Leiderschapscoach voor managers en directeuren

Bel 06–30437090 voor een intakege­sprek

Geef richting aan jouw leiderschap

Stress, veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den en over­w­erken. Het schi­jnt bij de func­tie van man­ag­er of directeur te horen als je andere lei­ders moet geloven. Als lei­der­schap­scoach denk ik daar anders over.

Lei­d­inggeven kan ook op een ontspan­nen wijze, maar dat vergt wel zelfinzicht. Op je tenen lopen werkt niet op lange ter­mi­jn. Wees jezelf, ken je sterke kan­ten en ont­plooi jezelf tot een pret­tige man­ag­er of directeur met vol­doende tijd voor een privéleven.

Wil jij een leuke, ontspan­nen lei­d­inggevende zijn die het team onder­s­te­unt en bedri­jf­s­suc­cessen behaalt?

Voor wie is leiderschapscoaching geschikt?

Ben je man­ag­er of directeur en herken je jezelf in onder­staande sit­u­aties? Dan kan een lei­der­schap­scoach je daar­bij helpen.

 • Je ervaart regel­matig stress tij­dens je werk
 • Je bent ambitieus en leergierig, maar loopt soms vast in je per­fec­tion­isme
 • Je vin­dt delegeren lastig, waar­door je ’s avonds of in het week­end over­w­erkt
 • Je hebt soms moeite met het poli­tieke spel en tegengestelde belan­gen in de organ­isatie
 • Je piek­ert of dit je droom­baan is. Soms slaap je er slecht van
 • Je wilt een betere werk-privébal­ans, want het lev­en draait niet alleen om werken

 

Door vaste gewoontes loop je het risi­co steeds in dezelfde valkuil te stap­pen waar­door je niet groeit in je lei­d­inggevende rol.

Een lei­der­schap­scoach helpt je met het verkri­j­gen van zelfinzicht en helpt je tot een  pret­tige werk­si­t­u­atie te komen. Dit is fijn­er voor jezelf, beter voor je team en biedt je de werk-privébal­ans waar­naar je ver­langt.

Vind jij het soms lastig om lei­d­ing te geven?

Trainer Leiderschap Emmy de Vrieze

Eén ding hebben succesvolle leiders met elkaar gemeen. Ze durven hulp te vragen, omdat ze accepteren dat ze niet alles kunnen en hoeven weten.

 

Leiderschapscoach Emmy de Vrieze

No-nonsense coaching en direct toepasbaar in de praktijk

Mijn sti­jl van coachen is oploss­ings- en prak­tijkgericht. Ik pas zow­el Co-Active coach­ing als KATA-coach­ing toe. Sim­pel gezegd betekent dit dat ik focus op de per­soon als geheel en wat hij/zij nodig heeft om richt­ing te geven aan zijn lev­en.

Je hoeft geen uren­lange gesprekken met me te voeren, omdat je als lei­d­inggevende al druk genoeg bent. Ik zorg snel voor inzicht­en die makke­lijk te onthouden zijn, zodat jij het direct in de prak­tijk kan toepassen.

Ik werk op een unieke, his­torische locatie in Zalt­bom­mel. Daar ben je even weg van alles, maar voel je je toch thuis. Onze gesprekken mogen van mij best gezel­lig zijn, zolang jij naar buiten wan­delt met een actieplan om er weer tege­naan te gaan.

 

 

Dit bereik je dankzij coaching

1. Meer inzicht in jezelf

Met zelfinzicht komt per­soon­lijke groei en het ver­mo­gen om de juiste keuzes te mak­en. Je doorzi­et wat je moet doen om gelukkiger te zijn in je werk en privéleven.

 • Je ont­dekt welke per­soon­lijke eigen­schap­pen bij­dra­gen aan de suc­cessen in je lev­en
 • Je merkt welke belem­merende gedacht­es je tegen­houden om te bereiken wat je echt wilt
 • Je creëert meer focus in je werk en lev­en
 • Je ontwikkelt meer overzicht, waar­door je zelfverzek­erd keuzes maakt over je werk, ambities en privéleven

 

2. Meer grip op je leiderschap

Je leert jouw sterke eigen­schap­pen in te zetten om op een effec­tieve manier  lei­d­ing te geven en resul­tat­en te boeken.

 • Je voelt beter aan hoe het poli­tieke spel in jouw organ­isatie wordt gespeeld
 • Je hebt beter door wat jij nodig hebt om stressvrij te werken
 • Je weet op welke manier je de ontwik­kel­ing van je team­le­den stim­uleert
 • Je groeit uit tot een leuke en suc­cesvolle lei­d­inggevende die erop durft te vertrouwen dat gedelegeerd werk goed wordt uit­gevo­erd

Hoe fijn zou het zijn om niet langer zelf uit te zoeken hoe je je werk en privéleven ver­betert?

