Vakbekwaam Coachend Leiderschap 

1 oktober, 22 oktober en 12 november

Als lei­der je team coachen is pit­tig en lev­ert hoge verwachtin­gen, veel ver­plichtin­gen en regel­matig stress­mo­menten op. De oplei­d­ing ‘Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap’ helpt je ont­plooien als lei­der, suc­cesvolle coach­ings­ge­sprekken te voeren en met je team de bedri­jf­s­re­sul­tat­en te verbeteren.

Ontspan­nen lei­der­schap lat­en zien is gemakke­lijk­er als je weet hoe jouw manier van coachend lei­d­inggeven past bij jou als per­soon. Met een werk­wi­jze die aansluit bij jouw waar­den, ervaar je dat gesprekken je min­der energie kosten, stress daalt en resul­tat­en makke­lijk­er komen.

VCL Pluspakket

Wan­neer je het max­i­male uit jouw per­soon­lijke ontwik­kel­ing en onze oplei­din­gen wilt halen, kies dan voor het VCL Pluspakket.

Als toevoeg­ing op de oplei­d­ing Vak­bek­waam Coachend Lei­der­schap (voor begin­nende lei­ders) biedt het VCL Plus­pakket een per­soon­lijkhei­dss­can, een doel­stellin­genge­sprek, een tussen­ti­jds feed­back­ge­sprek en na afloop een per­soon­lijk ontwikkelgesprek.