Leiderschapstraining: Ontspannen Presteren

Aan­melden

Leiderschapstraining voor managers met 1 tot 5 jaar ervaring die zich willen ontwikkelen tot een ontspannen leider die het team motiveert

 

Is het lei­der­schap soms anders dan je je had voorgesteld? Je bent niet de enige man­ag­er die met klamme han­den het team aans­poort beter samen te werken of met een knoop in de maag tegen­val­lende resul­tat­en pre­sen­teert.

Als man­ag­er wil je liev­er met plezi­er naar je werk gaan, resul­tat­en boeken, goed samen­werken met je team en genoeg tijd hebben voor je privéleven. Maar wat als het niet vanzelf gaat?

Lei­d­inggeven aan een team is pit­tig en lev­ert vaak hoge verwachtin­gen, veel ver­plichtin­gen en regel­matig stress­mo­menten op.

Het lei­der­schap­spro­gram­ma ‘Lei­d­inggeven: Ontspan­nen Presteren’ helpt je ont­plooien als lei­der, bedri­jf­s­re­sul­tat­en behalen en je werk-privébal­ans ver­beteren.

De train­ing is 1 op 1 en kan zow­el online als face to face gevol­gd wor­den. Afhanke­lijk van jouw voorkeur, zodat jij kri­jgt wat je nodig hebt.

 

Wil jij een ontspan­nen lei­der zijn die suc­cessen behaalt met zijn team?

Voor wie is deze leiderschapstraining geschikt?

 

Ben je een man­ag­er met 1 tot 5 jaar ervar­ing in een lei­d­inggevende rol en herken je  onder­staande sit­u­aties? Dan sluit de train­ing ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ goed aan bij de fase in jouw car­rière.

 • Je bent in de func­tie van man­ag­er gerold, maar hebt weinig ervar­ing met het lei­den of motiv­eren van een team
 • Je lei­der­schapssti­jl is vooral gebaseerd op gevoel en tri­al-and-error, waar­door suc­ces soms uit­bli­jft en je gede­mo­tiveerd raakt
 • Je vin­dt delegeren lastig, omdat je je ver­ant­wo­ordelijk voelt voor alles
 • Je ervaart dat de samen­werk­ing in het team niet alti­jd soe­pel ver­loopt en beloftes en verwachtin­gen niet wor­den waarge­maakt
 • Je hebt te veel werk waar­door je extra uren werkt, stress hebt en je privéleven er onder lei­dt

 

Ontspan­nen op de werkvlo­er staan is makke­lijk­er als je weet welke lei­der­schapssti­jl past bij jou als per­soon. Met een werk­wi­jze die aansluit bij jouw waar­den ervaar je dat werk min­der energie kost, stress daalt en resul­tat­en makke­lijk­er komen.

 

Ben jij een man­ag­er die meer uit zichzelf en zijn team wil halen?

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze | Online leiderschapstraining

“Als leiderschapscoach help ik managers bij het vinden van hun leiderschapsstijl. Ik laat ze ervaren welke werkwijze bij ze past en hoe ze een positieve invloed uitoefenen op hun team.”

 

Praktijkgericht en no-nonsense leiderschapstraining

 

In dit lei­der­schap­spro­gram­ma ga je prak­tijkgericht aan de slag en ontwikkel je een actieli­jst om je lei­der­schap slim­mer vorm te geven bin­nen 6 weken.

Je past direct in de prak­tijk toe wat je leert.  Je kri­jgt één op één train­ing. Dus gegaran­deerd een steile leer­curve.

 

Een online lei­der­schap­strain­ing is een tijd­ef­fi­ciënte manier om te groeien in je lei­der­schap­srol, omdat je slechts 1,5 uur per week hoeft te reserveren. Je neemt dan deel aan de livesessies vanu­it je luie stoel op kan­toor. Daarmee bespaar je veel reis­ti­jd.

