In deze blog schri­jf ik een per­soon­lijk ver­haal over per­soon­lijke kracht.

Elke zater­dagocht­end volg ik ten­nisles. Een groot tal­ent voor ten­nis heb ik niet, maar het houdt me in beweg­ing en het is alti­jd gezel­lig. Afgelopen week was het warm op de ten­nis­baan en ik hoorde een vrouw zich verontschuldigen voor het feit dat ze een ten­nis­rokje aan had. Ze verontschuldigde zich voor de blauwe plekken die ze overge­houden had aan een harde val, maar dat het zo warm was dat ze toch een rokje had aangetrokken. Ik was in opper­ste staat van ver­war­ring! Waarom verontschuldig je je voor blauwe plekken?

Na de ten­nisles fiet­ste in naar huis en dacht nog eens na over het vooral. Al fiet­send begon het bij mij te dagen. Blauwe plekken staat voor zwakhe­den en deze vrouw heeft de, waarschi­jn­lijk onbe­wuste, over­tuig­ing dat je zwakhe­den niet mag lat­en zien.

Mijn uit­gangspunt is dat ieder mens even vol­maakt of onvol­maakt is als alle andere mensen. Met alle sterke, zwakke en mid­del­matige kan­ten. Voor meer effec­tiviteit, impact en geluk is het wel heel belan­grijk om je bewust te zijn van al je kan­ten. Dat maakt het gewoon­weg makke­lijk­er om in het dagelijks lev­en vanu­it je per­soon­lijke kracht en sterke eigen­schap­pen te lev­en en resul­tat­en te boeken.

Persoonlijke kracht: blij met littekens

In de loop van je lev­en loop je bul­ten, schram­men en blauwe plekken op. Soms let­ter­lijk soms figu­urlijk. Zo liep in mijn lev­en bijvoor­beeld aan tegen een gebro­ken hart, een burn-out, ongewen­ste kinder­loosheid en een heftige zieken­huisop­name. Daar heb ik mijn lit­tekens aan over gehouden, zoals iedereen zijn lit­tekens heeft.

Toch stiekem ook wel blij met mijn lit­tekens. Zij mak­en mij tot wie ik nu ben. Ze ken­merken mijn per­soon­lijke kracht. Mijn lit­tekens hebben mij veel geleerd. Ik weet nu dat alles uitein­delijk wel weer goed komt, dat ik goed moet luis­teren naar mijn inner­lijke stem­met­je, dat ik op mijn gevoel kan vertrouwen, dat ik er voor kan kiezen om door te zetten en dat het mij helpt open te prat­en over de din­gen die mij overkomen zijn. Alle­maal ken­nis die ik via harde lessen heb moeten verkri­j­gen, maar alle­maal zeer waarde­vol!

Persoonlijk leiderschap: Doorgaan bij tegenslag

Waardevolle lessen

Hopelijk zie ik de vrouw met de blauwe plekken zater­dag weer op de ten­nis­baan. Dan felici­teer ik haar. Want elke blauwe plek staat voor een meer ken­nis! Als je daar­naast in staat bent om je zwak­tes en blauwe plekken te accepteren, ben je in staat van alle waarde­volle lessen in je lev­en te leren. En te lev­en vanu­it je per­soon­lijke kracht.

Ik gun iedereen het ver­mo­gen om van alle waarde­volle lessen in het lev­en te leren, zodat wij alle­maal effec­tiev­er en met meer impact kun­nen lev­en. Ik kan jou als lei­der daar­bij helpen. Vraag een gratis presta­tiege­sprek aan!

Lees ook mijn andere blog over per­soon­lijke kracht Iedereen kri­jgt voor glim­lach een stral­ende lach terug.