Door, door, door! Als lei­der heb je van die peri­odes dat je zo druk bent dat je nauwelijks stil staat.
Vorige week had ik zelf ook zo’n week. Wat was ik blij dat ik op vri­jda­gavond op de bank kon plof­fen. Maar… echt lekker voel ik me nooit na zo’n drukke week. Ik neem dan namelijk geen tijd om goed te reflecteren.

Wat er bij mij na zo’n week gebeurt is dat er dan een of twee momenten bli­jven hangen en het hele week­end in mijn hoofd zeuren. Ter­wi­jl ik weet hoe ik dat kan voorkomen…

Reflec­tie op een wat dieper niveau helpt. Dat gaat verder dan “wat deed ik daar nou eigenlijk?”.

Reflecteren is leren. En zeer geschikt voor mensen die veel alleen werken en weinig feed­back kri­j­gen. Dus heel hand­ig voor lei­ders in een “een­zame” positie.

Herken je dat momenten in je hoofd bli­jven spoken?


Emmy de Vrieze Leiderschapscoach | Kerngedachte

Voor een diepere reflectie beantwoord je de volgende vragen:

- wat deed ik?
- wat dacht ik?
- wat voelde ik?
- wat wilde ik?

- wat deed de ander?
- wat dacht de ander?
- wat voelde de ander?
- wat wilde de ander?

- en hoe hangt dit samen met mijn ide­alen of kernkwaliteiten?

Ter­wi­jl je bezig bent met het beant­wo­or­den zal je ervaren dat je op lang niet elke vraag het antwo­ord weet. Bedenk bij jezelf wat dat dan eigen­lijk betekent.

Reflecteren is leren.


Wat is reflecteren?

Reflec­tie is het terugk­ijken, over­denken en zoeken naar beteke­nis van wat je hebt ervaren, gedacht of gedaan en daar van te leren. Om goed te reflecteren is het nodig dat je als man­ag­er of directeur stil­staat bij wat er in jou omgaat.


No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. 

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.