Over Emmy

Als leiderschapscoach begeleid ik startende managers, directeuren en nieuwe MT’s. Ik laat je ontdekken hoe je structuur en focus aanbrengt en zo help ik jou om met energie je doelen te halen.

 

Psy­choloog, MBA en jaren­lang MT-lid

Omdat ik opgeleid ben als psy­choloog snap ik pre­cies welke invloed werk­druk, per­fec­tion­isme en een groot ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel heeft op jouw als per­soon en op jouw leiderschap.

Mijn MBA en jaren­lange ervar­ing als MT-lid en zor­gen ervoor dat ik de dynamiek waarin jij zit heel goed begri­jp. Ik kan daar­door in de breedte mee­denken. Ik laat zien waar je nu staat én laat je ont­dekken hoe je jouw lei­der­schap verder ontwikkelt.

Door mijn ‑in de prak­tijk bewezen- werk­wi­jze ervaar je min­der stress én ben klaar voor jouw ambities voor de komende jaren.

 

Wat anderen zeggen over de coaching en leiderschapstrainingen

Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richting.

De coach­ing van Emmy heeft mij helder inzicht gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realiseren.

Jacomien Steen­nis

Eige­naar Jaxt — Zaltbommel

Na een aan­tal gesprekken met haar te hebben gehad kreeg ik een andere manier van denken die ik kort daar­na suc­cesvol kon toepassen in het bedrijfsleven.

Zij was voor mij de per­son­al coach die mij mezelf beter liet leren kennen.

Remon Zeller

Inter­na­tion­al IT Manager

Emmy is een erg fijne per­soon, met wie je snel een band opbouwt. Emmy weet op een posi­tieve en empathis­che manier vra­gen te stellen en tot de kern te komen. Zij is een echte vakvrouw!

Clau­dia Dönzelmann

Team­lei­der HR, Port of Amsterdam

Ik heb Emmy leren ken­nen als een deskundig mensenken­ner. Zij is de coach die de juiste vra­gen weet te stellen en je in je waarde laat. Zo geeft ze je een duidelijk inzicht in je capaciteit­en en karakter. 

Mar­cel Fiers

Pro­ject­man­ag­er, Ancu­lus

“Je kunt niet bepalen wat je overkomt, maar je kunt altijd kiezen hoe je er mee om wilt gaan”

Referentie Emmy de Vrieze

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat als zeer pret­tig ervaren in mijn samen­werk­ing met Emmy. Ik kan Emmy daarom aan iedereen aanbevelen. 

Max­im Verdaasdonk

Region­al Man­ag­er, Auto1 Group

Caithlyn Tschi

Wij vol­gden een team­train­ing bij Emmy.

Tij­dens deze train­ing leer­den wij over onze eigen en elka­ars per­soon­lijkhe­den en kre­gen wij inzicht in ons teamprofiel. 

Hier­door kun­nen wij elka­ar beter begri­jpen, inspe­len op de sterke pun­ten van ons als team en hebben wij meer inzicht in hoe wij het beste met elka­ar kun­nen communiceren. 

Erg nut­tig voor teams die hun kwaliteit­en opti­maal willen benutten.

Caith­lyn Tschi

Voorzit­ter van bestu­ur, SPS-NIP

Het werken met Emmy heb ik ervaren als zeer pret­tig. Emmy is een echte pro­fes­sion­al met karak­ter. Ze is niet bang om uit haar com­fort zone te stappen.

Dur­mus Teker

Ray­on­man­ag­er, Hago

Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele coach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Kiezen voor leiderschapscoach. 

Waarom Emmy?

 

Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn brede én diep­gaande ken­nis over lei­der­schap bin­nen organisaties. 

Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek.

Ik ben nuchter en real­is­tisch. Hier­door kan ik je snel  inzicht bieden in de wijze waarop jij je ambitie moeit­eloos en duurza­am kunt verwezenlijken. 

