Een aanzien­lijk deel van mijn klanten heeft last per­fec­tion­isme. Ze werken super­hard, streven naar het beste en zijn enorm streng voor zichzelf.

Vaak stel ik hun de vraag wat hun per­fec­tion­isme hen oplevert.

De positieve kant van perfectionisme

Met het streven om het beste uit jezelf te halen is niets mis.  Het is mooi als je goed werk wilt aflev­eren en je best doet. Maar… als niets goed genoeg is, het nooit het klaar is en er alti­jd nog iets is wat beter kan… Dan schi­et je door.

Natu­urlijk lev­ert dit per­fec­tion­is­tis­che gedrag je in eerste instantie iets op. Je haalt door je streven naar per­fec­tie goede resul­tat­en en je lev­ert vaak meer werk af dan anderen. Veel lei­ders hebben daar­door mooie car­rièrestap­pen kun­nen zetten. Ze zit­ten op de plek waarop ze zit­ten door hun streven naar het beste.

Door perfectionisme stokt jouw ontwikkeling

Per­fec­tion­isme lev­ert ook een gevoel van con­t­role op. Het is daarmee een vorm van zelf­bescherming. Wan­neer je alles per­fect doet, kan het niet mis­gaan en hou je de touwt­jes in handen.

Helaas zie ik vaak dat dit gevoel van con­t­role doorslaat naar een vorm van faalangst. Uit angst voor het ver­liezen van grip wordt “het grote onbek­ende” uit de weg gegaan. Waar­door de ontwik­kel­ing stokt. En de car­rièrestap­pen die je in het begin van je loop­baan maak­te, wor­den in eens min­der vanzelfsprekend.

Tij­dens coach­ings­ge­sprekken hoor ik het vaak zelfs let­ter­lijk terug: “ik voel dat er meer in zit, toch ik zet die stap maar niet”.

Perfectionisme | coach zaltbommel | Coach managers

Waar kom jouw controledrang vandaan?

De kun­st is natu­urlijk om je kwaliteit­en te leren benut­ten en valkuilen te ver­mi­j­den… Dat is makke­lijk gezegd. Maar daar­voor is het nodig om te weten waar bij jou de drang naar con­t­role (en dus jouw per­fec­tion­isme) van­daan komt. Dit is voor iedereen anders en er is dus geen quick fix.

Gelukkig lev­ert soul search­ing wel wat op. Want zodra je de oorza­ak van je con­trole­drang kent, kun je dit zelfinzicht gebruiken om je anders te gedra­gen. Te oefe­nen en langza­am de con­t­role los te lat­en. Je leert fouten te mak­en en te ont­dekken dat de wereld niet instort.

En je zult ervaren dat juist het mak­en van fouten ervoor zorgt dat je nieuwe kansen kri­jgt. En de kans op falen er voor zorgt dat je eruit gaat halen wat er in zit.

Last van perfectionisme

Heb jij als lei­der last van per­fec­tion­isme? Lei­d­inggeven kan ook op een ontspan­nen wijze, maar dat vergt wel zelfinzicht. Op je tenen lopen werkt niet op lange termijn. 

Wil jij een leuke, ontspan­nen lei­d­inggevende zijn die het team onder­s­te­unt en bedri­jf­s­suc­cessen behaalt? Kies voor lei­der­schap­scoach­ing