Neem de eerste stap en bel 06–30437090 om een intake te plan­nen.

De lei­der­schap­scoach­ing van Emmy de Vrieze ervaar ik als pret­tig pro­fes­sioneel, helder, aan­dachtig, scherp in een ontspan­nen sfeer. Emmy weet snel de vinger op de ‘zere plek’ te leggen om ver­vol­gens op ade­quate en posi­tieve manier onder­s­te­un­ing te bieden in ontwik­kel­ing­spro­ces. Emmy is, op een opbouwende en empathis­che manier, eerlijk, kor­daat en to the point. 

In haar prak­tijk in Zalt­bom­mel heerst een huiselijke sfeer. Een plek waar je jezelf mag zijn.

Elze Frie

Directeur, Elliz in Com­pa­ny

Referentie Emmy de Vrieze

Ik heb Emmy ervaren als zeer deskundig en begaan. Daar­bij straalt ze plezi­er en haar ambitie je verder te helpen op een juiste manier uit. Ik heb dat als zeer pret­tig ervaren in mijn samen­werk­ing met Emmy. Ik kan Emmy als lei­der­schap­scoach daarom aan iedereen aan­beve­len. 

Max­im Ver­daas­donk

Region­al Man­ag­er, Auto1 Group

Emmy heeft mij meer inzicht gegeven in mijn per­soon­lijkheid. Daar­naast heeft zij mij geholpen meer focus aan te bren­gen in mijn werk. Ik heb Emmy ervaren als een zeer pro­fes­sionele lei­der­schap­scoach die op het juiste moment, de juiste vra­gen stelde.

Mar­i­on Denis

Senior Man­ag­er, WVDB

Emmy de Vrieze Leiderschapscoaching | Kernproces

Ervaren coach en auteur van ‘Leiderschap: ontspannen presteren’

Wat mij onder­schei­dt van anderen is mijn ent­hou­si­asme, ken­nis en authen­ticiteit. Ik ben nuchter en real­is­tisch en laat lei­ders ontspan­nen presteren. In 2019 schreef ik hierover het boek ‘Lei­der­schap: Ontspan­nen Presteren’.

Ik weet hoe het bedri­jf­sleven werkt, omdat ik jaren in matrixor­gan­isaties heb gew­erkt met ingewikkelde poli­tieke ver­houdin­gen. Ook als man­ag­er van grote en kleine teams heb ik ervaren hoe het is om enorm veel ver­ant­wo­ordelijkhe­den te hebben.

Als lei­der­schap­scoach kijk ik door mijn ver­schil­lende brillen naar vraagstukken. Als psy­choloog, bedri­jf­skundi­ge, organ­isatiead­viseur en coach. Dit zorgt voor een com­pleet beeld en een gen­u­anceerde aan­pak.

Dankz­ij mijn effec­tief bewezen aan­pak coach ik man­agers, directeuren, teams en onderne­mers in uiteen­lopende branch­es. Ik ben o.a. actief bij bedri­jven in de logistiek, hoger onder­wi­js, verzek­erin­gen, facil­i­taire dien­stver­len­ing en won­ing­bouw­cor­po­raties.

 

Wil jij meer grip op je leiderschap of werk-privébalans?

Bel direct 06–30437090 om jouw vraag door te spreken. Bij een wed­erz­i­jdse klik plan­nen we daar­na een intakege­sprek. Wil je aan de slag met de ontwik­kel­ing van je hele team? Kies dan voor team­coach­ing.

 

Helemaal geen stress meer, kan dat?

Is het wel goed om hele­maal geen stress meer te voe­len? Dat vroeg Manon mij in ons vijfde gesprek van haar lei­der­schap­scoach­ing.

Ik vroeg waarom Manon die vraag stelde. Ze vertelde over hoe zij zich voelde, voor­dat wij aan de coach­ing begonnen waren.

Elke dag was ze bezig om haar kansen op pro­motie te ver­groten. Con­cur­renten in de gat­en houden. Bij het bestu­ur in de smaak vallen. Hopend op belan­grijke pro­jecten. Ze gaf te veel energie. Aan din­gen waar ze zelf geen invloed op had. 

Door de lei­der­schap­scoach­ing kent Manon haar eigen cirkel van invloed. En weet ze hoe zij zich daar op een slimme manier op kan richt­en. Ze stopt nu haar energie in zak­en waar ze direct invloed op heeft. Zo is het een stuk makke­lijk­er om suc­cesvol te zijn.

Zelfs zo makke­lijk dat ze hele­maal geen stress meer voelt!