Sig­mund Freud is een van de belan­grijk­ste grond­leg­gers onder de mod­erne psy­cholo­gie. Zijn the­o­rieën beïn­vloe­den hon­derd jaar lat­er nog steeds de manier waarop we naar de menselijke psy­che kijken. Daarom kan Freud niet ont­breken in mijn blogs over lei­der­schap. De…