Wat doen succesvolle mensen? En wat doe jij?

Iedereen boekt weleens suc­cessen. Bijvoor­beeld door een pro­motie, goede voorne­mens of plan­nen die je gere­aliseerd hebt. Je hebt je door niets of nie­mand lat­en tegen­houden en je plan goed weten uit te voeren. Maar wat heeft er in die sit­u­atie nou voor gezorgd dat je jij suc­cesvol was? Ofwel, wat zijn jouw per­soon­lijke suc­ces­fac­toren? Suc­cesvolle mensen zijn alle­maal anders, er is niet één suc­ces­for­mule die voor iedereen geldt. 

Wanneer is iets succesvol voor jou? 

Iets kan suc­cesvol zijn als je er inspi­ratie uit haalt of als je er iets mee ver­di­ent zoals geld of aanzien. Maar suc­cesvol kan ook zijn als je er juist een ander mee helpt. Kijk eens naar de din­gen die je bereikt hebt in je lev­en en welke com­po­nen­ten je daar uit hebt gehaald. Als het vaak dezelfde com­po­nen­ten zijn die iets tot een suc­ces mak­en voor jou dan kan je deze gen­er­alis­eren naar al je werk. Die losse com­po­nen­ten kan je eigen­lijk zien als jouw unieke suc­ces­fac­toren die ervoor zor­gen dat het voor jou werkt.

Boek - Leiderschap: Ontspannen Presteren Emmy de Vrieze

Voorbeelden van succesfactoren

Voor­beelden van suc­ces­fac­toren zijn: de juiste omstandighe­den, luis­teren, ent­hou­si­asme, iets moeten lev­eren, een wens of een idee. Wan­neer je dit voor jezelf inzichtelijk maakt en een aan­tal suc­cesver­halen voor jezelf kan ontle­den komt er van alles naar boven. Haal de com­po­nen­ten eruit die mak­en dat het voor jou een suc­ces was. Als je deze com­po­nen­ten samen­voegt heb je jouw per­soon­lijke recept voor suc­ces.

Succesvolle mensen focussen op hun cirkel van invloed

Waarschi­jn­lijk ligt het suc­ces wat je hebt gehad bin­nen jouw scope. Bin­nen jouw Cirkel van invloed, dat­gene waar jij iets mee kon. Je gedrag, je reac­tie op din­gen, je mind­set en je gedacht­en zijn alle­maal din­gen waar jij invloed op hebt. Wan­neer je plan­nen maakt die vooral in de Cirkel van betrokken­heid liggen, boek je niet zo snel suc­ces. Dit zijn bijvoor­beeld din­gen waar jij iets van vin­dt of waar jij je betrokken bij voelt. Zoals het gedrag van anderen of de omstandighe­den van een sit­u­atie. Hier kan je weinig aan veran­deren. Zorg dus dat de plan­nen die je maakt bin­nen jouw Cirkel van invloed liggen.

cirkel van invloed en betrokkenheid
Cirkel van invloed en betrokkenheid

Waardevol wordt succesvol

Jouw waar­den zijn de din­gen die voor jou zo belan­grijk zijn dat ze je mak­en tot wie je bent. Je kri­jgt ze mee in je vroege en late jeugd en ontwikkelt ze meestal tot­dat je een jaar of 20 bent. Jouw waar­den bepalen wat je goed en slecht vin­dt, samen vor­men ze jouw morele kompas. 

Jouw waar­den zijn niet onder­han­del­baar, soms is dat heel hand­ig, maar soms kan dat je ook in de weg zit­ten. Wan­neer bijvoor­beeld loy­aliteit en avon­tu­ur alle­bei kern­waar­den zijn voor jou, kun­nen deze twee in con­flict rak­en. Het is dus belan­grijk om te onder­zoeken wat jouw kern­waar­den zijn, maar vooral hoe ze terugkomen in wat je doet?

Koppel je doelen aan jouw waarden

Op het moment dat je doe­len hebt, werkt het heel goed als die gekop­peld zijn aan jouw waar­den. Want je waar­den zijn de din­gen die jij belan­grijk vin­dt en die mak­en wie jij bent. Als je dichter bij jezelf ligt wordt de kans dat je suc­cesvol realiseert alleen maar grot­er. Wan­neer je die waar­den en doel­stellin­gen niet de ruimte geeft dan is de kans groot dat je jezelf gaat saboteren.