 

Als jouw voorkeur uit gaat naar live train­ing bij ons op kan­toor, dan kan dat ook.

 

Blog Leiderschap | Is leiderschap aangeboren

Dit lei­der­schap­spro­gram­ma is een samen­stelling van de meest suc­cesvolle onderde­len van mijn team­train­ing en indi­vidu­ele lei­der­schap­scoach­ing.

Door het nu aan te bieden als een 6‑weeks pro­gram­ma kun­nen ook bedri­jven met een klein­er bud­get gebruik­mak­en van mijn 13+ jaar ervar­ing in dit vakge­bied. 

 

Dit bereik je dankzij de leiderschapstraining

 

Na afloop van de lei­der­schap­strain­ing heb je een actieplan klaarliggen hoe je jouw rol als lei­der van een team wil invullen. En de eerste stap­pen op weg naar ontspan­nen presteren zijn al gezet.

 

 • Je hebt een heldere kijk op je lei­der­schap en weet je team te motiv­eren
 • Je weet welke werk­wi­jze suc­cesvol is voor jou en je team
 • Je werkt slim­mer samen met je team en durft steeds meer van jouw tak­en te delegeren
 • Je bent beter in time­m­an­age­ment waar­door je meer tijd hebt voor je privéleven
 • Je kent de kwaliteit­en van je team en weet hoe je deze inzet om de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te ver­beteren

 

 

Welke resul­tat­en wil jij komend jaar behalen?

 

 

Veel leiders gingen je voor

 

Met meer dan 13 jaar ervar­ing heb ik al veel teams begeleid. Som­mige zijn bang voor per­son­eelsver­loop in hun bedri­jf als er niks veran­dert. Anderen vol­gen coach­ing om een goede start te mak­en in het vol­gende boek­jaar. Wat jouw reden ook is om team­coach­ing te over­we­gen, ik zorg dat je naar huis gaat met een con­creet actieplan om de werk­si­t­u­atie te ver­beteren.

 

 

Het werken met Emmy de Vrieze ervaar ik als pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point. 

Elze Frie

Directeur, Elliz in Com­pa­ny, Vrouw van het Jaar Zalt­bom­mel

Referentie Emmy de Vrieze

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat als zeer pret­tig ervaren in mijn samen­werk­ing met Emmy. Ik kan Emmy daarom aan iedereen aan­beve­len. 

Max­im Ver­daas­donk

Region­al Man­ag­er, Auto1 Group

Dit ontvang je in de leiderschapstraining

Start­da­tum in over­leg

 • 1 op 1 train­ing
 • 6 sessies, online of live, elke vri­jdag van 9.30 tot 11.00 uur
 • Lesomgev­ing met video’s, opgenomen livesessies, oefenin­gen, artike­len en een werk­boek
 • Toe­ganke­lijk via smart­phone, tablet en pc

 

6 modules over leiderschap

1. Focus en overzicht
Je staat er niet alleen voor. We bren­gen ver­ant­wo­ordelijkhe­den van jou en je team­le­den in beeld. En je leert het geheim van tak­en goed delegeren.

2. Suc­ces­fac­toren van jou en je team
Een lei­der zet de per­soon­lijke kwaliteit­en van zichzelf en van team­le­den opti­maal in. Je kri­jgt hulp dit in kaart te bren­gen en het effect te ver­sterken.

3. Lei­der­schap dat bij jou past
Een lei­der presteert beter als hij dicht­bij zichzelf bli­jft. Wat zijn jouw tal­en­ten en hoe gebruik je deze? En wat zijn jouw stress­fac­toren en hoe voorkom je ze?

4. Stop de beren op de weg
Welke over­tuigin­gen belem­meren jou om de lei­der te wor­den die je wil zijn? Hoe kom je aan deze gedacht­es? En hoe kom je er vanaf?

