Leiderschapscoaching voor managers en directeuren

Bel 06–30437090 voor een intakegesprek

Geef richting aan jouw leiderschap

Stress, veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den en over­w­erken. Het schi­jnt bij de func­tie van man­ag­er of directeur te horen als je andere lei­ders moet geloven. Als lei­der­schap­scoach denk ik daar anders over.

Lei­d­inggeven kan ook op een ontspan­nen wijze, maar dat vergt wel zelfinzicht. Op je tenen lopen werkt niet op lange ter­mi­jn. Wees jezelf, ken je sterke kan­ten en ont­plooi jezelf tot een pret­tige man­ag­er of directeur met vol­doende tijd voor een privéleven.

Wil jij een leuke, ontspan­nen lei­d­inggevende zijn die het team onder­s­te­unt en bedri­jf­s­suc­cessen behaalt?

Voor wie is leiderschapscoaching geschikt?

Ben je man­ag­er of directeur en herken je jezelf in onder­staande sit­u­aties? Dan kan lei­der­schap­scoach­ing je daar­bij helpen.

 • Je ervaart regel­matig stress tij­dens je werk
 • Ambitieus en leergierig dat ben je, maar je loopt soms vast in je perfectionisme
 • Je vin­dt delegeren lastig, waar­door je ’s avonds of in het week­end overwerkt
 • Het poli­tieke spel en tegengestelde belan­gen in de organ­isatie vind je lastig om mee om te gaan.
 • Je piek­ert of dit je droom­baan is. Soms slaap je er slecht van
 • Je wilt een betere werk-privébal­ans, want het lev­en draait niet alleen om werken

 

Door vaste gewoontes loop je het risi­co steeds in dezelfde valkuil te stap­pen waar­door je niet groeit in je lei­d­inggevende rol. 

Lei­der­schap­scoach­ing helpt je met het verkri­j­gen van zelfinzicht en helpt je tot een  pret­tige werk­si­t­u­atie te komen. Dit is fijn­er voor jezelf, beter voor je team en biedt je de werk-privébal­ans waar­naar je verlangt.

Vind jij het soms lastig om lei­d­ing te geven?

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze

Eén ding hebben succesvolle leiders met elkaar gemeen. Ze durven hulp te vragen, omdat ze accepteren dat ze niet alles kunnen en hoeven weten.

 

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn leven.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Ik werk op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis. Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan.

 

 

Dit bereik je dankzij leiderschapscoaching

Meer inzicht in jezelf

Met zelfinzicht komt per­soon­lijke groei en het ver­mo­gen om de juiste keuzes te mak­en. Je doorzi­et wat je moet doen om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven.

 • Ont­dek welke per­soon­lijke eigen­schap­pen bij­dra­gen aan de suc­cessen in je leven
 • Merk welke belem­merende gedacht­es je tegen­houden om te bereiken wat je echt wilt
 • Creëer meer focus in je werk en leven
 • Ontwikkel meer overzicht, waar­door je zelfverzek­erd keuzes maakt over je werk, ambities en privéleven

 

Meer grip op je leiderschap

Je leert jouw sterke eigen­schap­pen in te zetten om op een effec­tieve manier  lei­d­ing te geven en resul­tat­en te boeken.

 • Voel beter aan hoe het poli­tieke spel in jouw organ­isatie wordt gespeeld
 • Heb beter door wat jij nodig hebt om stressvrij te werken
 • Weet op welke manier je de ontwik­kel­ing van je team­le­den stimuleert
 • En groei uit tot een leuke en suc­cesvolle lei­d­inggevende die erop durft te vertrouwen dat gedelegeerd werk goed wordt uitgevoerd

 

Zeer deskundig en begaan

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat als zeer pret­tig ervaren in mijn samen­werk­ing met Emmy. Ik kan Emmy als lei­der­schap­scoach daarom aan iedereen aanbevelen. 

Max­im Ver­daas­donk — Prod­uct Owner

Wil jij meer grip op je leiderschap of werk-privébalans?

Bel direct 06–30437090 om jouw vraag door te spreken. Bij een wed­erz­i­jdse klik plan­nen we daar­na een intakege­sprek. Wil je aan de slag met de ontwik­kel­ing van je hele team? Kies dan voor team­coach­ing.

 

Helemaal geen stress meer, kan dat?

Is het wel goed om hele­maal geen stress meer te voe­len? Dat vroeg Manon mij in ons vijfde gesprek van haar leiderschapscoaching.

Ik vroeg waarom Manon die vraag stelde. Ze vertelde over hoe zij zich voelde, voor­dat wij aan de coach­ing begonnen waren.

Elke dag was ze bezig om haar kansen op pro­motie te ver­groten. Con­cur­renten in de gat­en houden. Bij het bestu­ur in de smaak vallen. Hopend op belan­grijke pro­jecten. Ze gaf te veel energie. Aan din­gen waar ze zelf geen invloed op had. 

Door de lei­der­schap­scoach­ing kent Manon haar eigen cirkel van invloed. En weet ze hoe zij zich daar op een slimme manier op kan richt­en. Ze stopt nu haar energie in zak­en waar ze direct invloed op heeft. Zo is het een stuk makke­lijk­er om suc­cesvol te zijn.

Zelfs zo makke­lijk dat ze hele­maal geen stress meer voelt!