Leiderschapscoaching voor ondernemers

Tij­dens de lei­der­schap­scoach­ing voor onderne­mers leer jij wat er voor jou nodig is om stressvrij en resul­taat­gericht jouw per­soon­lijke doe­len te realis­eren.

Leiderschapscoaching voor ondernemers

De lei­der­schap­scoach­ing voor onderne­mers heeft als doel jou te helpen bij het ontspan­nen realis­eren van jouw ambities. Het tweede doel is het creëren van een stip op de nieuwe hori­zon. Busi­ness coach­ing op maat.

Werk je te hard?

Werk ik te hard? Zor­gen mijn ambities en resul­taat­gerichtheid voor te veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den? Hoe creëer ik richt­ing en een stip aan de hori­zon? Of je nu al jaren onderneemt of net start, dit zijn vra­gen die ons alle­maal wel eens bezighouden.

 

Ontwikkel jouw leiderschap als ondernemer

In de coach­ing ontwikkel jij jouw lei­der­schap door:

  1. Kiezen voor jouw richt­ing in jouw lei­der­schap
  2. Creëren van richt­pun­ten in jouw bedri­jf en lev­en
  3. Bieden van inzicht in hoe je sterke com­pe­ten­ties het beste inzet

 

Krijg meer overzicht en inzicht

De coach­ing voor onderne­mers geeft je overzicht over wat je alle­maal doet. Ver­vol­gens laat ik je ervaren op welke wijze jij en jouw bedri­jf suc­cesvol zijn. Daar­na zoomen we in op je per­soon­lijke waar­den.

Ook laat ik je ken­nis­mak­en met je belem­merende over­tuigin­gen en kri­jg je meer inzicht in jouw per­soon­lijkheid. Het resul­taat dit coach­tra­ject voor onderne­mers is dat jij relaxed je ambities waar kunt mak­en.

 

Bespreek jouw ontwikkelingsbehoefte

Bel of mail mij om jouw lei­der­schaps­be­hoefte te bespreken en een maatwerkof­ferte aan te vra­gen.

Ervaringen van klanten

“Na de lei­der­schap­scoach­ing van Emmy heb ik meer inzicht in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer  focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach die op het goede moment, de goede vra­gen stelde.” Mar­i­on Denis — Senior Man­ag­er, WVDB

 

“Met Emmy heb ik gefo­cust op de com­bi­natie van mijn kern­pro­ces en kern­waar­den. Sinds de fast track coach­ing heb ik een helder inzicht en een ver­scherpte focus op mijn ambities, waar­door ik nu ook in staat ben om die te realis­eren.” — Jacomien Steen­nis, Onderne­mer

 

“Na een aan­tal gesprekken met Emmy te hebben gehad kreeg ik een andere manier van denken die ik kort daar­na suc­cesvol kon toepassen.” Remon Zeller — Inter­na­tion­al IT Man­ag­er

 

Mijn coachingsstijl

Mijn sti­jl van coachen is voor­namelijk een oploss­ings­gerichte coach­ingssti­jl. Deze heb ik mede ontwikkeld door een train­ing Co-Active coach­ing. Daar­naast ben ik ook getraind in KATA-coach­ing en ligt de resul­taat­gerichte coach­ingssti­jl ook dicht bij mij. Afhanke­lijk van de leervraag van mijn klant, kies ik een aan­pak. Om op die manier een zo goed en snel mogelijk resul­taat te boeken.

Wanneer ga je naar een coach?

Wanneer ga je naar een coach?

Wan­neer ga je naar een coach? Iedereen kan andere over­weg­in­gen hebben om naar een coach te gaan. Maar iedereen die naar een coach gaat heeft de wens om iets te veran­deren. In je werk, in de manier waarop je in je vel zit, de plek die je geeft aan emoties, omgaan met…

Lees meer
Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Burnout symptomen: Hoe herken ik een burnout?

Ieder mens is anders, dus heeft iedereen ook andere symp­tomen en klacht­en die op een burnout kun­nen wijzen. Hoe herken je een burnout? Er is vaak een overeenkomst in de ver­halen van mensen met een burnout. Het ver­haal van Geert wordt door veel anderen met een burnout…

Lees meer
Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Timemanagement: MEER-RUST-IN-JE-KOP-PLAN

Time­m­an­age­ment voor man­agers, directeuren en onderne­mers. Stel jij wel eens een van deze vra­gen? Hoe kri­jg ik het min­der druk? Wat moet ik doen om al mijn werk gedaan te kri­j­gen? Hoe stel ik de juiste pri­or­iteit­en? Time­m­an­age­ment, hoe dan? Ga aan de slag met het…

Lees meer
Wat is persoonlijk leiderschap? Mijn persoonlijke voorbeeld.

Wat is persoonlijk leiderschap? Mijn persoonlijke voorbeeld.

Vaak vroeg ik me af wat per­soon­lijk lei­der­schap is. Tot dat ik door iemand gewezen werd op mijn eigen per­soon­lijk lei­der­schap. Een per­soon­lijk voor­beeld. Een paar maan­den gele­den stond ik met een moed­er op het school­plein te prat­en. Ik deed mijn beklag over mensen die…

Lees meer
Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Over jezelf zijn: voor een glimlach een stralende lach terug

Authen­ticiteit en jezelf zijn. Dat is voor mij ongelooflijk belan­grijk. Ik ga over een maand­je met mijn man en kind ver­huizen naar ons droomhuis. Op dit moment wor­den de eerste ver­huis­dozen ingepakt. Tij­dens het inpakken van de dozen kwam ik mijn oude poëzie-album…

Lees meer

Emmy begelei­dt lei­ders in hun ontwik­kel­ing. Heel prag­ma­tisch, geen bla bla, echt iemand waar je energie van kri­jgt.

Sask­ia Brak

Man­ag­er Interne Ser­vices, Stadgenoot

Kerngedachte van deze site

 

Deze web­site mag je zien als een bron van inspi­ratie om jou te helpen bij het ontwikke­len van mooi en zin­vol lei­der­schap. Om jezelf en je team of organ­isatie te ont­plooien en te ontwikke­len vanu­it vri­jheid, ver­ant­wo­ordelijkheid en kracht.

De Kerngedachte van deze site bestaat uit een aan­tal basisideeën met betrekking tot lei­der­schap.

Het eerste basisidee is de over­tuig­ing dat jij, ik en alle mensen die dit lezen de juiste inten­ties hebben. Wij zetten lei­der­schap in om ons eigen lev­en en dat van de mensen om ons heen een beet­je mooier te mak­en.

Het tweede basisidee is dat er met betrekking tot lei­der­schap en per­soon­lijke ontwik­kel­ing geen goed of fout bestaat. Gedrag kan meer of min­der passend zijn in een sit­u­atie, maar een zwart/wit-oordeel over de juis­theid kan niet wor­den geveld.

Het laat­ste basisidee van de kerngedachte is dat ervarin­gen, weten­schap­pelijke the­o­rieën, kun­st en de natu­ur een bron zijn van inspi­ratie. Jij kunt voor jezelf bepalen wat je hieruit mee­neemt en wat je naast je neer­legt.