De wereld ons heen is con­tinu in veran­der­ing en organ­isaties veran­deren mee. Om de veran­derin­gen die op organ­isaties afkomen goed te begelei­den en vorm te geven, vra­gen organ­isaties sterke lei­der­schap skills.

Skills die van leiders worden verwacht

Organ­isaties verwacht­en van jou als lei­der dat jij vanu­it je inner­lijke dri­jfv­eren en over­tuigin­gen lei­der­schap toont bij veran­derin­gen. Je hebt de taak om te sturen op de resul­tat­en van de organ­isatie. Ook wordt van je ver­langt dat je jezelf en de organ­isatie con­tinu ver­betert. Tevens moet jij de com­plexe omgev­ing steeds beter kun­nen ‘lezen’. Daar­naast dienen mod­erne lei­ders presta­ties te mon­i­toren. Tenslotte heeft men het over lei­ders die de skills hebben om medew­erk­ers ruimte te bieden om bin­nen duidelijke kaders zelf te beslis­sen hoe zij hun werkza­amhe­den oppakken. 

Euh­hh… hoe dan? Hoe ga je een goede lei­der zijn?

En dan ook nog resultaten halen!

Je hebt samen met jouw team de ver­ant­wo­ordelijkheid voor het behalen van resul­tat­en. In de jaren twintig van 21e eeuw wordt van lei­ders verwacht dat ze dit doen door anderen te inspir­eren, te verbinden, vertrouwen te geven en hen te faciliteren. 

Essen­tieel hier­bij is dat jij toekom­st­gericht han­delt. Je moet tijdig struc­turele veran­derin­gen in de markt sig­naleren. En speel je vanu­it jouw eigen visie en over­tuigin­gen op in. Ver­vol­gens over­tu­ig jij als lei­der de directe omgev­ing met hart en ziel dat de juiste richt­ing wordt gevol­gd. De ide­ale lei­der schakelt en exper­i­menteert met zijn of haar eigen gedrag en kan bewust buiten de eigen com­fort­zone treden. 

Leiderschap skills: balans op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau

Tenslotte wordt er ook nog gevraagd om lei­ders die inzicht hebben in hun lei­der­schapssti­jl, hun dri­jfv­eren, hun eigen over­tuigin­gen, weer­standen, blokkades en ontwikkelpun­ten. Voor goed lei­der­schap is bal­ans en even­wicht op men­taal, emo­tion­eel, fysiek en spir­itueel niveau essentieel. 

Kun jij dat allemaal?

Dan ben jij vast en zek­er een super­me­ns. Want als je dit in je een­t­je alle­maal voor elka­ar moet krijgen… 

Gelukkig is daar een oploss­ing voor. Doe het samen met je team!

Lees alles over lei­der­schap.