5. Een visie ontwikke­len
Je hebt vast ideeën hoe het beter kan bin­nen je bedri­jf of afdel­ing. Je leert deze gedacht­es omzetten tot inspi­ratie om tot een inspir­erende visie te komen.

6. Actieplan voor jouw lei­der­schap
Vanu­it jouw per­soon­lijke visie, waar­den en tal­en­ten ontwikkel je een actieplan. Door de KATA-meth­ode leer je doe­len uit het plan te realis­eren. 

 

Meld je nu aan met intro­duc­tieko­rt­ing, omdat mijn lei­der­schap­strain­ing voor het eerst in deze vari­ant wordt gegeven. Investeer i.p.v. €997 nu €657 exclusief btw.

 

 

Emmy de Vrieze Leiderschapscoaching | Kernproces

Ervaren coach en auteur van het boek ‘Leiderschap: ontspannen presteren’

 

Al 13 jaar heb ik, Emmy de Vrieze, gew­erkt in diverse matrixor­gan­isaties. Ik heb lei­d­inggegeven aan kleine en grote teams. En jaren­lang was ik MT-lid in een direc­ti­eteam met de ver­ant­wo­ordelijkheid voor Noord-Europa. In 2019 schreef ik het boek ‘Lei­der­schap: ontspan­nen presteren’.

Mijn team­train­in­gen en lei­der­schap­scoach­ing lopen fan­tastisch, maar ik wil graag meer man­agers helpen in hun per­soon­lijke ontwik­kel­ing op de werkvlo­er. Dat kan nu ook via mijn lei­der­schap­strain­ing ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’.

Man­agers leer ik stop­pen met ploeteren door­dat ik ze hun eigen kwaliteit laat ont­dekken. Ik geef ze meer inzicht in passende lei­der­schapssti­jlen en het pro­ces van samen­werken in een team. Dit biedt meer focus en overzicht om de lei­der te wor­den die ze willen zijn. En de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te behalen die ze ambiëren.

 

Ervaringen met Emmy als leiderschapscoach

 

Emmy, dank je wel voor inspir­erende sessies tij­dens onze team­coach­ing. Je hebt ons als (jong) Man­age­ment Team een hele mooie en grote stap in onze ontwik­kel­ing lat­en zetten. Enorm veel waarder­ing voor de wijze hoe je ons daarin hebt gecoacht en begeleid. Dank je wel!!

Frank van Vlis­teren

Alge­meen Directeur, Ancu­lus

Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele coach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Wat wil jij over een jaar bereikt hebben?

Je hebt alti­jd een keuze. Je kan bli­jven doen wat je doet, maar dan is de kans op veran­der­ing klein. Je stress bli­jft aan­houden waar­door je energielev­el daalt. En je werk-privébal­ans raakt lang­durig uit even­wicht. Miss­chien moet je stop­pen met een hob­by of beknibbe­len op de tijd met je gezin.

Je kan ook kiezen om 1,5 uur vrij te mak­en per week. Tij­dens de 6‑weekse lei­der­schap­strain­ing ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’ kri­jg je meer grip op je lei­d­inggevende rol.

 

Al vanaf de eerste sessie kri­jg je vat op de keuzes die nodig zijn om je gelukkiger te voe­len in je baan en privéleven. Daar­door daalt je stress en kan je ontspan­nen de samen­werk­ing en taakverdel­ing bin­nen je team ver­beteren. Stap voor stap ontwikkel je je tot de lei­der die je wil zijn en die mooie resul­tat­en behaalt met het team.

Schri­jf je nu in voor het lei­der­schap­spro­gram­ma met intro­duc­tieko­rt­ing. Bij deel­name in sep­tem­ber is de invester­ing niet €997 maar €657 exclusief btw.

 

Of neem een optie

 

Ben je op zoek naar per­soon­lijke coach­ing om je lei­der­schap­skwaliteit­en verder te ontwikke­len? Kies dan voor indi­vidu­ele lei­der­schap­scoach­ing.