitvorm­ing bin­nen het team.

 

Hoe fijn zou het zijn om als team een actieplan te hebben waarmee je de ambities van het team waar­maakt door­dat je stressvrij samenwerkt?

 

Als auteur van het boek ‘Leiderschap: Ontspannen Presteren’ begeleid ik teams naar een betere samenwerking, meer werkplezier en het behalen van bedrijfsdoelen.

 

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching

Dit bereik je dankzij de team workshop

 

 • Door het gebruik van MBTI kri­jg je meer inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van je teamleden.
 • Een goed team­re­sul­taat door een betere samen­werk­ing bin­nen het team
 • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als team suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de  doelstellingen
 • Een lager stressniveau
 • Creëren van focus en visie dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan
 • Beter inzet van team­le­den, zodat het team zich opti­maal ontwikkelt
 • Inzicht in de sterk­tes van het team en hoe deze beter ingezet kun­nen wor­den in de gehele organisatie

 

 

Bel 06–30437090 om jouw wensen en doe­len te bespreken voor een team work­shop.  Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

 

 

Veel teams gingen je voor

 

Met meer dan 13 jaar ervar­ing heb ik al veel teams begeleid. Som­mige zijn bang voor per­son­eelsver­loop in hun bedri­jf als er niks veran­dert. Anderen vol­gen coach­ing om een goede start te mak­en in het vol­gende boek­jaar. Wat jouw reden ook is om team­coach­ing te over­we­gen, ik zorg dat je naar huis gaat met een con­creet actieplan om de werk­si­t­u­atie te verbeteren.

 

“Wij vol­gden een team work­shop bij Emmy. Door MBTI leer­den wij over onze eigen en elka­ars per­soon­lijkhe­den en kre­gen wij inzicht in ons team­profiel. Hier­door kun­nen wij elka­ar beter begri­jpen, inspe­len op de sterke pun­ten van ons als team en hebben wij meer inzicht in hoe wij het beste met elka­ar kun­nen com­mu­niceren. Erg nut­tig voor teams die hun kwaliteit­en opti­maal willen benut­ten.” 

Caith­lyn Tschi Voorzit­ter van bestu­ur, SPS-NIP

“Wij vol­gden met ons inter­na­tionale Finance team de team work­shop. Door­dat MBTI in alle tal­en ingezet kan wor­den en Emmy het Engels goed beheerst, had­den wij als team een per­fect hand­vat voor de ver­be­ter­ing van onze samen­werk­ing. Met een ver­be­terd inzicht in onze sterk­tes en valkuilen hebben we een actieplan gemaakt voor de samen­werk­ing en de verdel­ing van tak­en. Emmy begelei­d­de deze work­shop inhoudelijk sterk, maar ook vol humor.”

- Eel­co Gulpen CFO, Mod­ern Dental

 

 

“Ik vol­gde meerdere train­in­gen bij Emmy, waaron­der een team work­shop (MBTI) met mijn docen­ten­team. Dit bood veel inzicht­en en heeft de hoeveel­heid stress in het team ver­laagd. Emmy heb ik ervaren als warme, pro­fes­sionele train­er. Ze ver­staat haar vak en ik beveel haar van harte aan.”

- Deb­o­rah Sno­eren — Directeur Pri­mair onderwijs

 

 

Team workshop op maat

Elke team work­shop is alti­jd een maatwerk­tra­ject aan de hand van de wensen en behoeften van een team of bedri­jf. Dus wil je de nadruk leggen op een bepaald onder­w­erp, dan kan dat. MBTI biedt heel veel mogelijkhe­den om samen­werk­ing bin­nen het team te verbeteren.

De team work­shop vin­den nor­maal gespro­ken plaats op een externe locatie, zodat je uit de eigen werkomgev­ing bent. Er wor­den geen beam­ers of andere dig­i­tale mid­de­len gebruikt. Dit lev­ert een andere groeps­dy­namiek op en nieuwe inspi­ratie. Je leert elka­ar beter ken­nen en ontwikkelt een geza­men­lijke visie om richt­ing te geven aan jul­lie team.

Om de coro­n­abesmet­tin­gen te ver­min­deren wordt de team work­shop ook online aange­bo­den. Zo inter­ac­tief en energie gevend als mogelijk!

Het is mogelijk om de  team work­shop als losse work­shop in te zetten of als onderdeel van een team­coach­ingstra­ject. Hoe je MBTI wilt inzetten, hangt af van je doelstellingen.

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze MBTI

Heeft jouw team baat bij een betere samenwerking?

 

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en doe­len. We plan­nen dan een intakege­sprek om er dieper op in te gaan.

Je kan ook het con­tact­for­muli­er invullen. Ik streef ernaar je dan bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

 

Leiderschapscoach | Emmy de Vrieze

Ervaren coach en auteur van ‘Leiderschap: ontspannen presteren’

 

Al 13 jaar heb ik, Emmy de Vrieze, in een lei­d­inggevende rol gew­erkt in diverse matrixor­gan­isaties. Ik was jaren­lang MT-lid in een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa. En in 2019 schreef ik het boek ‘Lei­der­schap: ontspan­nen presteren’.

Nu coach ik man­agers, teams en onderne­mers in uiteen­lopende branch­es. Ik ben actief o.a. bij bedri­jven in de accoun­tan­cy, sociale onderne­min­gen, verzek­erin­gen, facil­i­taire dien­stver­len­ing, IT en hoger onderwijs.

Teams laat ik beter presteren door inzicht te bieden in hun eigen en ander­mans kwaliteiten.

Als gecer­ti­ficeerd MBTI Prac­ti­tion­er bied ik team­le­den meer inzicht in elka­ar en wordt samen­werken leuk­er en succesvoller.

 

Ben je meer op zoek naar coach­ing om je als team een diep­gaande ontwik­kel­ing te realis­eren, het teamgevoel te ver­beteren en team­presta­ties te ver­hogen? Kies dan voor team­coach­ing.