De Myers-Brig­gs Type Indi­ca­tor (MBTI) is een instru­ment waarmee je diep­gaand inzicht in je eigen per­soon­lijkheid en die van anderen kri­jgt.

Als lei­der kun je MBTI inzetten om de inter­ac­tie bin­nen je team posi­tief te beïn­vloe­den. Door het gebruik van MBTI ontstaat begrip en waarder­ing voor de ver­schillen tussen per­soon­lijkhe­den. Dat helpt het team om effec­tiev­er samen te werken, beter te com­mu­niceren en mis­ver­standen te voorkomen.

De MBTI-vra­gen­li­jst is  wereld­wi­jd het meest gebruik­te per­soon­lijkhei­dsin­stru­ment. Het meet de voorkeuren van mensen. De MBTI-types bieden inzicht in per­soon­lijke sti­jl en ontwikkel­be­hoeften. De vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een inten­sief feed­back­ge­sprek biedt mensen de mogelijkheid om hun voorkeurssti­jlen vast te stellen.

MBTI uitleg

Cather­ine Myers en Isabel Brigss zijn de ontwikke­laars van MBTI. Zij geloof­den dat als mensen elka­ar beter begrepen, ze beter zouden samen­werken en er min­der con­flicten zouden zijn. MBTI wordt daarom veel ingezet als instru­ment om meer inzicht te kri­j­gen in de dynamiek van een groep.

MBTI biedt team­le­den inzicht in hun per­soon­lijke voorkeurssti­jlen. Door deze voorkeuren te delen creëer je bij team­le­den begrip voor elka­ars gedrag. Ook helpen de MBTI-types mensen bij hoe zij hun gedrag kun­nen aan­passen. Zo ga je als team beter samen­werken.

Daar­naast biedt MBTI als toegevoegde waarde hand­vat­ten aan over hoe mensen met ver­schil­lende types elka­ar kun­nen aan­vullen. Hier­mee ver­sterk je het team en kan één plus één drie wor­den.

Tenslotte creëert MBTI bin­nen een team bewustz­i­jn van de sterke pun­ten en valkuilen van een team. Zo maakt MBTI het ook mogelijk om heel bewuste keuzes te mak­en in team­samen­stellin­gen.

MBTI Training of coaching voor teams

Door het goed inzetten van MBTI kun je als lei­der de presta­ties van je team sterk ver­beteren. Zelfinzicht, inzicht in elka­ar en ken­nis over de groep­sprocessen bieden jou en je team veel hand­vat­ten voor ver­sterk­ing. Zon­der dat het heel veel moeite kost of stress oplev­ert.

16 verschillende MBTI types

De MBTI beant­wo­ordt de vraag welke voorkeur mensen hebben bij het gebruik van de vier men­tale bas­is­func­ties. De vier vra­gen die daar­bij gesteld wor­den zijn:

De vier men­tale func­ties

  • 1. Waar haal je energie uit ?
  • 2. Hoe ver­w­erk je infor­matie?
  • 3. Hoe neem je beslissin­gen
  • 4. Hoe ga je om met de wereld om je heen?

Het antwo­ord op deze vier vra­gen lei­dt tot 4 let­ter­com­bi­naties E of I, S of N, T of F, J of P. Hier­mee kun­nen 16 let­ter­com­bi­naties gemaakt wor­den. Dat zijn de 16 typen van MBTI. Een voor­beeld is: ENTP

Ontdek de MBTI types

Op de offi­ciële web­site van The Myers Brig­gs Com­pa­ny kun je voor alle per­soon­lijkhei­d­stypes een profiel lezen. In de profie­len staan de sterke pun­ten, de mogelijke ontwikkelpun­ten, de typ­is­che ken­merken van een MBTI-type, loop­baanideeën en hoe een type onder stress reageert.

Emmy de Vrieze is gecer­ti­ficeerd MBTI-prac­ti­tion­er en geeft regel­matig MBTI train­ingen.

Lees meer over werk­wi­jzes en ontwik­kel­ingsmeth­od­es.