Over Emmy

Wat anderen zeggen over de coaching en leiderschapstrainingen

Ervaring klant Emmy de Vrieze

Vanaf de eerste ken­nis­mak­ing had­den we mijn hulpvraag duidelijk. Om die hulpvraag te beant­wo­or­den zijn we terug gegaan naar de basis en staps­gewi­js kreeg ik steeds meer inzicht in mijn eigen han­de­len en waar voor mij de trig­gers liggen waar ik energie van kri­jg en waar min­der. Emmy neemt je op een opbouwende manier mee, is heel toe­ganke­lijk, legt de spiegel voor en door haar manier van vra­gen stel je je makke­lijk open. Ik heb dat als heel plezierig ervaren en met de opgedane ken­nis kan je meteen in de actie! Ik heb nu min­der onrust omdat ik weet wat ik wil en daar ga ik nu mee aan de slag. Nog­maals bedankt! 

Sylvia Bon­nema

Man­ag­er Con­cern Admin­is­tratie, Stadgenoot

Referentie Emmy de Vrieze

De lei­der­schap­strain­ing die ik via Emmy gevol­gd heb was zeer nut­tig en inspir­erend =! Emmy weet je pre­cies te rak­en en geeft je hand­vat­ten om het ent­hou­si­asme in jezelf op te zoeken en om te zetten in de prak­tijk. Zij is in staat om voor de juiste veran­der­ing te zor­gen en je te prikke­len op de manier die bij je past! 

Fer­di Bakker

Com­mer­cieel Directeur, BLS

Klantervaring Emmy de Vrieze

Herken je dat alle keuzes 10x voor­bij komen en dat je bli­jft wikken en wegen? Er bli­jven alti­jd stem­met­jes in je hoofd die je aan het twi­jfe­len bren­gen. Kan ik het wel? Wil ik het wel? Hoe ga ik dit doen? Hoe bli­jf ik mezelf in een veran­derende omgev­ing met veel (lees VEEL) man­nen? Soms kom je er niet uit door in je hoofd te bli­jven. Voor mij was het de uitdag­ing om dichter bij mijn gevoel te komen en dat is gelukt. Dankz­ij de lei­der­schap­scoach­ing van Emmy.

Chriss van Pul

Man­ag­er Data­di­en­sten, PGGM

De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy de Vrieze ervaar ik als pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is als coach, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point. 

Elze Frie

Directeur, Elliz in Com­pa­ny, Vrouw van het Jaar Zalt­bom­mel

Referentie Emmy de Vrieze

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat als zeer pret­tig ervaren in mijn samen­werk­ing met Emmy. Ik kan Emmy daarom aan iedereen aan­beve­len. 

Max­im Ver­daas­donk

Region­al Man­ag­er, Auto1 Group

Caithlyn Tschi

Wij vol­gden een team­train­ing bij Emmy.

Tij­dens deze train­ing leer­den wij over onze eigen en elka­ars per­soon­lijkhe­den en kre­gen wij inzicht in ons team­profiel.

Hier­door kun­nen wij elka­ar beter begri­jpen, inspe­len op de sterke pun­ten van ons als team en hebben wij meer inzicht in hoe wij het beste met elka­ar kun­nen com­mu­niceren.

Erg nut­tig voor teams die hun kwaliteit­en opti­maal willen benut­ten.

Caith­lyn Tschi

Voorzit­ter van bestu­ur, SPS-NIP

Emmy, dank je wel voor inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing. Je hebt ons als (jong) Man­age­ment Team een hele mooie en grote stap in onze ontwik­kel­ing lat­en zetten. Enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe je ons daarin hebt gecoacht en begeleid. Dank je wel!!

Frank van Vlis­teren

Alge­meen Directeur, Ancu­lus

Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele coach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Het werken met Emmy heb ik ervaren als zeer pret­tig. Emmy is een echte pro­fes­sion­al met karak­ter. Ze is niet bang om uit haar com­fort zone te stap­pen.

Dur­mus Tek­er

Ray­on­man­ag­er, Hago

We waren een opstar­tend team. Voorheen maak­ten we als team vaak onze keuzes op basis van onder­buikgevoel. Een duidelijke richt­ing ont­brak.
De team­coach­ing door Emmy kwam voor ons op het juiste moment. Ze was resul­taat­gericht, mee­denk­end en gaf ons het gevoel dat we het echt samen deden.
Het werken met Emmy heeft ons team een heldere visie en missie opgeleverd. Als team hebben we nu heel scherp waar we voor staan en iedereen heeft dezelfde focus.

Nicky van Berkel

Man­ag­er Legal, Vebego

Ik heb Emmy leren ken­nen als een deskundig mensenken­ner. Zij is de coach die de juiste vra­gen weet te stellen en je in je waarde laat. Zo geeft ze je een duidelijk inzicht in je capaciteit­en en karak­ter. 

Mar­cel Fiers

Pro­ject­man­ag­er

Emmy is een erg fijne per­soon, met wie je snel een band opbouwt. Emmy weet op een posi­tieve en empathis­che manier vra­gen te stellen en tot de kern te komen. Zij is een echte vakvrouw!

