Over mij 

 

Ik woon en werk in Zalt­bom­mel. Dat is de plek waar ik me thuis voel. Als lei­der­schap­scoach en mens. Je pret­tig en welkom voe­len en jezelf mogen zijn dat is voor mij het aller­be­lan­grijkst. Je hoeft niet per­fect te zijn. Wees wie bent. Met al je plussen en min­nen en ga er wat van maken.

Ik creëer voor mezelf graag een pret­tige omgev­ing waar ik op mijn gemak ben. Ik hoop ook alti­jd dat mijn klanten het­zelfde voe­len als ze bij mij bin­nen­stap­pen. Een werk­plek in Ned­er­land lijkt vreemd genoeg nooit op de inricht­ing van ons eigen huis. Ik werk niet onder een sys­teem­pla­fond, maar kies voor een ontspan­nen werks­feer die meer bij mij past. Ik presteer dan beter en kom sneller tot resul­tat­en. En daar hebben mijn klanten tij­dens coach­ingstra­jecten en train­in­gen dus ook wat aan.

“Je kunt niet bepalen wat je overkomt, maar je kunt altijd kiezen hoe je er mee om wilt gaan”

 

Werk en privé lopen bij mij in elka­ar over. Mijn werk com­bi­neer ik met een gelukkig gezinsleven, met onze Thaise dochter als stral­end mid­delpunt. Toen ik 29 was, werd mijn groot­ste angst waarheid. Als klein meis­je was ik al bang dat ik geen kinderen kon kri­j­gen. Waarom ik dat dacht, weet ik niet. Jaren lat­er bleek het de harde realiteit te zijn. Ik was heel ver­dri­etig, maar ik had ook een keuze. De keuze hoe ik er mee wil omgaan. Deze keuze heeft iedereen. Altijd.

Als coach help ik bij het mak­en van keuzes op het moment dat je het zelf even niet ziet. Ik heb alti­jd een grote nieuws­gierigheid gehad naar mensen en wat ze beweegt. Ik kan me geen inter­es­san­ter onder­w­erp verzin­nen dan de mens. Ik houd ervan om de puzzels in het menselijk brein te ont­war­ren. Het gaat er namelijk niet om wat we zien maar wat er van bin­nen gebeurt.

Ieder mens is uniek. Ik heb dus ook geen pasklare oploss­ing voor je. Samen gaan we op zoek naar wat goed bij je past. Dicht­bij de kern­waar­den van jouw als per­soon. Dat betekent dat ieder tra­ject weer anders is en daar geni­et ik van. Het belan­grijk­ste is dat ik jou heb kun­nen helpen en als dat lukt voelt dat ook voor mij als een per­soon­lijk succes.

Emmy is een erg fijne per­soon, met wie je snel een band opbouwt. Emmy weet op een posi­tieve en empathis­che manier vra­gen te stellen en tot de kern te komen. Zij is een echte vakvrouw!

Clau­dia Dönzelmann

Team­lei­der HR , Port of Amsterdam

Ik ben nuchter en real­is­tisch. Hier­door kan ik je snel inzicht bieden in de manier waarop jij weer ontspan­nen gaat presteren. Zelf vind ik het belan­grijk om alti­jd in beweg­ing te zijn. Met jou wil ik ook steeds zicht­bare stap­pen zetten. Dat hoeven geen kilo­me­ters te zijn. Kleine stap­jes bren­gen je ook dichter bij je doel. Ik geef je het gereed­schap om aan te slag te gaan.

Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn brede én diep­gaande ken­nis over lei­der­schap bin­nen organ­isaties. De the­o­retis­che ken­nis leerde ik tij­dens mijn stud­ies psy­cholo­gie en MBA. De com­bi­natie met mijn jaren­lange werk­er­var­ing in MT teams zorgt ervoor dat ik weet in welke dynamiek je dagelijks zit. Ik kan je daar­door prak­tis­che hand­vat­ten geven om verder te komen. 

Humor is belan­grijk en biedt vaak een ander per­spec­tief. Het ver­licht even en geeft de mogelijkheid om te rel­a­tiv­eren. Tij­dens de een op een coach­ing en team­tra­jecten is het belan­grijk om te werken in een ontspan­nen sfeer. Samen even lachen zorgt ervoor dat de maskers afvallen en gesprekken soms even min­der zwaar voe­len. Daar­na kun­nen we weer verder.

Het werken met Emmy heb ik ervaren als zeer pret­tig. Emmy is een echte pro­fes­sion­al met karak­ter. Ze is niet bang om uit haar com­fort zone te stappen.

Dur­mus Teker

Man­ag­er, Burg­er King

 Diploma’s en prestaties

Sociale Psy­cholo­gie — Rad­boud Uni­ver­siteit Nijmegen

Exec­u­tive MBA Bedri­jf­skunde — Avans+

Future Female Lead­ers Program

MBTI Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd 

Co-active Coach­ing

FIRO‑B Prac­ti­tion­er — gecer­ti­ficeerd

Lei­der­schaps­boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen presteren’ 

KATA Coach­ing

Ziel, Zalig, Zake­lijk: leiderschapscursus

Zin­vol Leiderschap

 

Leiderschapsboek geschreven door Emmy de Vrieze

Leiderschap: Ontspannen presteren

10 bouwstenen voor Leiderschap 

Een mod­ern lei­der­schaps­boek dat de tien Bouw­ste­nen voor Lei­der­schap pre­sen­teert. Deze bouw­ste­nen zijn gebaseerd op weten­schap­pelijke the­o­rieën en zijn prak­tisch en doelgericht. 

Een boek dat jou ontspan­nen laat presteren. Zodat je werk min­der tijd en energie kost.

 

Over het boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren 

Lei­ders werken hard. Ambitie, plichts­be­sef en resul­taat­gerichtheid lei­den tot veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den. Dat weegt vaak zwaar. Soms zelfs te zwaar.

Wil jij als lei­der op een ontspan­nen manier presteren? Dan is het de kun­st om je energie slim in te zetten. Je te focussen op wat toegevoegde waarde heeft. Daar­naast je sterke kan­ten te benut­ten. Én dat­gene te doen wat jouw lei­der­schap ver­sterkt. Maar dat is een­voudi­ger gezegd dan gedaan.

Om te werken met de bouw­ste­nen hoef je niet ploeteren om beter te wor­den. Nee, het betekent het tegen­overgestelde. Wan­neer jouw ken­nis met betrekking tot lei­der­schap expli­ci­et is, dan ben je in staat om er naar te han­de­len. Je kunt dan het juiste te doen. En weg­bli­jven van je valkuilen.