Over Emmy

Wat anderen zeggen over Emmy

Emmy, dank je wel voor inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing. Je hebt ons als (jong) Man­age­ment Team een hele mooie en grote stap in onze ontwik­kel­ing lat­en zetten. Enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe je ons daarin hebt gecoacht en begeleid. Dank je wel!!

Frank van Vlis­teren

Alge­meen Directeur, Ancu­lus

Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele coach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Het werken met Emmy heb ik ervaren als zeer pret­tig. Emmy is een echte pro­fes­sion­al met karak­ter. Ze is niet bang om uit haar com­fort zone te stap­pen.

Dur­mus Tek­er

Ray­on­man­ag­er, Hago

We waren een opstar­tend team. Voorheen maak­ten we als team vaak onze keuzes op basis van onder­buikgevoel. Een duidelijke richt­ing ont­brak.
De team­coach­ing door Emmy kwam voor ons op het juiste moment. Ze was resul­taat­gericht, mee­denk­end en gaf ons het gevoel dat we het echt samen deden.
Het werken met Emmy heeft ons team een heldere visie en missie opgeleverd. Als team hebben we nu heel scherp waar we voor staan en iedereen heeft dezelfde focus.

Nicky van Berkel

Man­ag­er Legal, Vebego

Ik heb Emmy leren ken­nen als een deskundig mensenken­ner, die de juiste vra­gen weet te stellen en je in je waarde laat. Zo geeft ze je een duidelijk inzicht in je capaciteit­en en karak­ter. 

Mar­cel Fiers

Pro­ject­man­ag­er

Emmy is een erg fijne per­soon, met wie je snel een band opbouwt. Emmy weet op een posi­tieve en empathis­che manier vra­gen te stellen en tot de kern te komen. Zij is een echte vakvrouw!

Clau­dia Dönzel­mann

Team­lei­der HR, Port of Ams­ter­dam

Waarom Emmy?

 

Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn ent­hou­si­asme, ken­nis en authen­ticiteit. Mijn ver­mo­gen om mensen, teams en sit­u­aties snel te door­gron­den en daar flex­i­bel en prag­ma­tisch op in te spe­len maakt mij uniek. Ik ben nuchter en real­is­tisch. Hier­door kan ik lei­ders en teams inzicht bieden in de wijze waarop zij hun ambitie moeit­eloos en duurza­am kun­nen ver­wezen­lijken. Ik laat lei­ders en teams ontspan­nen presteren.

Ik weet hoe het bedri­jf­sleven werkt, ik heb er jaren in gew­erkt. Ook als man­ag­er van grote en kleine teams heb ik ervaren hoe het is om enorm veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den te hebben

Ik kijk door mijn ver­schil­lende brillen naar vraagstukken. Als psy­choloog, bedri­jf­skundi­ge, organ­isatiead­viseur, coach en train­er. Dit zorgt voor een com­pleet beeld en een gen­u­anceerde aan­pak.

Mijn car­rière voelde als een lap­pen­deken van veel leuke en inter­es­sante rollen zon­der duidelijk doel of richt­ing. Met Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Dit heeft mij helder inzicht gegeven en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.

Jacomien Steen­nis

Eige­naar Jaxt

Na een aan­tal gesprekken met haar te hebben gehad kreeg ik een andere manier van denken die ik kort daar­na suc­cesvol kon toepassen in het bedri­jf­sleven.

Zoek je nog een per­son­al coach en wil je jezelf beter leren ken­nen, dan is Emmy de Vrieze de aangewezen per­soon.

Remon Zeller

Inter­na­tion­al IT Man­ag­er

Voor­dat ik je work­shop “Coach­vaardighe­den” vol­gde,  ging ik teveel mee in de ellende van de ander. Nu kan ik warm rea­geren maar kort daarop het brugget­je te mak­en naar de inhoud en het resul­taat.

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

“Je kunt niet bepalen wat je overkomt, maar je kunt altijd kiezen hoe je er mee om wilt gaan”

Het advies van Emmy was alti­jd eerlijk en recht door zee. Emmy heeft mij inzicht gegeven in mijn per­soon­lijke kwaliteit­en en hoe ik deze kan inzetten tij­dens mijn stap­pen op de arbei­ds­markt.

Lotte van der Zan­den

Con­sul­tant Learn­ing & Devel­op­ment

Ik heb Emmy leren ken­nen als iemand die zeer inte­ger en pret­tig in de omgang is. Ze is in staat om prob­le­men van de busi­ness goed te door­gron­den en kan deze ver­tal­en naar de dagelijkse prak­tijk. Daar­bij komt ze met con­crete oplossin­gen te komen. Zij heeft een motiv­erende coachende sti­jl, schroomt niet om door te vra­gen en geeft daarmee inzicht­en waar je anders niet op gekomen was. 

Veronie Boonk

Man­ag­er Infor­matievoorzien­ing, PWN

Over Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren:

Super goed en handza­am boek. Het maakt het lev­en een stuk overzichtelijk­er en behap­baarder. Leuk om cadeau te geven en te kri­j­gen!

Mar­i­je Dobben­berg

Veran­der­man­ag­er, Maeve

“Ik ben coach en train­er van directeuren, man­age­ment teams en onderne­mers bij het ont­plooien van hun lei­der­schap.

Ik laat deze lei­ders presteren door hen inzicht te bieden in de wijze waarop zij hun ambitie moeit­eloos en duurza­am kun­nen ver­wezen­lijken.

Wat als het waar wordt?

Toen ik 29 was, werd mijn groot­ste angst waarheid. Als klein meis­je was ik al bang dat ik geen kinderen kon kri­j­gen. Waarom ik dat was weet ik niet. Dat was gewoon zo. Maar jaren lat­er bleek het de harde realiteit te zijn. Gecon­fron­teerd hier­mee had ik, naast ver­dri­et, ook een keuze. De keuze hoe ik er mee wilde omgaan. Deze keuze heeft iedereen. Alti­jd.

Ik help lei­ders en man­age­ment­teams bij de vraag hoe je op de juiste wijze lei­der­schap toont. Ik heb een Mas­ter in zow­el Psy­cholo­gie als Bedri­jf­skunde. Daar­naast maak­te ik toen ik 30 jaar was al deel uit van een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa.

Door mijn klanten te lat­en ervaren dat zij alti­jd de vri­je keuze hebben in hoe ze met din­gen omgaan, laat ik lei­ders ontspan­nen presteren.

Mijn werk com­bi­neer ik met een gelukkig gezinsleven, met onze Thaise dochter als stral­end mid­delpunt.”

Opleidingen en trainingen

Sociale Psy­cholo­gie — Rad­boud Uni­ver­siteit Nijmegen

Exec­u­tive MBA Bedri­jf­skunde — Avans+

Future Female Lead­ers Pro­gram

MBTI Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd 

Co-active Coach­ing

KATA Coach­ing

Ziel, Zalig, Zake­lijk: lei­der­schap­scur­sus

Zin­vol Lei­der­schap

Contact

Telefoon

06–30437090

Email

info@emmydevrieze.nl

Adres

Bloe­men­daal 9, 5301 CL Zalt­bom­mel