Je hebt bijvoor­beeld als doel­stelling dat je een eigen bedri­jf wil begin­nen, want je vrien­den hebben dat ook. Je ziet dat ze er goed mee ver­di­enen, dat wil jij ook wel. Maar als jouw waar­den zek­er­heid en con­t­role zijn ter­wi­jl je een nieuw bedri­jf gaat starten, waar­bij juist flex­i­biliteit nodig is en je niet alles kan verzek­eren… Dan gaan je waar­den er voor zor­gen dat je niet suc­cesvol gaat zijn. Dus op het moment dat je waar­den con­fron­teren met je doel­stellin­gen, gaat het niet werken.

Andere voor­beelden van waar­den zijn onafhanke­lijkheid, authen­ticiteit, empathie, samen­werk­ing, respect, humor, bedreven­heid en zo zijn er nog veel meer. Op het moment dat je doe­len maakt, check dan even bij je waar­den of het klopt. Zijn het doe­len die echt bij mij passen? Daar­bij is het ook belan­grijk om te kijken welke rol en welke plek je waar­den hebben in je werk. Als je die de juiste plek geeft kri­jg je namelijk veel meer vol­doen­ing uit jouw werk.

Kernwaarden

Voorkeuren leiden tot succes

Iedereen heeft andere voorkeuren. Het is belan­grijk om te ont­dekken wat bij jou past omdat je daar dan ver­vol­gens impact op kan hebben. Dan kun je ze bewust inzetten. En suc­cesvol zijn.

Je voorkeur heeft impact op hoe jij je doe­len bereikt, je visie op de wereld en op hoe je infor­matie verwerkt. 

  • Waar kri­jg jij bijvoor­beeld energie van? Zijn dat groepen mensen of inter­ac­tie met anderen? Of laadt juist jou eigen bat­ter­ij jou op?
  • De een houdt bijvoor­beeld meer van infor­matie in grote lij­nen en con­ceptuele plan­nen. En de ander houdt meer van feit­en en details. 
  • Nog een vraag die je kan stellen is: ‘Op basis waar­van neem jij beslissin­gen?’ De een doet dit namelijk op basis van ratio, analyse en ana­lytis­che gegevens. De ander doet dit op basis van gevoel, har­monie en het beste voor de groep.
  • Ten slotte, hoe ga je om met de wereld om je heen? Ben je bijvoor­beeld meer iemand die plan­matig werkt en goed voor­bereid is of houdt jij meer van spon­tan­iteit en flex­i­biliteit. Wat bij jou past heeft een grote impact op je resultaten. 

Op het moment dat je weet wat je eigen voorkeuren zijn, kan je ook betere keuzes mak­en voor de din­gen die echt bij jou passen.

Wat zorgt ervoor dat je jouw focus verliest?

Suc­cesvolle mensen zijn vaak te herken­nen aan hun focus. Wat zorgt ervoor dat jij je focus ver­li­est? Iedereen heeft andere voorkeuren, zo heeft iedereen ook andere valkuilen. 

Voor de een is iets een valkuil en voor een ander is datzelfde een eye­open­er. Je doe­len niet halen, resul­tat­en die achterbli­jven, weinig suc­ces en tegensla­gen zijn alle­maal voor­beelden van din­gen waar­door je moti­vatie ver­min­dert. Andere valkuilen kun­nen zijn dat je alles inter­es­sant vin­dt, gebrek aan dis­ci­pline of teveel andere aan­dacht­spun­ten. Zo zijn er nog veel meer din­gen die ervoor kun­nen zor­gen dat jij je focus kwi­j­traakt. Nog een van die din­gen waar­door je focus wordt weg genomen, zijn gewoonten.

Blog Leiderschap | Is leiderschap aangeboren

Gewoonten en de weg van de minste weerstand

Gewoon­ten zijn din­gen die we zo vaak doen dat ze automa­tisch gaan, zon­der dat we er bij nadenken. Het is daarom dat mensen vaak zeggen “It’s all in your head.” 

Het gedrag wat je toont heeft een sterke verbind­ing met je herse­nen. Bepaalde verbindin­gen tussen ver­schil­lende hersende­len die zor­gen ervoor wat je doet. Hoe vak­er je iets doet, hoe sterk­er deze verbind­ing wordt. Je kan dit zien als een soort snel­weg die ontstaat in je herse­nen. Een makke­lijke en duidelijke weg waar het brein voor zal kiezen omdat die de min­ste weer­stand zal bieden. Wan­neer je in een sit­u­atie zit en daar­bij de mogelijkheid naar de makke­lijke weg te gaan, zal je daar sneller voor kiezen.

