Ontwikkeling van organisaties en teams

Het ontwikkelen van organisaties en teams kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Gebruik de artikelen en video’s in de kennisbank om jouw kennis over organisatieontwikkeling te vergroten.

 

Organisatieontwikkeling: kennis over organisatieculturen

Bij organ­isatieon­twik­kel­ing is ken­nis over organ­isatiecul­turen erg belan­grijk. Uit onder­zoek van Cameron en Quinn (2011) komen vier organ­isatiecul­turen naar voren. Deze licht ik hier toe, zodat jij met deze organ­isatiekundi­ge ken­nis de manier van doen bin­nen jouw organ­isatie makke­lijk­er kunt plaat­sen.  Lees meer…

 

Teams anno nu

Organ­isaties zijn niet meer wat ze vroeger waren. Door eman­ci­patie, ver­gri­jz­ing, migratie en inter­na­tionale samen­werk­ing zijn teams divers­er gewor­den. Dat is goed nieuws want uit vele onder­zoeken blijkt dat een divers team beter presteert dan een team van mensen die alle­maal erg op elka­ar lijken. Lees meer…

 

Teamontwikkeling door teamcoaching

In de team­coach­ing leren jul­lie als MT wat er voor jul­lie nodig is om stressvrij en resul­taat­gericht de doel­stellin­gen te realis­eren. Daar­naast ontwikke­len jul­lie in de coach­ing voor man­age­ment­teams jul­lie ken­nis over organ­isatieon­twik­kel­ing. Lees meer…

 

Ontwikkelen van organisatiewaarden

Ik heb bij diverse organ­isaties gezien dat het direc­ti­eteam de waar­den voor de organ­isatie had bepaald. Vaak had­den ze daar veel tijd met elka­ar aan gespendeerd en waren ze reuze trots op het waar­den­doc­u­ment wat ze had­den opgesteld. Helaas bracht dat nooit de gewenst organ­isatieon­twik­kel­ing. Lees meer…

 

Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Een nadeel van deze “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” men­tal­iteit is dat we niet lang stil staan bij de din­gen die goed gaan en daar­door vaak weinig ken­nis hebben van onze sterke pun­ten, onze Kernkwaliteit­en. Dit geldt voor zow­el bedri­jven als teams. Hieron­der stel ik je drie vra­gen waarmee je Kernkwaliteit­en van je team in kaart kunt bren­gen. Lees meer…

 

Ontwikkel de organisatie: maak je feedback wel waardevol!

In deze vlog leer ik je een meth­ode om waarde­vol feed­back te geven op een manier waarop de ont­vanger er echt van leert! Ver­g­root het zelfinzicht van jouw collega’s en team­le­den en ontwikkel je organ­isatie. Bek­ijk de video…

 

Kernwaarden: zo moet het dus niet!

In deze vlog ver­tel ik meer over hoe je als organ­isatie níet moet bepalen wat de organ­isatiewaar­den zijn! Een veel gemaak­te fout ontrafeld! Bek­ijk de video…

  

Diversiteitsbeleid als onderdeel van organisatieontwikkeling

Uit inter­na­tionale vergelijkin­gen blijkt keer op keer dat Ned­er­land  slecht presteert op het gebied van diver­siteit. Ondanks het besef van de voorde­len van diver­siteit, bli­jft de doorstroom van vrouwen en bicul­ture­len naar lei­d­inggevende posi­ties achter. Daarom hebben suc­cesvolle organ­isaties een actief diver­siteits­beleid. Lees meer…

 

De juiste teamsamenstelling

In deze vlog leg ik uit wat de invloed is van ver­schil­lende per­soon­lijkhei­d­stypes bin­nen een team en waarom de samen­werk­ing soms niet zo loopt als gehoopt.  Tea­mon­twik­kel­ing is een belan­grijke com­po­nent van het ontwikke­len van organ­isaties. Bek­ijk de video…

 

Ontwikkel jouw visie!

Iedereen wil een vision­air zijn. Daar wordt heel gewichtig over gedaan. Maar ook jij kunt een visie ontwikke­len die echt van jou is én anderen inspireert! Bek­ijk de video…

 

Organisatieontwikkeling: hoe verbeter je je team?

In deze vlog geef ik 4 tips voor lei­d­inggeven­den voor een betere samen­werk­ing in het team door het ver­beteren van de verbind­ing in je team.  Met meer verbind­ing in de teams kun je je organ­isatie beter ontwikke­len. Bek­ijk de video…

 

Verbeter de concurrentiepositie van je organisatie

In deze vlog leg ik uit waarom het van belang is om in netwerken samen te werken en waarom je dat een con­cur­ren­tievo­ordeel oplev­ert. Dit betekent ook dat organ­isaties intern ook als netwerken moeten gaan samen­werken. Externe groei betekent dus interne organ­isatieon­twik­kel­ing. Bek­ijk de video…

 

Een goede organisatiestrategie in een paar stappen

In deze vlog leg ik je uit welke stap­pen je moet zetten om een goede strate­gie voor je organ­isatie of organ­isatieon­derdeel te ontwikke­len. Bek­ijk de video…

 

Teamfases van Tucker: De fases waar jouw team doorheen gaat

In deze vlog leg ik kort uit door welke fas­es een team heen gaat. In welke fas­es zit jouw team? Bek­ijk de video…

 

Gratis e‑book voor organisatieontwikkeling: Ontwikkel je visie in 4 stappen

Open hier…

 

Wanneer ga je naar een coach?

Wanneer ga je naar een coach?

Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met…

Lees meer
Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Wat zijn de kernkwaliteiten van mijn team?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet voor niets is dit een typ­isch Ned­er­lands gezegde. Hard werken en daar niet te veel eer aan ontle­nen is een ken­merk­ende eigen­schap van de protes­tants-chris­telijke cul­tu­ur die in ons land een grote stem­pel heeft gedrukt op…

Lees meer
MBTI Types voor teams

MBTI Types voor teams

De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen kri­jgt. Als lei­der kun je MBTI inzetten om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. Door het gebruik van MBTI ontstaat…

Lees meer
Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere symp­tomen en klacht­en die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout? Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout…

Lees meer
Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

Lees meer
Kernwaarden in Leiderschap

Kernwaarden in Leiderschap

Een organ­isatiecul­tu­ur wordt gevor­md door de waar­den en nor­men van de mensen in die organ­isatie. De organ­isatiecul­tu­ur is meestal diep ver­ankerd en moeil­ijk te veranderen.
Het is zin­vol om goed in te zoomen op de waar­den en cul­tu­ur van jouw team of organ­isatie. Wan­neer je deze in kaart brengt, kun je ze namelijk afzetten tegen jouw per­soon­lijke Kern­waar­den. Ide­aliter sluiten jouw Kern­waar­den aan bij de waar­den van jouw organ­isatie en het team waarin je werkt. Namelijk, wan­neer de waar­den en cul­tu­ur van je team en organ­isatie naad­loos aansluiten op jouw per­soon­lijke waar­den, lev­ert dat heer­lijke flow op. 

Lees meer
Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

Leiderschap & skills. Er wordt veel gevraagd!

De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterke lei­der­schap skills. Skills die van lei­ders wor­den verwacht Organisaties…

Lees meer
Wat betekent leiderschap?

Wat betekent leiderschap?

Wat betekent lei­der­schap? Is het een eigen­schap, is het macht of is het een mod­e­term? Is het over­al het­zelfde of is het afhanke­lijk van per­so­n­en en con­text? In mijn boek Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren ga ik hier verder op in. Wan­neer je naar lei­der­schap kijkt als…

Lees meer
Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Ik heb bij diverse organ­isaties gezien dat het direc­ti­eteam de waar­den voor de organ­isatie had bepaald. Vaak had­den ze daar veel tijd met elka­ar aan gespendeerd en waren ze reuze trots op het waar­den­doc­u­ment wat ze had­den opgesteld. Van medew­erk­ers werd vervolgens…

Lees meer

Organisatieontwikkeling: Leiding geven aan groepsdynamiek

Om als lei­der goed vorm te geven aan organ­isatieon­twik­kel­ing is ken­nis van groeps­dy­namiek van groot belang. Met het woord groeps­dy­namiek wordt ver­wezen naar de processen die zich in groepen afspe­len en de invloed die je op deze processen kunt uitoe­fe­nen. Groeps­dy­namiek wordt ook wel de psy­cholo­gie van de kleine groep genoemd. Hieruit kun je con­clud­eren dat van jou als lei­der een basis­niveau van psy­chol­o­gis­che ken­nis wordt verwacht.

Er zijn diverse psy­chol­o­gis­che mod­ellen die bruik­baar zijn gemaakt voor toepass­ing op teams in organ­isaties. Ze mak­en het voor jou als lei­der mogelijk om meer ken­nis te ver­garen over de psy­cholo­gie van jouw “kleine groep”. Instru­menten als MBTI, DISC, Man­age­ment Dri­ves en Bel­bin bieden je inzicht in per­soon­lijke dri­jfv­eren, gedrag en voorkeuren.

Wan­neer je een heldere kijk hebt op de processen die er bin­nen je team en organ­isatie spe­len, kun je daar ook invloed op uitoe­fe­nen. Bij een gebrek aan inzicht in de groeps­dy­namiek, kan de dynamiek jou en de groei van de organ­isatie echter in de weg gaan zitten.

 

MBTI voor presteren op topniveau

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de samen­werk­ing en inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den.  De Myers Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI)-vragenlijst is  wereld­wi­jd het meest gebruik­te per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment. Het meet de voorkeuren van mensen. MBTI biedt inzicht in per­soon­lijke sti­jl en ontwikkel­be­hoeften. De vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een inten­sief feed­back­ge­sprek biedt mensen de mogelijkheid om hun voorkeurssti­jlen vast te stellen.

Cather­ine Myers en Isabel Brigss zijn de ontwikke­laars van MBTI. Zij geloof­den dat als mensen elka­ar beter begrepen, ze beter zouden samen­werken en er min­der con­flicten zouden zijn. MBTI wordt daarom veel ingezet als instru­ment om meer inzicht te kri­j­gen in de dynamiek van een groep.

MBTI biedt team­le­den inzicht in hun per­soon­lijke voorkeurssti­jlen. Door deze voorkeuren te delen creëer je bij team­le­den begrip voor elka­ars gedrag. Ook leert MBTI mensen hoe zij hun gedrag kun­nen aan­passen om beter samen te werken.

Daar­naast biedt MBTI als toegevoegde waarde hand­vat­ten aan over hoe mensen met ver­schil­lende types elka­ar kun­nen aan­vullen. Hier­mee ver­sterk je het team en kan één plus één drie worden.

Tenslotte creëert MBTI bin­nen een team bewustz­i­jn van de sterke pun­ten en valkuilen van een team. Zo maakt MBTI het ook mogelijk om heel bewuste keuzes te mak­en in teamsamenstellingen.

Door het goed inzetten van MBTI kun je als lei­der de presta­ties van je team sterk ver­beteren. Zelfinzicht, inzicht in elka­ar en ken­nis over de groep­sprocessen bieden jou en je team veel hand­vat­ten voor ver­sterk­ing. Zon­der dat het heel veel moeite kost of stress oplevert.