MBTI workshop

Wanneer MBTI interessant is

Herken je de onder­staande sit­u­aties in jouw team? Dan geeft de MBTI-work­shop je een plan van aan­pak om de samen­werk­ing bin­nen het team te verbeteren.

 • Het team weet dat de samen­werk­ing beter kan, maar weten niet hoe.
 • Team­le­den werken vooral aan hun eigen tak­en, zon­der na te denken of ze hun sterke kan­ten opti­maal benutten.
 • Een sterk teamgevoel ont­breekt in het team waar­door er weinig syn­ergie is.
 • Er heerst onbe­grip tussen ver­schil­lende personen.
 • Het stress­niveau in het team is te hoog.

 

leiderschapscoach | leiderschapstraining | leiderschap | teamcoach | Coach Zaltbommel

Patronen doorbreken

Het is lastig om zon­der hulp gewoontes en patro­nen in een team te door­breken. MBTI is een per­soon­lijkhei­dsin­s­tu­ment dat inzicht biedt in je eigen per­soon­lijkheid en die van je team­le­den. Het zorgt voor een betere werk­si­t­u­atie waar­bij je meer uit de samen­werk­ing bin­nen het team haalt.

Meer inzicht in de samenwerking

De team work­shop is gericht op het behalen van con­crete resul­tat­en. MBTI helpt het team aan heldere inzicht­en in de samen­werk­ing. Deze wor­den ver­taald in een duidelijke actieli­jst met daarop de werkaf­sprak­en. De team work­shop wordt afgestemd op vraagstukken die in het team spe­len. De work­shop kan bijvoor­beeld gericht zijn op het ver­beteren van de com­mu­ni­catie, het ver­min­deren van stress, de imple­men­tatie van een nieuwe werk­wi­jze of het omgaan met veran­derin­gen. De work­shop draagt bij aan een betere samen­werk­ing tussen team­le­den en de besluitvorm­ing bin­nen het team.

 

Teamcoaching | teamontwikkeling | leiderschapstraining

Dit bereik je dankzij de MBTI-workshop

 • Meer inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van je teamleden.
 • Een goed team­re­sul­taat door een betere samen­werk­ing bin­nen het team.
 • Vast­stellen van de werk­wi­jze die jul­lie als team suc­cesvol maakt, zodat er meer grip komt op het behalen van de doelstellingen.
 • Een lager stressniveau.
 • Betere inzet van team­le­den, zodat het team zich opti­maal ontwikkelt.
 • Focus en visie dankz­ij goede werkaf­sprak­en in een con­creet actieplan.

Ervaringen van teams

Met meer dan 15 jaar ervar­ing heeft Emmy al veel teams begeleid. Som­mige teams wilden de com­mu­ni­catie in het team ver­beteren. Anderen vol­gen een MBTI-work­shop om een goede taakverdel­ing te mak­en voor het vol­gende boek­jaar. Wat jouw reden ook is om een MBTI-work­shop te over­we­gen, Emmy zorgt dat jul­lie geïn­spireerd een boost geven aan jul­lie samenwerking!

“Wij vol­gden een team­work­shop bij Emmy. Door MBTI leer­den wij over onze eigen en elka­ars per­soon­lijkhe­den en kre­gen wij inzicht in ons team­profiel. Hier­door kun­nen wij elka­ar beter begri­jpen, inspe­len op de sterke pun­ten van ons als team en hebben wij meer inzicht in hoe wij het beste met elka­ar kun­nen communiceren.”

- Caith­lyn Tschi, Voorzit­ter van bestu­ur SPS-NIP

“Wij vol­gden met ons inter­na­tionale Finance team een MBTI train­ing bij Emmy. MBTI kan in alle tal­en ingezet wor­den en Emmy’s Engels is heel goed. MBTI gaf ons een per­fect hand­vat voor de ver­be­ter­ing van de samen­werk­ing. We hebben een actieplan gemaakt voor de samen­werk­ing en de verdel­ing van taken.

Emmy begelei­d­de deze work­shop inhoudelijk sterk, maar ook vol humor.”

- Eel­co Gulpen, CFO Mod­ern Dental

 

 “Ik vol­gde meerdere train­in­gen bij Emmy, waaron­der een MBTI work­shop met mijn docen­ten­team. MBTI bood ons veel inzicht­en en heeft de hoeveel­heid stress in het team verlaagd. 

Emmy heb ik ervaren als warme, pro­fes­sionele train­er. Ze ver­staat haar vak!”

- Deb­o­rah Sno­eren, Directeur Pri­mair onderwijs

 

Teamworkshop op maat

Elke team­work­shop is alti­jd een maatwerk­tra­ject aan de hand van de wensen en behoeften van een team of bedri­jf. Dus wil je de nadruk leggen op een bepaald onder­w­erp, dan kan dat. MBTI biedt heel veel mogelijkhe­den om samen­werk­ing bin­nen het team te verbeteren.

De team­work­shop vin­dt nor­maal gespro­ken plaats op een externe locatie, zodat je uit de eigen werkomgev­ing bent. Er wor­den geen beam­ers of andere dig­i­tale mid­de­len gebruikt. Dit lev­ert een andere groeps­dy­namiek op en nieuwe inspi­ratie. Je leert elka­ar beter ken­nen en ontwikkelt een geza­men­lijke visie om richt­ing te geven aan jul­lie team.

Het is mogelijk om de team­work­shop als losse work­shop in te zetten of als onderdeel van een team­coach­ingstra­ject. Hoe je MBTI wilt inzetten, hangt af van je doelstellingen.

MBTI | Teamontwikkeling | Teamcoaching | gecertificeerd

Wil je meer weten over de mogelijkhe­den van MBTI voor jouw team? Laat je gegevens achter en we nemen nog dezelfde dag con­tact met je op.
Of bel direct 0418–645788.

9 + 8 =