Succesvolle mensen leren bewust nieuw gedrag aan

Je kunt bewust nieuw gedrag aan­leren. Je gaat dan nieuw gedrag ver­to­nen, maar die verbind­ing in je hoofd is min­der sterk dan de snel­weg en dus voor je brein min­der aantrekke­lijk. De verbind­ing wordt steeds sterk­er naar mate je het nieuwe gedrag vak­er hebt gedaan. De oude verbind­ing wordt min­der sterk door­dat je deze dus ook min­der vaak laat zien. 

Na heel veel oefe­nen kan je dus je niet-suc­cesvolle gewoontes door­breken. Dit gaat vaak het beste in kleine stap­jes, dus vraag niet in een keer heel veel van je herse­nen, want dat zal niet werken en alleen maar demo­tiv­eren. Stel een doel voor jezelf en begin met een kleine veran­der­ing, maak deze ver­vol­gens steeds grot­er tot­dat je doel is bereikt. Langza­mer­hand zullen je gewoon­ten zich aan­passen en door de kleine suc­cessen die je haalt bli­jf je gemotiveerd.

Successen boek je door kleine stapjes

Zo werkt het eigen­lijk met alle doe­len, als je kleine tussen­stap­jes zet, kan je snel suc­cessen boeken. Als je niet goed weet hoe je moet begin­nen, vraag jezelf dan af wat je mor­gen als eerste stap al zou kun­nen nemen. Vaak is het eigen­lijk iets heel kleins waar­door het lukt en het een gevoel van suc­ces geeft. Ver­vol­gens zet je telkens zulke kleine stap­pen en op die manier kan je gewoon­ten doorbreken.

Kernovertuigingen - succesvolle mensen

Overtuigingen als basis van jouw succes

Je over­tuigin­gen bepalen voor een groot deel hoe jij omgaat met je doe­len. Deze over­tuigin­gen zijn een soort van automa­tis­che gedacht­en, je hebt ze ontwikkeld in de loop van je lev­en. Over­tuigin­gen kun­nen zow­el posi­tief als negatief zijn. Ze komen vaak voort uit je vroege jeugd, uit peri­odes die veel impact op je gehad hebben of uit stressvolle periodes. 

Wan­neer over­tuigin­gen ontstaan in je vroege jeugd, zijn het een soort van regels die je als kind hebt gevor­md om zo de wereld te begri­jpen. Als oud­ers een bepaalde bood­schap aan hun kinderen willen doorgeven, dan kan de kinder­lijke ver­tal­ing daar­van zor­gen voor een hele andere over­tuig­ing. Op het moment dat je vol­wassen bent kan je je nog steeds vast bli­jven houden aan deze kinder­lijke over­tuigin­gen. Omdat ze vaak niet klop­pen met de realiteit kan dit veel stress opleveren.

Suc­cesvolle mensen hebben vaak veel posi­tieve over­tuigin­gen, zoals dat je blij mag zijn met jezelf. Wan­neer je deze over­tuig­ing ontwikkelt als kind, zal dit ook in je vol­wassene fase een posi­tieve impact op je hebben. 

Herkennen van negatieve overtuigingen

Het is hand­ig om jouw negatieve over­tuigin­gen te herken­nen bij jezelf. Als je dan een over­tuig­ing herkent, kan je je ook afvra­gen hoe die over­tuig­ing ontstaan is. Waar komt het van­daan? En is deze over­tuig­ing eigen­lijk nog wel van toepass­ing op mijn lev­en als vol­wassene? Ver­vol­gens kan je deze over­tuigin­gen veranderen. 

Als je je over­tuigin­gen wil veran­deren, verwacht dan niet dat je meteen het tegen­overgestelde gaat vin­den. Maar je kan wel je over­tuigin­gen aan­passen en er meerdere aan toe voe­gen. Op deze manier kan je vak­er trots zijn op jezelf, makke­lijk­er je doe­len realis­eren en een hele­boel stress voorkomen. Als je dit lastig lijkt, vraag dan om hulp. Coach­es zoals ik zijn gespe­cialiseerd in het onder­zoeken van wat jouw over­tuigin­gen zijn en om jou te helpen deze een juiste plaats te geven. Schroom dus niet om daar hulp bij te zoeken. Over­tuigin­gen zijn alom verte­gen­wo­ordigd en kun­nen best een grote impact op je lev­en hebben.

