Informatie over coaching

Vergroot jouw kennis over coaching

Coach­ing kun je vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken benaderen. Daarom is het belan­grijk om al deze infor­matie over coach­ing bij elka­ar te breng, zodat het voor jou gemakke­lijk wordt. Gebruik deze artike­len en video’s om jouw ken­nis over dit onder­w­erp te ver­groten.

 

Wat doet een goede coach?

In deze vlog leg ik je heel kort uit wat een goede coach doet. Bek­ijk de video…

 

Wanneer ga je naar een coach?

Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met werk­druk. En zo zijn er nog veel meer rede­nen te bedenken. Lees meer…

 

Coachingsstijlen

Elke coach werkt op een unieke manier. Maar zijn toch grofweg vijf coach­ingssti­jlen te herken­nen. In dit artikel wor­den ze uit­gelegd. Ook ver­tel ik meer over mijn eigen coach­ingssti­jl. Lees meer…

 

Kernovertuigingen

Ker­nover­tuigin­gen zijn opvat­tin­gen over jezelf, sit­u­aties en andere mensen. Jouw over­tuigin­gen zijn niet direct zicht­baar, maar met behulp van coach­ing kun je je wel bewust wor­den van jouw ker­nover­tuigin­gen. Lees meer…

 

Leiderschapscoaching

Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing leer jij als lei­der wat er voor jou nodig is om stressvrij en resul­taat­gericht jouw per­soon­lijk doe­len realiseert. Lees meer…

 

“Ik moet het goed doen”

In mijn coach­prak­tijk werk ik veel met ambitieuze en resul­taat­gerichte lei­ders. Zij zijn vaak gewend om hard te werken en daar suc­cesvol mee te zijn.

Eén van de lei­ders die ik coach liep echter tegen een prob­leem aan. Hij werk­te te hard en hij raak­te langzaa­maan overver­moeid.

In onze gesprekken besprak­en we waarom hij zo hard werk­te. Hij kon daar in een gesprek niet een gemakke­lijk antwo­ord op geven, dus ik gaf hem na afloop van het gesprek een huiswerkop­dracht mee. Ik vroeg hem om zijn per­soon­lijke geschiede­nis op te schri­jven. Over hemzelf als kind, zijn oud­ers en zijn loop­baan.

Toen we in het vol­gende gesprek de huisop­dracht besprak­en, straalde hij veel oplucht­ing uit. Het was hem duidelijk gewor­den waarom hij zo hard werk­te. Toen hij klein was had zijn moed­er ook graag willen werken, maar dat was soci­aal niet accept­abel. Daarom zei zij regel­matig tegen haar kinderen: “Jon­gens, haal eruit wat erin zit”.

Het kleine jonget­je had onbe­wust de over­tuig­ing gecreëerd “Als ik niet hard werk, stel ik anderen teleur”. Als vol­wassen man kon mijn klant hier nog­maals naar kijken. En con­clud­eren dat zijn over­tuig­ing niet de waarheid was.

Dankz­ij dit onderdeel van de lei­der­schap­scoach­ing luk­te het hem een betere werk-privé bal­ans en meer werk­plezi­er te creëren.

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

Lees meer
Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Een organ­isatiecul­tu­ur wordt gevor­md door de waar­den en nor­men van de mensen in die organ­isatie. De organ­isatiecul­tu­ur is meestal diep ver­ankerd en moeil­ijk te veran­deren.
Het is zin­vol om goed in te zoomen op de waar­den en cul­tu­ur van jouw team of organ­isatie. Wan­neer je deze in kaart brengt, kun je ze namelijk afzetten tegen jouw per­soon­lijke Kern­waar­den. Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op.

Lees meer
Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterke lei­der­schap skills. Skills die van lei­ders wor­den verwacht Organ­isaties…

Lees meer
Wat betekent leiderschap?

Wat betekent leiderschap?

Wat betekent lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in. Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als…

Lees meer
Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Ik heb bij diverse organ­isaties gezien dat het direc­ti­eteam de waar­den voor de organ­isatie had bepaald. Vaak had­den ze daar veel tijd met elka­ar aan gespendeerd en waren ze reuze trots op het waar­den­doc­u­ment wat ze had­den opgesteld. Van medew­erk­ers werd ver­vol­gens…

Lees meer