Ontwikkeling management team

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek 

Ontwikkeling voor management teams die meer teamgevoel willen creëren

Een goed func­tionerend man­age­ment team behaalt betere bedri­jf­s­re­sul­tat­en, ervaart meer werk­plezi­er en heeft een duidelijke visie voor de komende jaren. Maar het is niet vanzelf­sprek­end dat de ontwik­kel­ing van het man­age­ment team vloeiend gaat. Een teamgevoel creëren gaat ook niet zomaar.

Hoe grot­er de organ­isatie, des te min­der vaak er sprake is van syn­ergie. Vaak ontstaan tegengestelde belan­gen door­dat te veel op eiland­jes wordt gew­erkt en afdelin­gen elka­ars kracht­en onvol­doende ken­nen. Team­coach­ing kan dit doorbreken. 

Denk jij dat het teamgevoel in jouw man­age­ment team beter kan?

 

 Voor wie is team­coach­ing geschikt?

Herken je de onder­staande sit­u­aties in jouw organ­isatie? Dan geeft het onder begelei­d­ing van een team­coach werken aan de ontwik­kel­ing van het man­age­ment team, je een plan van aan­pak om de samen­werk­ing te verbeteren.

 • Het MT weet dat er ver­beter­pun­ten zijn, maar vin­dt het lastig om er han­den en voeten aan te geven.
 • MT-leden zijn onvol­doende bek­end met de werk­wi­jze waarmee andere teams suc­cessen behalen
 • Er is onduidelijkheid over het geza­men­lijke bedrijfsdoel
 • MT-leden werken vooral op hun eigen eiland­je en slechts spo­radisch samen
 • Een teamgevoel ont­breekt in het MT waar­door er weinig syn­ergie is
 • Jul­lie willen de samen­werk­ing ver­beteren tussen afdelingen

Het is lastig om zon­der hulp gewoontes en patro­nen in een organ­isatie te door­breken. Een team­coach geeft de inzicht­en om tot een betere werk­si­t­u­atie te komen waar­bij samen bedri­jfs­doel­stellin­gen wor­den behaald.

 

Als auteur van het boek ‘Leiderschap: Ontspannen Presteren’ begeleid ik de ontwikkeling van MT’s naar een betere samenwerking, meer teamgevoel en het behalen van bedrijfsdoelen.

 

Je gaat met een actieplan naar huis

Team­coach­ing voor de ontwik­kel­ing van het man­age­ment team is gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. Daarom wordt tij­dens de coach­ings­dag een duidelijke actieli­jst opgesteld met daarop afdel­ingsover­sti­j­gende zaken.

De team­coach­ing wordt afgestemd op vraagstukken die in het bedri­jf spe­len. Bijvoor­beeld over de aan­pak van de imple­men­tatie van een nieuw IT-sys­teem, het uitvo­eren van een volledi­ge per­son­eelss­chouw en opti­mal­isatie van interne processen. Of hoe je vorm geeft aan een betere samen­werk­ing tussen afdelin­gen en ken­nison­twik­kel­ing voor de gehele organisatie.

 

Hoe fijn zou het zijn om als MT een actieplan te hebben waarmee je de ambities van de organ­isatie waar­maakt, door­dat je stressvrij samenwerkt? 

 

Dit bereik je door coaching bij de ontwikkeling van het management team

 

 • Sterk­er lei­der­schap door een betere samen­werk­ing en meer teamgevoel bin­nen het MT
 • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als bedri­jf suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de finan­ciële doelstellingen
 • Creëren van focus en visie voor de komende jaren dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan
 • Ver­be­ter­de samen­werk­ing tussen afdelingen
 • Beter per­son­eels­man­age­ment, zodat teams zich opti­maal ontwikkelen
 • Inzicht in de com­pe­ten­ties die elke afdel­ing heeft en hoe deze beter ingezet kun­nen wor­den in de gehele organisatie

Neem niet langer genoe­gen met de huidi­ge sit­u­atie als je weet dat bedri­jf­s­re­sul­tat­en eron­der lijden

