Leiderschapscoaching

Als lei­der werk je in een dynamis­che omgev­ing met veel com­plexe uitdagin­gen. Dat brengt veel druk met zich mee. Deze ver­ant­wo­ordelijkheid zorgt er soms voor dat je je alleen voelt staan. Maar je bent ambitieus en gedreven en daarom zet je door. Helaas ervaar je dat je inzet niet alti­jd wordt beloond met de resul­tat­en die jij wilt. Het lukt daar­door vaak niet om ontspan­nen en met plezi­er te werken.

MEER WERKPLEZIER EN MEER SUCCES

Lei­der­schap­scoach­ing zorgt voor meer grip op jouw lei­der­schap. Je ont­dekt hoe je jouw sterke kan­ten opti­maal inzet en hoe je je per­soon­lijke valkuilen herkent. Zo geef je jezelf de kans om jezelf te ontwikke­len en effec­tie­vere oplossin­gen te vin­den voor de prob­le­men waar je tege­naan loopt. Hier­door doe je je werk met meer plezi­er en zal je meer suc­ces boeken.

Gespecialiseerde coaching

Wij hebben een gespe­cialiseerd bedri­jf dat zich volledig focust op het coachen van man­agers en directeuren: Leiderschapscoaching.nl

Lees meer over hoe indi­vidu­ele coach­ing jouw lei­der­schap versterkt.

“Wetenschappelijke aanpak én praktische tips”

Coach­ing met Emmy was voor mij een zeer goede ervar­ing. Niet alleen is Emmy een heel leuk mens, maar gaf ze mij ook nieuwe inzicht­en waarom ik din­gen doe, zoals ik ze doe en waarom ik op bepaalde sit­u­aties reageer, hoe ik reageer. Haar gestruc­tureerde, weten­schap­pelijke aan­pak bij de coach­ing was voor mij ideaal. Last but not least geeft Emmy prak­tis­che tips, die je lev­en daad­w­erke­lijk makke­lijk­er maken. 

Julia Striegl — HR & Qual­i­ty Man­ag­er bij NPRC

“Snel tot de essentie en indien nodig een duwtje”

Emmy heb ik ervaren als een opgewek­te, nuchtere coach met een oprechte belang­stelling voor jouw vraagstukken. De wijze van coach­ing weet zij aan te passen aan de manier die voor jou werkt. Zij is in staat (heel) snel tot de essen­tie te komen en kan als dat nodig is ook wel ‘een duwt­je geven’. Het resul­taat voor mij is een ontspan­nen sti­jl van lei­d­inggeven, die effec­tief, energiek en posi­tief is. Dit resul­taat straalt zek­er ook uit naar de teams en de organisatie !

Arne van Roes­sel — MT-lid Gemeente Culemborg