leiderschapscoaching | leiderschapscoach

Met leiderschapscoaching geef jij richting aan jouw leiderschap

Stress, veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den en over­w­erken. Het lijkt vaak bij de func­tie van een man­ag­er of directeur te horen. Als lei­der­schap­scoach denk ik daar anders over.

Op je tenen lopen werkt niet op lange ter­mi­jn. Lei­d­inggeven kan ook op een ontspan­nen manier, maar dat vergt wel zelfinzicht. Wees jezelf, ken je sterke kan­ten en benut je kwaliteiten.

Lei­der­schap­scoach­ing biedt je nieuwe per­spec­tieven en helpt je met het kri­j­gen van inzicht. Als coach laat ik je tij­dens een op een gesprekken doel­gericht prak­tis­che oplossin­gen ont­dekken. Zo kun jij jezelf ontwikke­len tot een lei­d­inggevende die het team op een ontspan­nen manier onder­s­te­unt. Én uit­groeien tot een man­ag­er of directeur die bedri­jf­s­suc­cessen behaalt met ook nog vol­doende tijd voor een privéleven.

“Leidinggeven wordt zoveel makkelijker met een flinke dosis zelfkennis”

 

Krijg meer zelfinzicht

Je bent ambitieus en gedreven en daarom werk je hard. Maar je ervaart ook dat het lang niet alti­jd wordt beloond met de resul­tat­en die jij wilt. Dat is stressvol. Je  hebt last van per­fec­tion­isme, loopt vast in het poli­tieke spel of je vin­dt delegeren moeil­ijk waar­door je veel over­w­erkt. Je wilt een betere werk-privébal­ans, want het lev­en draait niet alleen om hard werken.

Door vaste gewoontes loop je het risi­co steeds in dezelfde valkuil te stap­pen waar­door je niet groeit in je lei­d­inggevende rol of zelfs vast­loopt. Je voelt wel dat er meer in zit, toch komt het er niet uit. Je komt er maar niet achter wat voor jou goed werkt.

Omdat ik opgeleid ben als psy­choloog snap ik pre­cies welke invloed werk­druk, per­fec­tion­isme en een groot ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel heeft op jouw als per­soon en op jouw lei­der­schap. We onder­zoeken samen wat je tegen­houdt om te bereiken wat je echt wilt. Ik help je door inzicht te geven en maak je bewust van je eigen gedrag zodat je er ook echt iets aan kunt veranderen.

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze

Ontdek je kwaliteiten

Wan­neer je als lei­der op een ontspan­nen manier wilt presteren, is het de kun­st om je energie slim in te zetten. Door je te focussen op wat toegevoegde waarde heeft, je sterke kan­ten te benut­ten en dat­gene te doen wat jouw lei­der­schap versterkt.

Ont­dek welke per­soon­lijke eigen­schap­pen bij­dra­gen aan de suc­cessen in je lev­en en kijk voor­bij vaste patro­nen. Met zelfinzicht komt per­soon­lijke groei en het ver­mo­gen om je als lei­d­inggevende verder te ontwikkelen.

Dankz­ij coach­ing leer je op een andere manier kijken naar jezelf en doorzie je welke keuzes je kan mak­en om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven. Ik bied je nieuwe per­spec­tieven en maak je bewust van jouw sterke kwaliteit­en, zodat je ze in kunt zetten om een ontspan­nen en zelfverzek­erde lei­der te zijn.

Ontwikkel je sterke eigenschappen

In het coach­ingstra­ject leer je nieuwe gewoontes, die je ver­vol­gens in de prak­tijk gaat inzetten op een manier die bij jou als per­soon past. Door je eigen werk­wi­jze te ontwikke­len, ga je als vanzelf meer ontspan­nen leidinggeven.

Je zet je sterke eigen­schap­pen in en voelt beter aan wat jij nodig hebt om resul­tat­en te boeken en stressvrij te presteren. Ook ga je ont­dekken hoe je je team­le­den kunt stim­uleren in hun ontwik­kel­ing en samen tot betere presta­ties kunt komen. Uitein­delijk kri­jg je meer focus en overzicht, waar­door je zelfverzek­erd keuzes maakt over je werk en privéleven.

Door de the­o­retis­che ken­nis uit mijn MBA-oplei­d­ing en mijn jaren­lange ervar­ing als MT-lid begri­jp ik de dynamiek van jouw werkomgev­ing heel erg goed. Daar­door kan ik in de breedte mee­denken aan prak­tis­che oplossin­gen die jou verder bren­gen bij het ontwikke­len van een lei­der­schapssti­jl die past bij jouw karak­ter en waarden.

“Eén ding hebben succesvolle leiders met elkaar gemeen. Ze durven hulp te vragen, omdat ze accepteren dat ze niet alles kunnen en hoeven weten.”

 

Stijl van coachen

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik zorg snel voor inzicht­en, die je direct in de prak­tijk kan toepassen. Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, want ik weet dat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent.

Ik werk op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis. Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om mee aan de slag te gaan.

Bel me geheel vri­jbli­jvend om jouw spec­i­fieke vraag door te spreken. Als ik denk dat ik je daar­bij kan helpen en er is een wed­erz­i­jdse klik, plan­nen we daar­na een gratis intakegesprek.

 

Wil je aan de slag met de ontwik­kel­ing van je hele team? Kies dan voor team­coach­ing

ZEER DESKUNDIG EN BEGAAN

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat als zeer pret­tig ervaren in mijn samen­werk­ing met Emmy. Ik kan Emmy als lei­der­schap­scoach daarom aan iedereen aanbevelen. 

Max­im Ver­daas­donk — Prod­uct Owner