De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen krijgt. 

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. Door het gebruik van MBTI ontstaat begrip en waarder­ing voor de ver­schillen tussen per­soon­lijkhe­den. Dat helpt het team om effec­tiev­er samen te werken, beter te com­mu­niceren en mis­ver­standen te voorkomen.

MBTI inzetten in team of organisatie

MBTI biedt team­le­den inzicht in hun per­soon­lijke voorkeurssti­jlen. Door deze voorkeuren te delen creëer je bij team­le­den begrip voor elka­ars gedrag. Ook helpen de MBTI-types mensen bij hoe zij hun gedrag kun­nen aan­passen. Zo ga je als team beter samenwerken.

Daar­naast biedt MBTI als toegevoegde waarde hand­vat­ten aan over hoe mensen met ver­schil­lende types elka­ar kun­nen aan­vullen. Hier­mee ver­sterk je het team en kan één plus één drie worden.

Tenslotte creëert MBTI bin­nen een team bewustz­i­jn van de sterke pun­ten en valkuilen van een team. Zo maakt MBTI het ook mogelijk om heel bewuste keuzes te mak­en in teamsamenstellingen.

MBTI training voor teams

Door het goed inzetten van MBTI kun je als lei­der de presta­ties van je team sterk ver­beteren. Zelfinzicht, inzicht in elka­ar en ken­nis over de groep­sprocessen bieden jou en je team veel hand­vat­ten voor ver­sterk­ing. Zon­der dat het heel veel moeite kost of stress oplevert. 

De 4 vragen van MBTI

De MBTI beant­wo­ordt de vraag welke voorkeuren mensen hebben. De vier vra­gen die daar­bij gesteld wor­den zijn:

  • 1. Waar haal je energie uit ?
  • 2. Hoe ver­w­erk je informatie?
  • 3. Hoe neem je beslissingen
  • 4. Hoe ga je om met de wereld om je heen?

Het antwo­ord op deze vier vra­gen lei­dt tot 4 let­ter­com­bi­naties I of E, S of N, T of F, J of P. Hier­mee kun­nen 16 let­ter­com­bi­naties gemaakt wor­den. Dat zijn de 16 per­son­al­i­ty types van MBTI. 

Korte beschrijving MBTI-types

MBTI helpt om per­soon­lijkhei­d­stypes te beschri­jven. Hieron­der wor­den de 16 MBTI-types kort toegelicht.

ISTJ: Grondig, plichts­getrouw, real­is­tisch, maar ook sys­tem­a­tisch en gereserveerd.

ISTP: Ana­lytisch, prak­tisch en real­is­tisch maar ook logisch en flexibel.

ISFJ: Geor­gan­iseerd, prak­tisch en geduldig, maar ook betrouw­baar, loy­aal en begripvol.

ISFP: Werken graag samen, beschei­den, flex­i­bel, aardig en loyaal.

INTJ: Strate­gisch, con­ceptueel, inno­vatief, onafhanke­lijk en logisch. Veeleisend maar ook bedachtza­am zijn.

INTP: Onafhanke­lijk en afs­tandelijk. Maar ook logisch, scep­tisch en innovatief.

INFJ: Meelevend, ide­al­is­tisch en fan­tasier­ijk en dromerig. Ook gevoelig en gereserveerd.

INFP: Flex­i­bel, spon­taan, maar ook bedachtza­am en beheerst. Fan­tasier­ijk en ontwikkelingsgericht.

ESTJ: Ver­ant­wo­ordelijk en effi­ciënt, maar ook asser­tief, logisch en realistisch.

ESTP: Ana­lytisch, extravert en ent­hou­si­ast, maar ook logisch. Boven­di­en opmerkza­am en vindingrijk.

ESFJ: Warm en dankbaar, maar ook geor­gan­iseerd, extravert en onder­s­te­unend. Real­is­tisch en loyaal.

ESFP: Flex­i­bel, vrien­delijk en spraakza­am. Werken graag samen, maar ook gemakke­lijk afgeleid. 

ENTJ: Gestruc­tureerd en uitda­gend. Ook strate­gisch ingesteld en stellen veel vragen.

ENTP: Vaak bezig met hun ontwik­kel­ing, zijn the­o­retisch en flex­i­bel, maar ook fan­tasier­ijk en uitdagend.

ENFJ: Warme en onder­s­te­unend. Kun­nen goed samen­werken, vrien­delijk, geor­gan­iseerd en overtuigend.

ENFP: Vrien­delijk, expressief, inno­vatief en energiek.

Uitgebreide beschrijvingen MBTI types

Op de offi­ciële web­site van The Myers Brig­gs Com­pa­ny kun je voor alle per­soon­lijkhei­d­stypes een profiel lezen, dat kun je ook doen door hier­boven op de let­ter­com­bi­naties te klikken. In de profie­len staan de sterke pun­ten, de mogelijke ontwikkelpun­ten, de typ­is­che ken­merken van een MBTI-type, loop­baanideeën en hoe een type onder stress reageert.

Achtergrondinformatie MBTI

De MBTI-vra­gen­li­jst is  wereld­wi­jd het meest gebruik­te per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment. Het meet de voorkeuren van mensen. De MBTI-types bieden inzicht in per­soon­lijke sti­jl en ontwikkel­be­hoeften. De vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een inten­sief feed­back­ge­sprek biedt mensen de mogelijkheid om hun voorkeurssti­jlen vast te stellen.

Cather­ine Myers en Isabel Brigss zijn de ontwikke­laars van MBTI. Zij geloof­den dat als mensen elka­ar beter begrepen, ze beter zouden samen­werken en er min­der con­flicten zouden zijn. MBTI wordt daarom veel ingezet als instru­ment om meer inzicht te kri­j­gen in de dynamiek van een groep. 

Emmy de Vrieze is gecer­ti­ficeerd MBTI-prac­ti­tion­er en geeft regel­matig MBTI train­ingen.

Lees meer over team­coach­ing en mbti-work­shops.