Posi­tieve over­tuigin­gen die je juist helpen in je lev­en en je helpen om je doe­len te bereiken, mag je lekker lat­en voor wat zijn!

Kernovertuigingen - succesvolle mensen

De ‘Not-to-do list’ van succesvolle mensen

Er zijn een aan­tal din­gen die suc­cesvolle mensen niet doen. Natu­urlijk kan lijst­je voor iedereen iet­sje anders zijn, maar deze pun­ten kun je als stel­regels aannemen

1. Successen uit het verleden als vanzelfsprekend beschouwen

Suc­cesvolle mensen beschouwen suc­cessen uit het verleden niet als vanzelf­sprek­end, maar als bron­nen om van te leren. Dus onder­zoek wat in suc­cesvolle sit­u­aties je suc­ces­fac­toren waren en hoe je deze nou weer zou kun­nen inzetten om je doe­len te bereiken. 

Met name mensen die resul­taat- en presta­tiegericht zijn, hebben de neig­ing om na een suc­ces direct weer door te gaan. Maar het is belan­grijk om stil te staan bij je suc­cessen. Doe dit ook langer dan bij din­gen die niet zijn gelukt. Want wan­neer je lang stil staat bij din­gen die niet zijn gelukt kan dat demo­tiv­eren. Mensen zijn nou een­maal zo gepro­gram­meerd dat we automa­tisch meer tijd en aan­dacht best­e­den aan negatieve din­gen. Daarom is het juist extra belan­grijk om ook aan­dacht te best­e­den aan de din­gen die goed zijn gingen.

Kernwaarden - succesvolle mensen

2. Je waarden negeren

De waar­den die je hebt, die neem je over­al mee naar toe. Het is dus niet zo dat je op je werk andere waar­den hebt dan thuis. Wat je privé belan­grijk vin­dt, dat doet er ook toe op je werk. Wan­neer je op je werk je waar­den niet kwi­jt kan, of dat je moet werken vol­gens waar­den die tegen­overgesteld zijn aan die van jou, dan gaat je dat langza­mer­hand veel stress bezor­gen. Suc­cesvolle mensen zijn hun waar­den als een grote bron van inspi­ratie en plezi­er. Geef ze dus de juiste plek.

3. Te grote stappen willen zetten

Wan­neer je heel snel, te grote stap­pen neemt, kan dat ervoor zor­gen dat je gede­mo­tiveerd raakt. En dus min­der suc­cessen boekt. Je ont­neemt jezelf het plezi­er van kleine suc­cessen tussendoor als je onhaal­baar grote stap­pen probeert te nemen. Zet dus kleine stapjes.

4. Vergeten te oefenen

Het hoort bij oefe­nen dat din­gen niet in één keer lukken. Je maakt dus fouten. Suc­cesvolle mensen zijn niet te streng voor zichzelf. Je kan namelijk alleen maar leren van fouten. 

Daar­bij kan je het ook com­bineren met het vorige pun­t­je, niet te grote stap­pen zetten. Wan­neer je oefent in kleine stap­jes, zijn de fouten de je maakt ook niet zo groot. Je kan dan ook veel spec­i­fiek­er kijken naar elke stap, naar wat er goed en min­der goed is gegaan. Op deze manier kan je dus beter ont­dekken wat je tegen­houdt maar ook wat ervoor zorgt dat je wel suc­ces ervaart.

5. Het duiveltje op je schouder groter maken dan dat deze is

Wan­neer je angst ervaart voor het oordeel van anderen kan je dit pro­jecteren op je eigen mening. Dit is het duiv­elt­je op je schoud­er die je dan grot­er maakt. Daar tegen­over staan je eigen waar­den, het is belan­grijk dat je op basis daar­van keuzes maakt en niet op basis van dat duiv­elt­je. Als je dicht bij je waar­den bli­jft is de kans namelijk grot­er dat je je doe­len bereikt. Over­tuigin­gen kan je dus vaak herken­nen aan dat het eigen­lijk iemand anders is die het zegt. Suc­cesvolle mensen mak­en dit duiv­elt­je niet grot­er dan dat deze is, dus ‘Not-to-do list’.

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze

Ontdek hoe jij succesvol bent

Emmy de Vrieze schreef het boek Lei­der­schap: Suc­cesvol Presteren. Zij is ook lei­der­schap­scoach voor man­agers en directeuren. Emmy helpt jou suc­cesvol te zijn, zon­der dat je er heel veel stress van kri­jgt. Bel direct 06–30437090 voor het inplan­nen van een kennismakingsgesprek.