Ik weet hoe het bedri­jf­sleven werkt, ik heb er jaren in gew­erkt. Ook als man­ag­er van grote en kleine teams heb ik ervaren hoe het is om enorm veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den te hebben

Ik kijk door mijn ver­schil­lende brillen naar vraagstukken. Als psy­choloog, bedri­jf­skundi­ge, organ­isatiead­viseur, coach en train­er. Dit zorgt voor een com­pleet beeld en een gen­u­anceerde aanpak.

Naast mijn werk als lei­der­schap­scoach ben ik docent Lei­der­schap & Cul­tu­ur voor exec­u­tive MBA-stu­den­ten bij de busi­ness school Avans+.

Om jou gebruik te kun­nen lat­en mak­en van de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van lei­der­schap­son­twik­kel­ing, ben ik aanges­loten bij de Ned­er­landse Orde van Beroepscoaches.

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees verder…

 

 

Emmy ver­zorgde voor Avansplus een online training. 

Door de com­bi­natie van the­o­retis­che ken­nis en per­soon­lijke ervarin­gen creëert Emmy inzicht en biedt ze hand­vat­ten om zelf verder mee aan de slag te gaan. 

Ik heb onze samen­werk­ing als zeer pret­tig en pro­fes­sioneel ervaren.

Ari­anne Rijken

Oplei­d­ings­man­ag­er, Avans+

Ik heb Emmy leren ken­nen als iemand die zeer inte­ger en pret­tig in de omgang is. Ze is in staat om prob­le­men van de busi­ness goed te door­gron­den en kan deze ver­tal­en naar de dagelijkse prak­tijk. Daar­bij komt ze met con­crete oplossin­gen te komen. Zij heeft een motiv­erende coachende sti­jl, schroomt niet om door te vra­gen en geeft daarmee inzicht­en waar je anders niet op gekomen was. 

Veronie Boonk

Man­ag­er Infor­matievoorzien­ing, PWN

Ik ben lei­der­schap­scoach van directeuren, man­agers en MT’s bij het ont­plooien van hun lei­der­schap. Tevens ben ik docent Lei­der­schap & Cul­tu­ur voor exec­u­tive MBA-stu­den­ten aan de busi­ness school Avans+.

Ik laat deze lei­ders presteren door hen inzicht te bieden in de wijze waarop zij hun ambitie moeit­eloos en duurza­am kun­nen verwezenlijken.

Ik werk op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis.

Wat als het waar wordt?

Toen ik 29 was, werd mijn groot­ste angst waarheid. Als klein meis­je was ik al bang dat ik geen kinderen kon kri­j­gen. Waarom ik dat was weet ik niet. Dat was gewoon zo. 

Maar jaren lat­er bleek het de harde realiteit te zijn. Ik was heel ver­dri­etig… Maar ik had ook een keuze. De keuze hoe ik er mee wil omgaan. Deze keuze heeft iedereen. Altijd.

Hoe maak je de juiste keuzes?

Ik help lei­ders en man­age­ment­teams bij de vraag hoe je op de juiste keuzes maakt. In de wijze waarop je lei­der­schap toont. 

Ik ban afges­tudeerd in Psy­cholo­gie en heb een MBA. Daar­naast maak­te ik op mijn 30e al deel uit van het direc­ti­eteam Noord-Europa van NGA HR.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben in hoe ze met din­gen omgaan, laat ik lei­ders ontspan­nen presteren.

Mijn werk com­bi­neer ik met een gelukkig gezinsleven, met onze Thaise dochter als stral­end middelpunt.

Ik woon en werk in Zalt­bom­mel. De plek waar ik me thuis voel. Als lei­der­schap­scoach en mens.

Opleidingen en trainingen

Sociale Psy­cholo­gie — Rad­boud Uni­ver­siteit Nijmegen

Exec­u­tive MBA Bedri­jf­skunde — Avans+

Future Female Lead­ers Program

MBTI Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd 

Co-active Coach­ing

KATA Coach­ing

Ziel, Zalig, Zake­lijk: leiderschapscursus

Zin­vol Leiderschap

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zaltbommel