Over Emmy

Ervaren teamcoach

Team­coach Emmy de Vrieze is een ervaren en gepas­sioneerd pro­fes­sion­al die zich richt op het helpen van teams om hun presta­ties te ver­beteren en tegelijk­er­ti­jd hun samen­werk­ing en pro­duc­tiviteit te ver­sterken. Ze heeft een achter­grond in de psy­cholo­gie en bedri­jf­skunde en heeft veel ervar­ing in het werken met teams in diverse branches.

Gedreven om doelen te bereiken

Emmy is een gedreven coach die haar klanten helpt om hun doe­len te bereiken door mid­del van een gede­gen aan­pak. Ze begint met het in kaart bren­gen van de huidi­ge sit­u­atie van het team en stelt daar­na gerichte vra­gen om de behoeften en doe­len van het team te iden­ti­fi­ceren. Ver­vol­gens ontwikkelt ze een maatwerk  actieplan om het team te helpen om hun doe­len te bereiken.

 

Emmy motiveert en stimuleert samenwerking

Emmy weet hoe ze mensen kan motiv­eren om samen te werken. Haar aan­pak is gericht op het creëren van bewust­word­ing en het ontwikke­len van vaardighe­den, zodat jij en je team op een effec­tieve en effi­ciënte manier kunt werken. Ze is niet bang om haar han­den vuil te mak­en en samen met jou en je team aan de slag te gaan om de gewen­ste veran­derin­gen te realiseren.

Emmy de Vrieze Leiderschapscoach

Maatwerk leiderschapsprogramma’s

Emmy is ook gespe­cialiseerd in het ontwikke­len van leiderschapsprogramma’s voor organ­isaties. Zij helpt organ­isaties om een duurza­am lei­der­schap­skli­maat te creëren, waarbin­nen medew­erk­ers zich kun­nen ontwikke­len tot suc­cesvolle leiders.

Emmy is een erg fijne per­soon, met wie je snel een band opbouwt. Emmy weet op een posi­tieve en empathis­che manier vra­gen te stellen en tot de kern te komen. Zij is een echte vakvrouw!

Clau­dia Dönzel­mann, Team­lei­der HR Port of Amsterdam

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze

Mijn stijl als teamcoach

Ik ben nuchter, real­is­tisch en snel in het leggen van ver­ban­den. Ik vind het belan­grijk om alti­jd in beweg­ing te zijn. Met jou wil ik ook steeds zicht­bare stap­pen zetten. Dat hoeven geen kilo­me­ters te zijn. Kleine stap­jes bren­gen je ook dichter bij je doel.

Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn brede én diep­gaande ken­nis over lei­der­schap bin­nen organ­isaties. Mijn the­o­retis­che ken­nis vanu­it mijn stud­ies psy­cholo­gie en MBA bedri­jf­skunde com­bi­neer ik met mijn jaren­lange man­age­menter­var­ing. Hier­voor weet ik in welke dynamiek je dagelijks zit. En kan ik je prak­tis­che hand­vat­ten geven om verder te komen.

Humor is belan­grijk. Het biedt vaak een ander per­spec­tief. Het ver­licht en geeft de mogelijkheid om te rel­a­tiv­eren. Samen even lachen zorgt ervoor gesprekken min­der zwaar voe­len. Daar­na kun­nen we weer verder.

Het werken met Emmy heb ik ervaren als zeer pret­tig. Emmy is een echte pro­fes­sion­al met karak­ter. Ze is niet bang om uit haar com­fort zone te stappen.

Dur­mus Tek­er, Man­ag­er Burg­er King

 Diploma’s en prestaties

NOB­CO-gecer­ti­ficeerd coach

Sociale Psy­cholo­gie — Rad­boud Uni­ver­siteit Nijmegen

Exec­u­tive MBA Bedri­jf­skunde — Avans+

Future Female Lead­ers Program

MBTI Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd 

Co-active Coach­ing

FIRO‑B Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd

Lei­der­schaps­boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen presteren’

KATA Coach­ing

Ziel, Zalig, Zake­lijk: leiderschapscursus

Zin­vol Leiderschap

 

Succesvolle mensen | over persoonlijke kracht
Boek Leiderschap: Ontspannen Presteren door Emmy de Vrieze

 

Het boek ‘Leiderschap: Ontspannen Presteren’ 

Lei­ders werken hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid lei­den tot veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Dat weegt vaak zwaar. Soms zelfs te zwaar.

Wil jij als lei­der op een ontspan­nen manier presteren? Dan is het de kun­st om je energie slim in te zetten. Je te focussen op wat toegevoegde waarde heeft. Daar­naast je sterke kan­ten te benut­ten. Én dat­gene te doen wat jouw lei­der­schap ver­sterkt. Maar dat is een­voudi­ger gezegd dan gedaan.

Om te werken met de bouw­ste­nen hoef je niet ploeteren om beter te wor­den. Nee, het betekent het tegen­overgestelde. Wan­neer jouw ken­nis met betrekking tot lei­der­schap expli­ci­et is, dan ben je in staat om er naar te han­de­len. Je kunt dan het juiste te doen. En weg­bli­jven van je valkuilen.

“JE KUNT NIET BEPALEN WAT JE OVERKOMT, MAAR JE KUNT WEL BEPALEN HOE JE ER MEE OM WILT GAAN”