Hoe waren de afgelopen weken voor jou?

Hoe ben jij met de coro­na-cri­sis omge­gaan? Was het span­nend, druk en moest je zoeken naar een “nieuwe nor­maal”.

Ik heb de afgelopen weken mijn werkza­amhe­den op een lager pit­je gezet. Een beperkt aan­tal klanten heb ik nog gecoached en ik heb twee webi­na­rs gegeven. Verder heb ik mijn tijd vooral besteed aan mijn dochter en het relaxed bli­jven onder de omstandigheden.

Relaxed blijven 

Tij­dens een cri­sis als deze vond ik niet alti­jd gemakke­lijk. Maar wel het aller­be­lan­grijk­ste. Van mij werd er namelijk lei­der­schap verwacht. Door mijn dochter.

Jira is 6 jaar en moest zo goed mogelijk door een nieuwe sit­u­atie heen gelood­st wor­den.  Zij moest op de juiste manier met de coro­na-cri­sis kun­nen omgaan. En daar had zij een ontspan­nen en vrolijke moed­er voor nodig. Dat was mijn doel. En dat is gelukt.

Het bewi­js daar­van is Jira zelf. Toen ik gis­teren vroeg hoe zij de coro­na-tijd vond, was haar antwo­ord sim­pel. “Leuk en gezel­lig, want jul­lie waren er steeds.”


Omgaan met de corona-crisis: Tijd voor reflectie

Ik heb de afgelopen peri­ode veel nagedacht over mijn lev­en en welke rol werk daarin speelt. En wat mijn échte pri­or­iteit­en zijn. Hoe ik het gevoel van ontspan­ning vast kan bli­jven houden.

Als gevolg daar­van heb ik samen met mijn man een aan­tal nieuwe afsprak­en gemaakt over onze werk-privéverdel­ing. Ook heb ik als goed nieuw voorne­men om min­der uren, maar wel gerichter te gaan werken. 

Kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit


Wat heeft de corona-crisis jou geleerd?


Hoe ben jij met de coro­na-cri­sis omge­gaan? Heb jij ook goede voorne­mens gemaakt? En weet je al hoe je deze in prak­tijk gaat bren­gen?


Kun je ste­un gebruiken? Bij ervoor zor­gen dat je jouw voorne­mens ook gaat uitvo­eren? Neem dan con­tact met mij op voor 30 minuten gratis online coach­ing.

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen. 

Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan. Lees meer over lei­der­schap­scoach­ing.