Bel 06–30437090 om jouw wensen en doe­len te bespreken voor de ontwik­kel­ing van het man­age­ment team.  Stu­ur je liev­er een mail? Dan ont­vang ik graag je bericht op info@emmydevrieze.nl. Ik streef ernaar om je bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

Veel teams gingen je voor

 

Met meer dan 13 jaar ervar­ing heb ik al veel teams begeleid. Som­mige zijn bang voor per­son­eelsver­loop in hun bedri­jf als er niks veran­dert. Anderen vol­gen coach­ing om een goede start te mak­en in het vol­gende boek­jaar. Wat jouw reden ook is om team­coach­ing te over­we­gen, ik zorg dat je naar huis gaat met een con­creet actieplan om de werk­si­t­u­atie te verbeteren.

 

“We zijn een opstar­tend team. Voorheen maak­ten we als team vaak onze keuzes op basis van onder­buikgevoel. Een duidelijke richt­ing ont­brak daar­door. De team­coach­ing kwam voor ons op het juiste moment., want ze was resul­taat­gericht. De team­coach was mee­denk­end en gaf ons het gevoel dat we het echt samen deden. Het werken met Emmy heeft ons team een heldere visie en missie opgeleverd. Hier­door hebben we nu heel scherp waar we voor staan en iedereen heeft dezelfde focus.” — Nicky van Berkel Man­ag­er Legal, Vebego International

 

“Emmy, dank je wel voor inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing. Want je hebt ons als (jong) man­age­ment­team een hele mooie en grote stap in onze ontwik­kel­ing lat­en zetten. Ik heb enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe je ons daarin hebt gecoacht en begeleid. Dank je wel daar­voor!” — Frank van Vlis­teren Alge­meen Directeur, Anculus

 

Ontwikkeling van het management team op maat

Tea­mon­twik­kel­ing voor een MT is alti­jd een maatwerk­tra­ject aan de hand van de wensen en behoeften van een bedri­jf. Dus wil je de nadruk leggen op een bepaald onder­w­erp, dan kan dat.

De team­coach­ing vin­dt plaats op onze his­torische locatie in Zalt­bom­mel of op een andere externe locatie, zodat je uit de eigen werkomgev­ing bent. Er wor­den geen beam­ers of andere dig­i­tale mid­de­len gebruikt. Dit doen we om een beter teamgevoel te creëren en nieuwe inspi­ratie op te doen. Je leert elka­ar beter ken­nen en ontwikkelt een geza­men­lijke visie om richt­ing te geven aan jul­lie organisatie.

 

Heeft jouw bedrijf baat bij meer ontwikkeling van het MT?

 

Bel direct met 06–30437090 en ver­tel jouw wensen en bedri­jfs­doe­len. We plan­nen dan een intakege­sprek om er dieper op in te gaan.

Je kan ook het con­tact­for­muli­er invullen. Ik streef ernaar je dan bin­nen twee werkda­gen te antwoorden.

 

Leiderschapscoach | Emmy de Vrieze

Ervaren coach en auteur van ‘Leiderschap: ontspannen presteren’

 

Al 13 jaar heb ik, Emmy de Vrieze, in een lei­d­inggevende rol gew­erkt in diverse matrixor­gan­isaties. Ik was jaren­lang MT-lid in een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa. En in 2019 schreef ik het boek ‘Lei­der­schap: ontspan­nen presteren’.

Nu coach ik vanu­it mijn prak­tijk in Zalt­bom­mel man­agers, directeuren en teams in uiteen­lopende branch­es. Ik ben actief o.a. bij bedri­jven in de accoun­tan­cy, sociale onderne­min­gen, verzek­erin­gen, facil­i­taire dien­stver­len­ing, IT, zorg en onderwijs.

Teams laat ontwikke­len door inzicht te bieden in hun eigen en ander­mans kwaliteit­en. Ik maak de teamwaar­den helder en help met het vor­mgeven van een geza­men­lijke visie op de organ­isatie. Door meer inzicht in elka­ar en het hebben van een duidelijk doel wordt samen­werken leuk­er en succesvoller.

 

Ben je meer op zoek naar coach­ing om je per­soon­lijke lei­der­schap­skwaliteit­en te ontwikke­len? Kies dan voor indi­vidu­ele leiderschapscoaching.