Persoonlijke ontwikkeling

Artikelen en video’s over persoonlijke ontwikkeling

Per­soon­lijke ontwik­kel­ing kun je vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken benaderen. Gebruik deze artike­len en video’s om jouw ken­nis over dit onder­w­erp te ver­groten. Help jezelf bij per­soon­lijke groei!

De gouden vraag!

In deze vlog onthul ik mijn Gouden Vraag voor per­soon­lijke groei: “Moet ik dit doen?” een alti­jd werk­ende vraag bij te veel werk en stress. Hij werkt ook voor een betere work-live bal­ance. Bek­ijk de video…

 

Kernkwaliteiten: wat zijn die van jou en hoe ga je daar mee om?

In deze vlog bespreek ik het kernkwaliteit­en-kwad­rant. Hoe kan een kwaliteit zich ontwikke­len tot een valkuil? Welke uitdag­ing hoort daar­bij en wat is dan de allergie? Dit mod­el biedt je veel inzicht­en voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing, Bek­ijk de video…

 

Autopoësis: Het vermogen om jezelf te zijn

In deze vlog ver­tel ik wat autopoë­sis is en hoe belan­grijk dat voor jouw ontwik­kel­ing is. Het ver­mo­gen om jezelf te zijn zal ook jou helpen! Bek­ijk de video…

 

Persoonlijke waarden en teamwaarden

In deze vlog ver­tel ik meer over per­soon­lijke waar­den en teamwaar­den. Bek­ijk de video…

 

Hoe herken ik een burnout?

Een burnout is vaak een onderdeel van je ontwik­kel­ing. Als je te hard wilt, kun je vast lopen. Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere ver­schi­jnse­len die op een burnout kun­nen wijzen. Toch is er vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Lees meer…

 

Werk vanuit je kracht

In deze train­ing voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing leer je hoe jij vanu­it jouw kracht kunt werken. Relaxed jouw ambities realis­eren. Lees meer…

 

Timemanagement

Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment helpt je bij per­soon­lijke groei. Maar hoe dan? Een plan met 10 stap­pen om het écht min­der druk te kri­j­gen! Lees meer…

De zomer is begonnen — tijd voor groei!

De zomer is begonnen — tijd voor groei!

De lente is mijn favori­ete jaar­geti­jde. Ik hou van de belofte die het met zich mee neemt. De belofte van prachtige planten, jonge dieren, zon en ontspan­nen buiten zijn. De zomer is de tijd waarin de belofte van de lente ingelost wordt. En het ziet er naar uit dat…

Lees meer
Re-spectare: Nog een keer kijken

Re-spectare: Nog een keer kijken

RACISME. Hoe het is om een andere huid­skleur te hebben, weet ik niet. Ik weet wel hoe het is om als gezin buiten de blanke norm te vallen. En hoe mensen daar te pas en te onpas opmerkin­gen over mak­en of sug­gestieve vra­gen over stellen. Vri­jwel alti­jd waar mijn dochter…

Lees meer
Omgaan met de corona-cirisis. Weer een stapje richting normaal

Omgaan met de corona-cirisis. Weer een stapje richting normaal

Hoe waren de afgelopen weken voor jou? Hoe ben jij met de coro­na-cri­sis omge­gaan? Was het span­nend, druk en moest je zoeken naar een “nieuwe normaal”.Ik heb de afgelopen weken mijn werkza­amhe­den op een lager pit­je gezet. Een beperkt aan­tal klanten heb ik nog gecoached…

Lees meer
Coachingsstijlen

Coachingsstijlen

Elke coach werkt op een unieke manier. Maar zijn toch grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herken­nen. In dit artikel wor­den ze uit­gelegd. Allereerst ver­tel ik meer over mijn eigen coach­ingssti­jl. Mijn eigen sti­jl Mijn eigen coach­ingssti­jl is voor­namelijk een…

Lees meer
Wanneer ga je naar een coach?

Wanneer ga je naar een coach?

Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met…

Lees meer
Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op…

Lees meer
MBTI Types voor teams

MBTI Types voor teams

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen kri­jgt. Als lei­der kun je MBTI inzetten om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. Door het gebruik van MBTI ontstaat…

Lees meer
Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere symp­tomen en klacht­en die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout? Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout…

Lees meer
Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

Lees meer

Kerngedachte van deze site

 

Deze web­site mag je zien als een bron van inspi­ratie om jou te helpen bij het ontwikke­len van mooi en zin­vol lei­der­schap. Om jezelf en je team of organ­isatie te ont­plooien en te ontwikke­len vanu­it vri­jheid, ver­ant­wo­ordelijkheid en kracht.  

De Kerngedachte van deze site bestaat uit een aan­tal basisideeën met betrekking tot lei­der­schap.

Het eerste basisidee is de over­tuig­ing dat jij, ik en alle mensen die dit lezen de juiste inten­ties hebben. Wij zetten lei­der­schap in om ons eigen lev­en en dat van de mensen om ons heen een beet­je mooier te mak­en.

Het tweede basisidee is dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Gedrag kan meer of min­der passend zijn in een sit­u­atie, maar een zwart/wit-oordeel over de juis­theid kan niet wor­den geveld.

Het laat­ste basisidee van de kerngedachte is dat ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur een bron zijn van inspi­ratie. Jij kunt voor jezelf bepalen wat je hieruit mee­neemt en wat je naast je neer­legt.