Clau­dia Dönzel­mann

Team­lei­der HR, Port of Ams­ter­dam

Kiezen voor een coach of leiderschapstraining. Waarom Emmy?

 

Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn ent­hou­si­asme, ken­nis en authen­ticiteit.

Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek.

Ik ben nuchter en real­is­tisch. Hier­door kan ik lei­ders en teams inzicht bieden in de wijze waarop zij hun ambitie moeit­eloos en duurza­am kun­nen ver­wezen­lijken. Ik laat lei­ders en teams ontspan­nen presteren.

Ik weet hoe het bedri­jf­sleven werkt, ik heb er jaren in gew­erkt. Ook als man­ag­er van grote en kleine teams heb ik ervaren hoe het is om enorm veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den te hebben

Ik kijk door mijn ver­schil­lende brillen naar vraagstukken. Als psy­choloog, bedri­jf­skundi­ge, organ­isatiead­viseur, coach en train­er. Dit zorgt voor een com­pleet beeld en een gen­u­anceerde aan­pak.

Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richt­ing. Met Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij helder inzicht gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.

Jacomien Steen­nis

Eige­naar Jaxt — Zalt­bom­mel

Na een aan­tal gesprekken met haar te hebben gehad kreeg ik een andere manier van denken die ik kort daar­na suc­cesvol kon toepassen in het bedri­jf­sleven.

Zoek je nog een per­son­al coach en wil je jezelf beter leren ken­nen, dan is Emmy de Vrieze de aangewezen per­soon.

Remon Zeller

Inter­na­tion­al IT Man­ag­er

Voor­dat ik je work­shop “Coach­vaardighe­den” vol­gde,  ging ik teveel mee in de ellende van de ander. Nu kan ik warm rea­geren maar kort daarop het brugget­je te mak­en naar de inhoud en het resul­taat.

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

“Je kunt niet bepalen wat je overkomt, maar je kunt altijd kiezen hoe je er mee om wilt gaan”

Het advies van Emmy was alti­jd eerlijk en recht door zee. Emmy heeft mij inzicht gegeven in mijn per­soon­lijke kwaliteit­en en hoe ik deze kan inzetten tij­dens mijn stap­pen op de arbei­ds­markt.

Lotte van der Zan­den

Con­sul­tant Learn­ing & Devel­op­ment

Ik heb Emmy leren ken­nen als iemand die zeer inte­ger en pret­tig in de omgang is. Ze is in staat om prob­le­men van de busi­ness goed te door­gron­den en kan deze ver­tal­en naar de dagelijkse prak­tijk. Daar­bij komt ze met con­crete oplossin­gen te komen. Zij heeft een motiv­erende coachende sti­jl, schroomt niet om door te vra­gen en geeft daarmee inzicht­en waar je anders niet op gekomen was. 

Veronie Boonk

Man­ag­er Infor­matievoorzien­ing, PWN

Door de com­bi­natie van the­o­retis­che ken­nis en per­soon­lijke ervarin­gen creëert Emmy inzicht en biedt ze hand­vat­ten om zelf verder mee aan de slag te gaan.

Ik heb onze samen­werk­ing als zeer pret­tig en pro­fes­sioneel ervaren.

Ari­anne Rijken

Oplei­d­ings­man­ag­er, Avans+

“Ik ben lei­der­schap­scoach en train­er van directeuren, man­agers en MT’s bij het ont­plooien van hun lei­der­schap.

Ik laat deze lei­ders presteren door hen inzicht te bieden in de wijze waarop zij hun ambitie moeit­eloos en duurza­am kun­nen ver­wezen­lijken.

Wat als het waar wordt?

Toen ik 29 was, werd mijn groot­ste angst waarheid. Als klein meis­je was ik al bang dat ik geen kinderen kon kri­j­gen. Waarom ik dat was weet ik niet. Dat was gewoon zo.

Maar jaren lat­er bleek het de harde realiteit te zijn. Ik was heel ver­dri­etig. Maar ik had ook een keuze. De keuze hoe ik er mee wil omgaan. Deze keuze heeft iedereen. Alti­jd.

Ik help lei­ders en man­age­ment­teams bij de vraag hoe je op de juiste wijze lei­der­schap toont. 

Ik heb een Mas­ter in zow­el Psy­cholo­gie als Bedri­jf­skunde. Daar­naast maak­te ik toen ik 30 jaar was al deel uit van een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben in hoe ze met din­gen omgaan, laat ik lei­ders ontspan­nen presteren.

Mijn werk com­bi­neer ik met een gelukkig gezinsleven, met onze Thaise dochter als stral­end mid­delpunt.

Ik woon en werk in Zalt­bom­mel. De plek waar ik me thuis voel. Als coach, lei­der­schap­strain­er en mens.”

Opleidingen en trainingen

Sociale Psy­cholo­gie — Rad­boud Uni­ver­siteit Nijmegen

Exec­u­tive MBA Bedri­jf­skunde — Avans+

Future Female Lead­ers Pro­gram

MBTI Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd 

Co-active Coach­ing

KATA Coach­ing

Ziel, Zalig, Zake­lijk: lei­der­schap­scur­sus

Zin­vol Lei­der­schap

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel