De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen krijgt. 

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. Door het gebruik van MBTI ontstaat begrip en waarder­ing voor de ver­schillen tussen per­soon­lijkhe­den. Dat helpt het team om effec­tiev­er samen te werken, beter te com­mu­niceren en mis­ver­standen te voorkomen.

MBTI inzetten in team of organisatie

MBTI biedt team­le­den inzicht in hun per­soon­lijke voorkeurssti­jlen. Door deze voorkeuren te delen creëer je bij team­le­den begrip voor elka­ars gedrag. Ook helpen de MBTI-types mensen bij hoe zij hun gedrag kun­nen aan­passen. Zo ga je als team beter samenwerken.

Daar­naast biedt MBTI als toegevoegde waarde hand­vat­ten aan over hoe mensen met ver­schil­lende types elka­ar kun­nen aan­vullen. Hier­mee ver­sterk je het team en kan één plus één drie worden.

Tenslotte creëert MBTI bin­nen een team bewustz­i­jn van de sterke pun­ten en valkuilen van een team. Zo maakt MBTI het ook mogelijk om heel bewuste keuzes te mak­en in teamsamenstellingen.

MBTI training voor teams

Door het goed inzetten van MBTI kun je als lei­der de presta­ties van je team sterk ver­beteren. Zelfinzicht, inzicht in elka­ar en ken­nis over de groep­sprocessen bieden jou en je team veel hand­vat­ten voor ver­sterk­ing. Zon­der dat het heel veel moeite kost of stress oplevert. 

De 4 vragen van MBTI

De MBTI beant­wo­ordt de vraag welke voorkeuren mensen hebben. De vier vra­gen die daar­bij gesteld wor­den zijn:

  • 1. Waar haal je energie uit ?
  • 2. Hoe ver­w­erk je informatie?
  • 3. Hoe neem je beslissingen
  • 4. Hoe ga je om met de wereld om je heen?

Elk team­lid heeft natu­urlijk andere voorkeuren. Door die te ken­nen kun je daar op inspelen.

Emmy de Vrieze is gecer­ti­ficeerd MBTI-prac­ti­tion­er en geeft regel­matig MBTI train­ingen.

Lees meer over team­coach­ing en mbti-work­shops.