Leiderschapstrainingen

In ver­band met de coro­nacri­sis zijn alle train­in­gen tot nad­er orde uit­gesteld. Wil je toch werken aan jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing? Lees dan meer over coach­ing.

 

Voor de ontwik­kel­ing van jouw lei­der­schap bieden we ver­schil­lende lei­der­schap­strain­in­gen  aan. Kwal­i­tatief hoog­waardi­ge train­in­gen met de focus op jouw per­soon­lijke ontwikkeling.

De train­in­gen zijn alleen of in een groep. Maar je kunt ook kiezen in de locatie. Er is namelijk train­in­gen in zow­el Ned­er­land als Mal­lor­ca. Daar­door sluit er alti­jd iets aan op jouw behoefte. Weet je nog niet wat het beste past bij jouw leervraag? Neem dan direct con­tact op om je vra­gen en wensen te bespreken.

Unieke leiderschapstraining: Realiseer jouw Ambities in 1 dag

Veel lei­ders van mid­del­grote bedri­jven worste­len met het omzetten van ambities en dromen naar resul­tat­en. Wil jij ook niets liev­er dan je doe­len behalen?  En daar­naast ook jouw lei­der­schap ontwikke­len? Maar weet je nog niet hoe?

Lees meer over deze unieke train­ing waarin je op 1 dag een volledig voor jou op maat gemaak­te train­ing vol­gt. Een 1 op 1‑training volledig toege­spitst op jouw wensen en leervraag.

Leiderschapstraining: Werk vanuit jouw kracht

Een lei­der­schap­strain­ing om ambities waar te maken!

In deze train­ing je hoe jij vanu­it jouw kracht kunt werken, waar­door je relaxed jouw ambities kunt realiseren.

De is train­ing spe­ci­aal voor lei­ders, man­agers en onderne­mers. Je leert jouw unieke kracht ken­nen. Én je leert hoe je die op de juiste manier in gaat zetten. Hier­door is alles exact passend voor jouw unieke sit­u­atie. Boven­di­en zit er in deze lei­der­schap­strain­ing ook per­soon­lijke coaching. 

In haar lei­der­schap­strain­in­gen begelei­dt Emmy lei­ders in hun ontwik­kel­ing. Heel prag­ma­tisch, geen bla bla, echt iemand waar je energie van krijgt.

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

Wil jij naar deze lei­der­schap­strain­in­gen meer ruimte voor per­soon­lijke aan­dacht en reflec­tie bij het ontwikke­len van jouw lei­der­schap ? Kies voor indi­vidu­ele leiderschapscoaching

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Succesvolle mensen: Ontdek hun geheim

Wat doen suc­cesvolle mensen? En wat doe jij? Iedereen boekt weleens suc­cessen. Bijvoor­beeld door een pro­motie, goede voorne­mens of plan­nen die je gere­aliseerd hebt. Je hebt je door niets of nie­mand lat­en tegen­houden en je plan goed weten uit te voeren. Maar wat heeft…

Lees meer
Wat te doen bij een burn-out?

Wat te doen bij een burn-out?

Aan­tal mensen met burn-out in 2020 Er is op dit moment ontzettend veel stress in Ned­er­land. Als we kijken naar onder­staande cijfers zien we bijvoor­beeld dat 70% van de werkne­mers zijn/haar werk stressvol vin­dt. De verwacht­ing is dat dit per­cent­age nog gaat stijgen.…

Lees meer
Delegeren. Hoe dan?

Delegeren. Hoe dan?

Een kei in de inhoud en toch delegeren. Heel veel man­agers en directeuren zijn inhoudelijk steen­goed. Steen­goed in wat hun medew­erk­ers moeten doen. Waarom is delegeren moeil­ijk? Voor veel lei­ders is delegeren vaak moeil­ijk, door­dat ze zelf het werk van hun teamleden…

Lees meer
Perfectionisme. Wat levert het op?

Perfectionisme. Wat levert het op?

Een aanzien­lijk deel van mijn klanten heeft last per­fec­tion­isme. Ze werken super­hard, streven naar het beste en zijn enorm streng voor zichzelf. Vaak stel ik hun de vraag wat hun per­fec­tion­isme hen oplev­ert. De posi­tieve kant van per­fec­tion­isme Met het streven om het…

Lees meer
BOB-model

BOB-model

BOB staat voor beeld­vorm­ing – oordeelsvorm­ing – besluitvorm­ing. Het BOB-mod­el helpt bij een gestruc­tureerde aan­pak van een prob­leem om tot een besluit te komen. In veel ver­gaderin­gen bin­nen organ­isaties wor­den er besluiten genomen waar eigen­lijk niet zo goed is over…

Lees meer
Cultuurniveaus van Schein

Cultuurniveaus van Schein

Bij het duiden van (organisatie-)culturen is er een groot risi­co dat men te een­z­i­jdig kijkt. Dat is zonde, want cul­tu­ur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Cul­tu­ur zie je namelijk terug in alle aspecten van een organ­isatie en de mensen die er in werken.…

Lees meer
Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede

Defin­i­tie van Cul­tu­ur Vol­gens Hof­st­ede wordt het denken, doen en lat­en van de mens voor een deel bepaald door de men­tale pro­gram­mer­ing. Deze pro­gram­mer­ing ontstaat in de jeugd en vroege vol­wassen­heid door de ervarin­gen en opvoed­ing van een per­soon. Ook cul­tu­ur vormt…

Lees meer
Hoe overtuig je iemand om iets te doen?

Hoe overtuig je iemand om iets te doen?

Over­tu­igen is er voor zor­gen dat de ander gaat doen of denken wat jij graag wilt. Het over­tu­igen van anderen kan op ver­schil­lende manieren. Er zijn vier basis­sti­jlen voor over­tuig­ingskracht, deze wor­den hieron­der kort uit­gelegd. Verderop in het artikel komt je er…

Lees meer
Impact van een leider

Impact van een leider

Wat is impact? Impact is dat­gene wat er niet is als jij er niet zou zijn. Impact is dus wat er ontstaat door jouw aan­wezigheid in je organ­isatie, je team, maar ook in je privéleven. Impact kan zow­el posi­tief als negatief zijn. Dit klinkt nu miss­chien nog een beetje…

Lees meer
Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Een waardendocument: De directie bepaalt de organisatiewaarden?!

Ik heb bij diverse organ­isaties gezien dat het direc­ti­eteam de waar­den voor de organ­isatie had bepaald. Vaak had­den ze daar veel tijd met elka­ar aan gespendeerd en waren ze reuze trots op het waar­den­doc­u­ment wat ze had­den opgesteld. Van medew­erk­ers werd vervolgens…

Lees meer
Wat is persoonlijk leiderschap?

Wat is persoonlijk leiderschap?

Per­soon­lijk lei­der­schap is jezelf aans­turen en doe­len realis­eren door je eigen kwaliteit­en en tal­en­ten volledig te gebruiken. Dat klinkt nogal abstract, daarom geef ik hier meer invulling aan met een per­soon­lijk ver­haal. Mijn per­soon­lijke voor­beeld Vaak vroeg ik me af…

Lees meer
Coachingsvaardigheden voor leiders

Coachingsvaardigheden voor leiders

Jouw rol als lei­d­inggevende Wan­neer je de rol van lei­d­inggevende hebt, heb je veel ver­ant­wo­ordelijkheid voor de mensen aan wie je lei­d­ing geeft. Wan­neer zij prob­le­men ervaren is het aan jou om hier iets aan te doen. Dat betekent dus niet dat je deze prob­le­men voor hen…

Lees meer